91 xanodon.

92 Ps. lxix. 21.:

93 w pistotatoi.

94 ton Xriston.

95 ta anqrwpwn.

96 marturasqai peri twn praktewn.

97 <\dq_parakocw<\|dq_.

98 thj twn logwn autou akolouqiaj.

99 epifaneiaj.

100 thn peri autou adiastrofon ennoian.

101 ponon.

102 agwna ton prwton kai megiston thj yuxhj.

103 [See Dean Plumptre's The Spirits in Prison: Studies on the Life after Death, p. 85. S.]

104 thj kata thn kakian xusewj.

105 dai tauta.

106 John xxi. 18, 19.

107 Acts v. 41.

108 The reading in the text is ei kai ismen; for which both Bohereau and De la Rue propose epei ismen, which has been adopted in the translation: cf. epei ekolasqh, infra.

109 Cf. Isa. xxxv. 5, 6.

110 wn Ihsouj aisqhtwn.

111 fantasiwn.

112 Matt. xxiv. 23-27.

113 Cf. Matt. vii. 22, 23, with Luke xiii. 26, 27.

114 qeiothj, lit. divinity.

115 2 Thess. ii. 3, 4.

116 2 Thess. ii. 6-10.

117 2 Thess. ii. 10-12.

118 Cf. Dan. vii. 26.

119 sunarpazei ton logon.

120 fassa.

121 peristera.

122 [dehsetai. S.]

123 wste mhden diaferein paraplhsion einai legein gonteian th<\[_ Ihsou th Mwusewj.

124 Deut. xiii. 1-3.

125 Cf. Deut. xxxiv. 5, 6.

126 Cf. Herodot., iv. 95.

127 Cf. Herodot., ii. 122.

128 Cf. Herodot., ii. 122.

129 Cf. Diodor., iv., Bibl. Hist.

130 autw swmati. [See Mozley's Bampton Lectures On Miracles, 3d ed., p. 297: "That a man should rise from the dead, was treated by them (the heathen) as an absolutely incredible fact." S.]

131 gunh paroistroj.

132 kata tina kia qesin eneiqwcaj.

133 h kata thn auton boulhsin doch peplanhmenh fantasiwqeij.

134 Cf. Ex. xxiv. 2.