Eusebius of Caesarea : Encomium on the martyrs 


[404] ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܩܘ̈ܠܨܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܗܘܢ܀

ܐܘܢ ܢܛܘܪ̈ܝܗܿ ܕܚܐܪܘܬܼܐ ܐܠܗܢܝܬܐ ܘܕܫܪܪܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܡܠܐ. ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܦܓܪܐ ܘܡܚܪܪ̈ܐ ܒܢܼܦܫܐ. ܐܢܬܘܢ ܒܡܝܬܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܙܒܝܬܼܘܢ. ܠܡܘܬܐ ܡ̈ܙܝܢܝ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܒܝܼܫܝܢ ܠܥܠܡ ܬܢܘܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܠܟܘܢ ܙܝܢܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ. ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܙܟܘܬܐ ܐܬܝܼܗܒ. ܫܪܬ ܓܝܪ ܒܐܝܕ̈ܝܟܘܢ ܣܒܪܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܘܣܢܘܪ̈ܬܐ ܕܒܪ̈ܫܝܟܘܢ ܠܐ ܬܚܒ ܘܠܬܚܬ ܠܐ ܪܬܥ. ܘܒܟܘܢ ܠܐ ܐܬܪܦܝܼܘ. ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܡܣܝܒܪ̈ܢܐ. ܘܚܪܦܬܿ ܘܠܐ ܩܗܬ. ܣܟܝܢܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܬܟܝܒ̈ܬܐ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬܐ ܡܪܐ ܟܠ. ܨܒܝܢܟܘܢ ܬܪܨܬܼܘܢ. ܠܟܘܢ ܓܝܪܪ ܐܙܕܕܩ ܩܪܒܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܒܙܟܘܬܐ ܠܟܢ̈ܫܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܫܘܝܬܐܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܕܠܟܘܢ ܘܠܐ ܚܬܚܬܟܘܢ ܥܠܡܐ ܥܒܘܪܐ ܘܠܘܚܡܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܠܐ ܕܚܠܟܘܢ. ܘܠܐ ܫܘܕܝܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܥܘܬܪܗ ܕܥܠܡܐ ܠܣܝܡܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܠܥܠܡ. ܕܝܠܟܘܢ ܡܢ ܢܦܫܟܘܢ ܠܐ ܚܪܨܘ. ܘܠܐ ܫܘܒܗܪܐ ܕܐܣܟܡܐ ܕܥܠܡܐ ܢܟܦܘܬܟܘܢ ܫܓܢܝ. ܣܢܝܼܬܘܢ ܓܝܪ ܒܗܬܬܐ ܘܪܚܡܬܘܢ ܡܫܠܛܘܬܐ. ܘܒܪܓܬܐ [405] ܕܚܘܒܐ ܕܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܢܦܫܬܟܘܢ ܦܪܩܬܘܢ. ܠܘܓܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܥܠܘܠܘܬܐ ܘܒܒܝܼܫܬܐ. ܒܐܘܠܨܢܐ ܓܝܪ ܕܙܒܢܐ ܩܠܝܠܐ. ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܩܢܝܼܬܘܢ. ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܥܡ ܢܒܝܐ ܐܦܿܠܚܬܼܘܢ. ܘܥܡ ܫܠܝܚ̈ܐ ܒܩܝܡܐ ܩܡܬܘܢ. ܘܥܡ ܫܒܝ̈ܚܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ. ܪܒ ܚܝܠܐ ܐܠܗܬܢܐ ܡܫܝܚܐ ܟܠܝܠܐ ܕܫܒܘܚܐ ܩܒܼܠܬܘܢ܀

