Joshua the Stylite : Chronicle


ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܐܘܪܗܝ ܘܒܐܡܕ ܘܒܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܀

ܩܒܠܬ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܚܣܝܘܬܟ ܪܚܡܬ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܩܫܝܫܐ ܘܪܝܫ ܕܝܪܐ ܣܪܓܝܣ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܦܩܕܬ ܠܝ ܕܐܟ̇ܬܘܒ ܠܟ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕܢܐ܇ ܕܐܡܬܝ ܐܬ̣ܐ ܩܡܨܐ܇ ܘܐܡܬܝ ܫܡܫܐ ܚܫ̣ܟ܇ ܘܐܡܬܝ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ܇ ܘܩܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܢ ܐܦ ܩܘ̈ܠܣܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܥܠܝ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܘܚܕܐ ܪܒܐ ܐܩܝܡܘܢܝ ܒܝܬ ܠܝ ܘܠܢܦܫܝ܇ ܒܝܕ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܟܝܚ ܠܘܬܝ ܒܥܒ̇ܕܐ. ܨܒ̇ܝܬ ܕܝܢ ܐܢܐ ܕܐܟ̇ܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟ܇ ܘܠܐ ܣܦ̣ܩܬ ܥܝܢܐ ܕܬܪܥܝܬܝ܇ ܠܡܬܒ̇ܩܝܘ ܘܠܡܚܙܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇܇ ܠܐܣܛܠܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܙܩ̣ܪ ܠܟ ܘܐܠܒܫܟ ܨܒܝܢܟ ܟܫܝܪܐ. ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܬܚ̣ܙܝܬ. ܕܒܚܘܒܐ ܡܡܠܝܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܪܬ̇ܚ ܐܢܬ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܚ̈ܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܝܨܝܦܬ. ܐܠܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܚ̇ܡܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܥ̣ܠ ܠܗ ܠܥܘܡܪܟ ܒܪܝܟܐ. ܘܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܒܚܦܝܛܘܬܟ ܠܡܫ̣ܒܩ ܥܘ̈ܗܕܢܝܗܝܢ ܕܡܪ̈ܕܘܬܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒ̈ܢܝܢ ܐܣܬܥܪ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ. ܕܟܕ ܕܟܕ ܢܩܪܘܢ ܘܢܚܙܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓܕܫ̈܇ ܢܙܕܗܪܘܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܢ ܘܢܬܦܨܘܢ ܡܢ ܢܓ̈ܕܝܢ. ܠܡܬܡܗ ܕܝܢ ܒܡܠܝܘܬܗ ܕܚܘܒܟ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠܢܫ ܡܫܬ̇ܦܥ܇ ܠܐ ܡ̇ܘܦܐ ܐܘ ܚ̇ܣܪ. ܘܕܢܬܐܡܪ ܡܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܨܢܐ ܒܕܠܐ ܩܪܒܬ ܠܥܒ̇ܕܗ. ܐܦܠܐ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠܘܗܝ ܝ̇ܕܥܢܐ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘ̣ܐ ܠܘܬܝ.