ܐܘ ܡܝ̈ܬܝ ܒܕܘܓܠܐ ܘܚܝܝܢ ܒܫܪܪܐ. ܕܝܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܘܨܪܐ ܕܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܒܚܫܐ ܕܓܕܫܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܐܬܡܠܝ. ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܙܟܘܬܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܟܘܢ ܐܙܕܕܩܼܬ. ܘܕܘܟܪܢܟܘܢ ܒܟܠ ܫܥܐ ܫܦܝܪ ܡܠܐ ܫܘܒܚܐ. ܐܬ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܕܨܥܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܦܓܪܟܘܢ ܩܒܠܼܬܘܢ ܠܚܪܘܪܐ ܕܢܦ̈ܫܬܟܘܢ. ܡܝܬܘܬܟܘܢ ܓܝܪ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܐܫܪܬ ܣܒܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢ. ܘܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܩܒܠܼܬܘܢ. ܫܚܠܦܼܬܘܢ ܩܛܝܪܘܬܐ ܕܟܝܢܟܘܢ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܘܼܝܬܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܘܝܠܕܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܪܓܝܓܬܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܠܘܬ ܙܕܝ̈ܩܐ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܐܦܪܚܼܬܘܢ ܘܪܗܼܛܬܘܢ ܪܗܛܐ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܪܐ ܟܢ̈ܫܐ ܕܠܥܠܡ. ܡܟܝܠ ܢܒܗܬ ܥܡܠܐ ܘܚܠܝܨܘܬܐ ܫܠܝܚܬܐ ܕܕܪ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܙܕܕܩܐ ܠܐܘܬܗܘܢ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܘܢܦܝܓܘܢ ܕܘܥܬܗܘܢ ܒܛܠܬܐ ܕܚܠܦ ܕܪܐ ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܢܛܦܬ. ܘܢܣܬܪܩ ܪܗܛܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܚ̈ܠܝܨܐ ܘܬܬܡܝܩ ܙܟܘܬܗܘܿܢ ܡܛܠ ܕܥܠ ܪ̈ܟܫܐ ܕܐܠ̈ܝܐ ܕܢܬܦܚܡܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ. ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܫܪܪܐ ܕܢܚܼ. ܒܗܝܢ ܡܪܝܐ. ܟܐܢܘܬܗܿ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܡܪܟܒܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܒܗܿ ܢܘܛܪܐ ܕܦܘ̈ܓܕܘܗܝ ܘܢܕܡܟܘܢ ܟܢ̈ܫܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܥ̈ܠܡܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܕܘܟܬܐ ܠܐ ܡܙܕܕܩܐ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚ̈ܠܝܼܨܝ ܒܦܓܪܐ. ܘܬܪܒܝܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܕܕܪ̈ܐ ܥ̈ܠܡܝܐ ܢܒܗܬܘܢ ܒܥܡܠܗܘܢ ܕܡܣܪܩ ܡܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܚܠܦ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܕܝܢܼܿܐ ܕܦܓܪܗܘܢ ܫܚܠܦܘ. ܒܡܝܐ ܒܫܘܒܚܐ ܘܒܙܟܘܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܪܝܡ ܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܡܬܗܠܠ. ܘܫܒܝܚܐ ܡܬܩܪܐ [406]ܡܝܫܐܝܠ ܚܝܠܬܢܐ. ܚܡܬ ܘܠܪܘܡܐ ܠܐ ܐܬܪܝܡܬ. ܢܘܪܐ ܕܒܟܠ ܘܒܥܘܬܪܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܒܗܿ. ܡܢ ܚܝܠܗܿ ܡܣܬܼܪܩܐ ܗܘܬ. ܘܟܝܢܗܿ ܡܚܒܠܢܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܒܛܠ. ܡܛܘܠ ܚܘܒܐ ܕܬܝܩܪ ܠܒܢ̈ܝ ܢܡܘܣܐ. ܡܬܬܥܝܪܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܘܡܬܚܝܠܐ ܗܘܬ. ܘܡܘܩܕܐ ܘܡܚܒܠܐ ܠܐܟ̈ܠܝ ܩܪܨܐ ܚܙ̈ܝܐ ܕܚ̈ܠܝܨܐ ܘܛܘܒ̈ܬܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܡܘ̈ܕܝܢܐ ܘܟܕ ܬܚܦܝܬܐ ܕܚܫܗܘܢ ܕܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܠܒܙܚܐ ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ ܢܘܪܐ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ ܐܬܩܪܒܘ. ܒܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܓܘܒܐ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܒܟܦܢܐ. ܕܒܚܫܐ ܕܙܕ̈ܝܩܐ ܠܐ ܐܬܛܢܦܼܘ. ܢܘܚ ܓܝܪ ܬܪܣܼܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܒܣܪܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܕܝܢ ܢܟܦ ܐܢܢ ܕܢܨܘܡܘܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܟܚ ܦܩܕ ܗܘܐ ܬܟܬܘܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܢܚܘܐ ܕܝܢ ܓܘܒܐ ܐܚܪܢܐ ܚܣܕܐ ܘܒܗܬܬܐ ܕ̈ܛܠܘܡܐ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܠܝܨܘܬܗ ܘܓܢܒܪܘܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܡܕܒܚܐ ܘܗܝܟܠܐ ܣܗܕ ܘܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܕܬܡܢ ܩܒܠ ܙܟܪܝܐ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܢܡܠܠ ܕܝܢ ܗܒܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ. ܟܕ ܩܿܒܼܠ ܥܠ ܡܟܐܪܐ ܘܣܢܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܩܐܝܢ. ܣܡܬ ܕܝܢ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܐܝܓܘܢܐ ܪܒܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܐܦ ܠܢ̈ܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܼܬܘܕܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܡܪܐ ܕܫܒ̈ܥܐ ܒ̈ܢܝܢ ܗܿܝ ܕܒܒܥܘܬܐ ܘܒܚܠܒܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ ܠܒܢ̈ܝܗܿ ܪܒܝܬ ܘܥܡ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܩܿܡܼܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܡܢ ܚ̈ܒܠܝܗܿ ܠܐ ܢܣܬܪܩ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܣܓܝ ܛܒ ܚܕܝܐ ܗܘܬ. ܥܠ ܦܐܪܐ ܕܗܘܐ ܗܘܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܦܪ̈ܥܝܗܿ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܡܬܟܠܐ ܗܘܬ. ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܫܘܒܚܐ ܡܬܒܨܪ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܚܕ ܪܘܙܐ ܗܘܬ ܒܙܟܘܬܗܿ. ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܬܥܝܼܩܐ ܗܘܬ ܒܡܦܠܗ ܐܠܐ ܕܥܠ ܟܠܗܘܢ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣܓܝܐܐ ܗܘܬ ܚܕܘܬܐ ܕܠܟܠܗܘܢ ܚܙܝܐ ܗܘܬ ܕܩܡܝܢ ܗܘܘ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܢܡܘܣܐ. ܘܪܘܙܐ ܗܘܬ ܘܡܗܠܠܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܢܡܼܘܼܣܐ ܕܣܘܟ̈ܝܗܿ ܘܝܗܒܐ ܗܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܨܠܘܬܐ ܙܕܝܩܬܐ ܠܡܪܝܡܐ [407]ܡܚܝܠܢܐ ܕܥܒܼܕܘ̈ܗܝ. ܐܘ ܫܦܝܪܬ ܒܚܘܒܐ ܘܙܕܝܩܬ ܒܢܡܘܣܐ. ܘܛܘܒܢܝܬܐ ܒܝܠܕܗܿ. ܐܡܐ ܚܟܝܡܬܐ ܐܪܚܩܬܝ ܡܢ ܝ̈ܠܕܝܟܝ ܫܦܝܪ̈ܐ ܪܦܝܘܬܐ. ܘܩܡܘ ܕܠܐ ܡܚ̈ܘܬܐ ܒܐܝܓܘܢܐ ܘܗܕܐ ܗܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܡܗ̈ܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܙܕܩܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܥܠܡܝܐ. ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܕܐܢܫܐ ܒ̈ܢܝ ܓܢܣܐ ܕܢܚܒ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܢܩܦ ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܢܒ̈ܝܐ ܒܩܢܘܢܐ ܐܠܗܬܢܐ ܢܪܚܡ. ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܠܐܒܪܗܡ ܠܡܬܕܡܝܘ. ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܛܘܒܢܝܬܐ. ܕܝܠܕܬܝ ܒܚ̈ܒܠܐ ܩܫ̈ܝܐ. ܘܕܠܐ ܟܐܒ̈ܐ ܦܢܝܬܝ ܒܨܠܘܬܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܪܒܝܬܝ ܐܢܬܝ ܕܠܐ ܐܒܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܫܕܪܬܝ ܚܠܦ ܢܦܫܟܝ. ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܐܝܢܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܘ ܐܝܢܘ ܝܘܡܐ ܐܘ ܐܝܢܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐܠܗܬܢܐ ܕܚܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܝܘܡܐ ܡܫܒܚܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܕܩܝܡܗ. ܕܠܐ ܒܟܘܠ ܦܘܡ ܘܒܟܠ ܠܫܢ ܢܬܥܗܕܘܢ ܘܢܫܬܒܚܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܕܩܝܡܐ ܕܡܘܕܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܥܒܪܘܢ ܕܝܢ ܒܕܘܟܪܢܐ ܘܒܡܠܬܐ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܢ. ܘܩܕܡ ܡܪܐ ܙܟܘܬܐ ܘܝܗܘܒܐ ܕܟ̈ܠܝܠܐ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܦ̈ܠܚܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܡܙܝܼܢܝܢ ܒܫܘܒܚܐ ܕܫܪܪܗ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܬܪܝܢܐ ܕܡܕܒܢܘܬܐ ܒܬܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܚܝܠܐ ܫܡܝܢܐ ܕܣܕܪ̈ܐ ܡܫܒܚܐ. ܦܛܪܘܣ ܒܫܡܝܐ ܫܠܝܛܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܐܚܕ ܘܦܬܚ ܕܠܐ ܛܢܢܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܒܦܪ̈ܝܫܐ ܠܐ ܡܬܕܡܐ ܒ̈ܢܝ ܕܡܗ ܘܒ̈ܢܝ ܓܢܣܗ. ܢܩܦܼ ܕܝܢ ܠܗܘܢ ܘܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܟܕ ܡܬܟܼܪܙ ܒܫܡܝܐ ܘܒܚܘܪܐ ܕܡܼܫܡܫܢܗܘܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܟܠܝܠܐ ܢܩܒܠ܀

ܢܬܟܠܠ ܕܝܢ ܐܣܛܦܢܘܣ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܬܘܒ ܠܐ ܪܕܦ ܥܕ̈ܬܐ ܟܕ ܬܢܐ ܗܦܟܐ ܕܪܥܝܢܗ ܒܣܒܪܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܩܒܼܠ ܘܐܘܕܝ ܒܚܫܗ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܘܡܠܝ ܒܦܓܪܗ ܒܘܨܪܐ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܚܠܦ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫܗ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܥܕܬܐ܀

ܢܬܕܟܪܘܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܝܓܘܢܐ ܩܒܼܠܘ. ܘܒܫܪܪܐ ܕܐܝܓܘܢܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܕܢܩܘܡܘܢ ܫܼܘܘ. ܫܿܘܝܢ ܕܝܢ ܕܒܥܘܗܕܢܢ. ܢܬܕܟܪܘܢ ܐܢܫܐ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܗܘܼܘ ܓܒ̈ܝܐ ܘܕܠܐ ܒܙܚܐ [408]ܘܛܠܘܡܝܐ ܒܢܦܫܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܪܘ. ܗܿܢܘܢ ܕܫܼܘܘ ܕܢܩܒܠܘܢ ܣܒܪܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܢܬܝܩܪܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘܗܕܢܢ ܐܦ ܐܣܩܠܦܝܕܣ ܘܣܪܦܝܘܢ ܘܦܝܠܛܘܣ ܘܙܒܢܘܣ ܘܕܡܛܪܝܘܣ ܘܦܠܒܝܢܘܣ ܘܩܪܠܘܣ ܘܣܘܣܝܦܛܪܘܣ ܘܐܢܕܪܝܘܣ ܘܒܒܠܘܣ ܘܩܪܝܠܘܣ ܘܐܝܙܒܢܘܣ ܘܙܢܘܒܣ ܘܦܘܠܘܣ ܒܪ ܓܢܣܐ ܗܿܘ ܕܫܼܘܐ ܕܢܩܘܡ ܒܡܢܬܐ ܐܠܗܢܝܬܐ ܘܕܢܗܘܐ ܡܢܗ. ܡܪܝܢܘܣ ܕܝܢ ܢܩܠ ܘܠܫܡܝܐ ܢܡܛܐ ܦܪܘܢܛܘܢ ܘܣܒܐ ܢܟܦܐ ܗܦܘܠܝܛܘܦ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܡܘܕܐ ܐܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܗ ܒܐܝܓܘܢܐ ܗܢܐ ܢܨܚܼܘ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܥܒܪܝܢ ܠܝ. ܕܟܘܟܪܢܗܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܒܢܦܫܝ ܥܗܝܕ ܐܢܐ. ܘܚ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܠܒܒ ܐܢܐ. ܒܫܪܪܐ ܗܿܘ ܓܝܪ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܥܡ ܟܠܟܘܢ ܒܣܒܪܬܐ ܐܠܗܢܝܬܐ ܒܫܪܪܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܕܐܩܒܠ ܦܐܪ̈ܐ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܡܘܣܦ ܐܢܐ ܕܐܡܿܪ ܠܟܘܢ ܐܘ ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܡܘܕ̈ܝܢܐ ܠܟܘܢ ܪܓܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܠܡܦܩ ܘܢܡ ܦܓܪܐ ܕܬܫܬܪܘܢ ܚܒܘ ܕܝܢ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܘܡܣܬܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܝܗܝܒ ܗܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܐܡܪ ܡܢܟܘܢ ܥܪܩܘ ܟ̈ܐܟܐ ܥܩܬܐ ܓܪܕܝܬ. ܘܬܢܚܬܐ ܐܬܦܨܝܬ ܐܘ ܩܝ̈ܡܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܚܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܡܝܬܝܢ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܘ̈ܕܝܢܐ.


Transcribed by Mikael Oz. Constructive feedback is welcomed to Roger Pearse. This text is public domain.


This page has been online since 21st July 2006.


Return to Roger Pearse's Pages