ܘܒܕܡܘܬ ܝܘܢܬܢ ܡܚܒܢܐ ܫܪܝܪܐ ܐܬܣܪܬ ܠܘܬܝ ܒܚܘܒܐ. ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܪܒܐ ܐܝܟ ܗܕܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܢܦܫܗ ܕܝܘܢܬܢ ܢܩܦܬ̇ ܠܢܦܫܗ ܕܕܘܝܕ܇ ܟܕ ܚܙ̣ܐ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܓܢܒܪܐ ܐܬܩ̣ܛܠ ܘܡܫܪܝܬܐܐܬܦܪܩܬ̇܇ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܪܚܡ̣ܗ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܝ ܠܐ ܚ̣ܙܝܬ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܦܫܟ ܐܚܒܬܢܝ.. ܐܦ ܠܐ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܨܝܗ ܝܘܢܬܢ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܫܐܘܠ ܫ̇ܘܝܐ ܠܕܘܡܪܐ܇ ܠܦܘܬ ܗܕܐ ܕܝܠܟ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܡܕܡ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܦ̣ܪܥܗ. ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܦ̇ܨܝܗ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܡܘܬܐ܇ ܘܝܗܒ ܠܗ ܚ̈ܝܐ ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ܇ ܕܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܦܠܫܬܝܐ. ܘܟܕ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܢܝ ܠܟ ܠܐ ܐܣܬܥܪ܇ ܗܐ ܒܟܠܥܕܢ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝ܇ ܕܐܬܦ̇ܨܐ ܡܢ ܣܛܢܐ ܘܠܐ ܢܩܛܠܢܝ ܒܚܛܗ̈ܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܘ̇ܠܝܐ ܠܡܐܡܪ ܕܒܡܘܬ ܕܘܝܕ ܠܫܐܘܠ ܐܚܒܬܢܝ. ܘܗܟܢܐ ܪܘܶܐ ܐܢܬ ܒܣܓܝܐܘܬܗ̇ ܕܪܚܡܬܟ. ܥܕܡܐ ܕܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܘܒܟ ܐܦܠܐ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܡܫܘܚܬܝ ܬܕܥ. ܐܠܐ ܬܬܪܥܐ ܥܠܝ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢܝ. ܒܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܗܢܐ܇ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܕܒܟܬܝ̈ܒܬܟ ܣܢܝܩܘܬܝ ܡܡ̇ܠܐ ܗܘܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܝܨܝܦ ܗܘܝܬ ܕܝܠܝ܇ ܒܕܡܘܬ ܐܒ̈ܗܐ. ܕܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܒܢ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܐܬܗ̣ܢܝܘ܇ ܝܨܝܦܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒ̈ܥܝܢ ܠܗܘܢ. ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܒܦܪܘܫܘܬܟ ܢܦܫܟ ܡܟܟܬ܇ ܘܠܝ ܬܒܥܬ ܐܟܬܘܒ ܠܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܚܝܠܝ ܩܫܝܢ. ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܐܪܒ܇ ܕܟܕ ܝܬܝܪ ܡܢܝ ܕܝܠܝ ܝܕܥܬ ܠܗܝܢ܇ ܡܢܝ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܠܦ ܐܢܝܢ. ܐܦܠܐ ܐܢܐ ܚܣܡ ܐܢܐ ܒܟ܇ ܘܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܦܩܕܬ.

ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܥ܇ ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܘܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܗܝܢ܇ ܪܢ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܫ̇ܘ̈ܝܢ ܐܢܝ̈ܢ ܕܢܬܟܬܒܢ ܘܢܬܢܛܪ̈ܢ ܒܥܘܗܕܢܐ܇ ܘܠܐ ܢܫ̣ܪ̈ܟܢ ܠܛܘܥܝܝ. ܘܒܕܚܝܪ ܗܘܝܬ ܒܡܚܝܠܘܬܗ ܕܪܥܝܢܝ܇ ܘܒܗܕܝܘܛܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܝ܇ ܡܫܬ̣ܐܠ ܗܘܝܬ ܡܢ ܗܕܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܢܟ ܐܬܦ̣ܩܕ ܠܝ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܡܣܥܪ܇ ܗܟܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܐܝ̇ܬܝ܇ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܟܕ ܣܚܘܐ ܫܦܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ. ܡܬܦ̣ܩܕ ܠܗ ܠܡܚܬ ܠܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܨܠܘ̈ܬܟ ܡܕ̇ܠܝ̈ܢܝܬܐ܇ ܕܡܢܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܚܠܦܝ ܐܡܝܢܐܝܬ܇ ܡܗܝܡܢܐ ܕܒܢܛܝܪܘܬܐ ܕܡܢ ܛܘܒܥܐ ܡܬܕ̇ܠܐ ܐܢܐ ܡܢ ܝܡܐ ܕܐܪܡܝܬܢܝ ܒܗ. ܟܕ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܒܪ̈ܩܩܘܗܝ ܣܚܐ ܐܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ ܥܘܡܩܗ. ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܣ̇ܦܩ ܠܡܬܢܝܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘ̇ܠܐ܇ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܣܬ̣ܥܪ̈ܢ܇ ܠܒܘܛܠܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܠܪܕܘܬܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܐ ܒܚܟܡܬܗ. ܚܬܝܬܘܬܐ ܓܝܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܦ ܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܟܣܝܐ ܗܝ. ܡܫܟܚܬ ܠܡ̣ܕܥ ܗܕܐ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܬܠܐ ܕܙܝܙܢܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܠܡܪܐ ܒܝܬܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܢܐܙܠ ܢܓܒܐ ܐܢܘܢ܇ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܠܐ. ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡܓܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܙܝ̈ܙܢܐ܇ ܬܥܩܪܘܢ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܚ̈ܛܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝܕܥܬܢ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܚ̈ܛܗܝܢ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܪ̈ܕܘܬܢ ܗܘ̣̈ܝ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܢܛܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܙܝܩܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܕܠܐ ܢܫܬ̣ܪܐ܇ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܘܦܝܘ ܚ̈ܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܙܟ̈ܢܐ ܒܬܟܒܐ ܓܕܫ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܢܢ ܗܐ ܩ̇ܝܡܝܢܢ ܒܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܥܠܬܗܘܢ ܠܐ ܒܛܠܬ̇܇ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܒܛ̣ܠܘ. ܥܡ ܗܢܐ ܡܕܡ ܚ̣ܙܝܢܢ ܒܥ̈ܝܢܝܢ. ܘܫܡ̣ܥܢ ܒܐܕܢ̈ܝܢ ܘܒܗ ܩ̇ܝܡܝܢܢ. ܣ̇ܪܕܘܢ ܐܦ ܛܒ̈ܐ ܕܪܘܚܩܐ ܘܕܩܘܪܒܐ. ܘܓܘ̈ܢܚܐ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܕܘܩܐ ܕܘܩܐ. ܙܘ̈ܥܐ ܕܚܝ̈ܠܐ. ܗܦܘ̈ܟܝܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܟܦ̈ܢܐ ܥܡ ܡܘ̈ܬܢܐ. ܩܪ̈ܒܐ ܘܫܓܘ̈ܫܝܶܐ. ܫܒܝܐ ܘܓܘܠ̇ܝܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܥܩܘܪ̈ܝܐ ܐܦ ܝܩܕܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܟܕ ܐܬܗܪ̈ܟ ܒܣܓܝܘܐܘܬܗܝܢ ܫܠܚ̣ܬ ܠܝ ܐܟ̈ܬܘܒ ܐܢܝܢ܇ ܒܡ̈ܠܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܘܕܚܢܓܬܐ ܕܡܬܗܪܢ ܠܩܪ̈ܘܝܐ ܘܠܫܡܘ̈ܥܐ. ܘܝܕܥܢܐ ܕܗܕܐ ܒܛܢܢܟ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܐܡ̣ܪܬܗ̇. ܕܬܗܘ̣ܐ ܬܘܬܐ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܗܝܢ ܘܢܬܩ̇ܪܒܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ.

ܐܠܐ ܕܥ܇ ܕܐܚܪܝܬܐ ܗܝ ܕܐܢܫ ܚܢܝܓܐܝܬ ܢܟܬܒ. ܘܐܚܪܝܬܐ ܗܝ ܕܫܪܝܪܐܝܬ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܨܒܐ ܐܢܫ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ܇ ܡ̇ܟܬܒ ܗܘ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܟܪ̈ܝܬܐ ܘܚܢܝ̈ܓܬܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܘܪܐ ܐܢܐ ܒܡܠܬܝ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܗܘ ܡ̇ܥܗܕ ܐܢܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ܇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܢ ܣ̇ܗܕܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܕܫܪܝܪ̈ܢ. ܘܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܐܘ ܫ̇ܡܥܝܢ܇ ܕܟܕ ܡܒܚܢܝܢ ܠܗܝܢ ܐܢ ܨܒ̇ܝܢ܇ ܢܬܩ̇ܪܒܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܪܝܢ܇ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܚܠܝܛܐ ܒܗܝܢ ܒܡ̈ܠܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥ̇ܒܕ܇ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̣ܐ ܕܣ̈ܦܩܢ ܐܢ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܬ̣ܝ ܥܠܝܢ܇ ܕܢܟܘܢܢܢ ܠܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ܇ ܘܐܦ ܢܠܦ̈ܢ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ ܘܒܩܪܝܢܗܝܢ. ܕܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܢ. ܐܠܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܠܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܢ܇ ܐܦ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܐܝ̈ܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܘܬܢ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܐܡܪ. ܕܕܘܟܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܡܠܝ̈ܢ ܠܢ ܓܝܪ ܡܕܘܬܐ܇ ܘܕܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܥܠܝܢ܇ ܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܣ̇ܗܕܝܢ܇ ܟܕ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡܪ ܕܟܕ ܡܬܕܝܢܝܢܢ ܡܢ ܡܪܢ ܡܬܪܕܝܘ ܡܬ̣ܪܕܝܢܢ܇ ܕܠܐ ܥܡ ܥܠܡܐ ܢܬܚ̇ܝܒ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܕܡܬ̣ܪܕܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܢܬܟ̣ܠܘܢ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܢܗܘ̣ܐ ܦܫܝܚ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܝ̣ܢܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܡܣܟ̈ܠܢܐ ܡܬ̣ܪܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܚܛܘ܇ ܐܓܪܐ ܥܦܝܦܐ ܡܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ. ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ܇ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܝܒܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܇ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܪܝܩ ܒܝܕܥܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܛܥܝܐ. ܘܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܣܬܥܪ. ܕܠܗܝܢ ܣܝ̣ܡܐ ܠܢ ܕܢܟܬܘܒ.

ܗܐ ܓܝܪ ܣܡ̣ܟܘ ܥܠܝܢ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܕܟܦܢܐ܇ ܐܦ ܕܡܘܬܢܐ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡܨܐ܇ ܥܕܡܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܫܪܟ ܠܐܒܕܢ. ܘܐܬܪܚ̇ܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܫ̇ܘܝܢܢ. ܘܝܗ̣ܒ ܠܢ ܩܠܝܠ ܢܦܝܫܐ ܡܢ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܕܬܟܒܝܢ ܗܘܘ ܠܢ. ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ. ܫܚܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܕ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢ̇ܦܫܢܢ ܘܡܚ̣ܢ ܒ̈ܐܝܕܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܫܬ̇ܡܗ ܫܒܛܐ ܕܪܘܓܙܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܒ̇ܛܠ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚ̣ܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܇ ܐܦܠܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡܝܬܐ ܐܢܐ܇ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܪܥܐ ܐܢܐ ܕܡܛܠ ܚܛ̈ܗܝܢ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܡܢܗܘܢ ܬܒܥܬܐ܇ ܣܡܬ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܡܚ̣ܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܨܒܝܢܗ ܓܝܪ ܕܥܡܐ ܒܝ̣ܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚ̇ܘܐ ܒܗܕܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡ̣ܣܪܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܡܥܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܚ̇ܘܐ ܨܒܝܢܗ̣ ܘܚ̇ܕܐ ܒܒ̣ܝܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܡܚ̇ܣܕ ܠܗ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܘܐܡܪ܇ ܟܕ ܡܬܢ̇ܒܐ ܗܘܐ ܥܠ ܚܘܪܒܗ̇ ܕܒܒܠ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܪܓܙܬ ܥܠ ܥܡܝ ܕܛܘܫܘ ܝܪܬܘܬܝ܇ ܘܐܫܠܡܬ ܐܢܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܟ܇ ܘܠܐ ܥܒܕܬ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܦ ܠܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܒܐܫܘ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܝܟ ܕܡܥܕܝܢ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܗ ܠܓܘܫܡܢ ܠܐ ܐܬܡ̇ܛܝ ܚܘܛܪܐ ܕܡܚܘܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܢ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܫܬܠܛܘ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܒ̇ܛܠ ܫܘܘܕܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܟܪܟ ܢܗܘ̣ܐ ܒܪܝܟ܇ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗ ܠܥܠܡ܇ ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒ̣ܙܙܙܘ ܘܐܫܬܒ̣ܝܘ ܘܐܬܩ̣ܛܠܘ ܘܐܬܚ̣ܪܒܘ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܬܟܒ̣ܫ܇ ܘܗܘ̣ܘ ܐܝܟ ܣܝܢܐ ܕܫܘ̈ܩܐ܇ ܘܛܥܡ̣ܩܗܝ ܠܚܫܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܠ̣ܦܘ ܕܢܚܫܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܕܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ܇ ܒܩܢܛܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܐܫܬܢܩܘ ܒܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܫܬܠܛ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܟܬ̣ܒ ܠܟ ܥܠܝܗܝܢ.

ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܚܟܝܡܐ ܫܠܝܡܘܢ܇ ܒܓܘܪܓܐ ܡܬܥ̣ܒܕ ܩܪܒܐ܇ ܘܐܢܬ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܠܡ̣ܐܠܦ܇ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܐܬܓ̇ܪܓ܇ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܘܐܘ̇ܕܥܟ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܩܪ̈ܝ ܥܠ̈ܠܬܐ. ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܥܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܥܒ̣ܪ ܙܒܢܗܝܢ ܡܡ̇ܠܠ ܐܢܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܫ̇ܘܕܥܟ܇ ܐܦ ܕܗ̇ܢܝܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܐܬܚ̇ܝܠ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܝܢ ܩܪܒܐ ܗܢܐ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܠܝܐ ܫܩ̣ܠ ܥܠܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܬ̇ܥܐ ܠܟ. ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܬܗ̣ܘܐ ܡܣܦ ܐܢܬ ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܗܢܐ܇ ܕܠܐ ܬܬܪܡܐ ܥܡ ܐܢܫ̈ܐ ܣܟ̈ܠܐ ܠܡܥ̣ܕܠ ܠܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܡ̇ܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܠܘ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ ܕܩܪܒܐ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܬܓܪܓ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܣܬܟ̇ܠܘ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟ܀

ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫܥ܇ ܠܢܨܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܒܢ̣ܘ. ܘܗ̣ܘܬ ܒܗ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ. ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܒܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܠܫܝܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܝ̇ܩܪ. ܘܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܕܐ܇ ܝܗܒ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܢܨܒܝܢ ܙܒܢܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘ̣ܒܬܪܟܝܢ ܢܦܢܘܢܗ̇ ܠܡܪ̈ܝܗ̇. ܫܠ̣ܡ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢܗ ܕܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܢ̇ܦܢܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܨܒ̣ܘ. ܘܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܐܥܝܪܬ̇ ܗܪܬܐ.

ܬܘܒ ܕܝܢ ܩܝ̇ܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܣܬܢ̣ܩܘܢ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܠܗܘܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܢܥ̇ܕܪܘܢ ܚ̈ܕܕܐ. ܟܕ ܝ̇ܗܒܝܢ ܬܠ̈ܬ ܡܐܐ ܐܢܫ̈ܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܥܡ ܙܝܢܗܘܢ ܘܪ̈ܟܫܗܘܢ܇ ܐܘ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܐܣܬܪ̈ܝܢ ܚܠܦ ܟܠ ܓܒܪ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ ܓܒܐ ܕܡܣܬܢܩ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܟܝܠ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܐܣܬ̣ܢܩܘ. ܡ̈ܠܟܐ ܓܝܪ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܩ̣ܡܘ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ܇ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܐܬܚܝܠ. ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܫ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܕܗܒܐ ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܚܘܫܒܢ ܡܕܐܬܐ ܫ̇ܩܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓ̈ܝܐܐ.

ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܓܝܪ ܕܝܠܢ܇ ܦܪܘܙ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܛܠ ܩܪ̈ܒܐ ܕܗܘ̣ܘ ܠܗ ܥܡ ܟܝ̈ܘܢܝܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܘ̈ܢܝܐ܇ (ܙܒ̈ܢܬܐ) ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܫܩ̣ܠ ܕܗܒܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܬܒܥܬܐ ܕܡܕܐܬܐ ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܛܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܇ ܐܝܟ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܬܟܬܘ̈ܫܘܗܝ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܥܒ̣ܪܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܥ̇ܒܕܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘ܇ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ ܕܥܒ̣ܕܘ ܗܘ̈ܢܝܐ ܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܒܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܫܒܥ܇ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܢܘܪܝܣ ܘܐܪܩܕܝܣ ܡ̈ܠܟܐ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܬܐܕܘܣܝܘܣ ܪܒܐ. ܘܐܫܬܠܡ̣ܬ̇ ܗܘܬ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ܇ ܒܝܕ ܢܟܝܠܘܬܐ ܕܪܘܦܝܢܐ ܗܘܦܪܟܐ܇ ܘܒܪܦܝܘܬܐ ܕܐܕܝ ܣܛܪܛܝܠܛܝܣ.

ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܕܗܒܐ ܕܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝ̣ܐ. ܫܥܒܕ ܐܢܘܢ ܦܪܘܙ ܠܗܘ̈ܢܝܐ܇ ܘܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܫܩ̣ܠ ܘܐܘܣܦ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܫܬܒ̣ܝ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܫ̇ܕܪ ܕܗܒܐ ܡܢ ܕܝܠܗ ܘܦ̣ܪܩܗ ܘܫ̇ܝܢܗ ܥܡܗܘܢ. ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܦܪܘܙ ܩܝ̇ܡܐ ܠܗ̈ܘܢܝܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܥ̣ܒܪ ܥܠܝܗܘܢ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܪܗܘܢ ܠܩܪܒܐ. ܘܗܦ̣ܟ ܘܕ̇ܓܠ ܩܝ̇ܡܗ ܒܕܡܘܬ ܨܕܩܝܐ. ܘܐܙܠ̣ ܠܡܩܪܒܘ. ܘܐܟܘܬܗ ܐܬܡ̣ܣܪ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ܇ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܐܬܚ̣ܪܒ ܘܐܬܒ̇ܕܪ ܘܗ̣ܘ ܐܬܬ̣ܚܕ ܟܕ ܚܝ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܒܫܒܗܪܢܘܬܗ܇ ܕܢܬܠ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܬܠܬܝܢ ܟܘܕ̈ܢܘܢ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܙܘ̈ܙܐ. ܘܫ̇ܕܪ ܠܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܘܠܡܚܣܢ ܟܢ̣ܫ ܥܣܪܝܢ ܛܥ̈ܢܝܢ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܓܙܐ ܕܡܠܟܐ ܕܩܕܡܘܗܝ܇ ܣ̇ܦ̣ܩܗ ܗܘܐ ܒܩܪ̈ܒܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܣܪܐ ܛܥ̈ܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܣܡ ܠܘܬܗܘܢ (ܡܫ)ܟܢܐ ܘܗܡܝܪܐ ܩܘܕ ܒܪܗ ܥܕ ܡܫ̇ܕܪ ܠܗܘܢ. ܘܐܩܝܡ ܥܡܗܘܢ ܩܝ̇ܡܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܇ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢ̇ܩܪܒ.

ܘܟܕ ܦ̣ܢܐ ܠܡܠܟܘܬܗ܇ ܐܪܡܝ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܗ. ܘܫ̇ܕܪ ܥܣܪܐ ܛܥ̈ܢܝܢ ܙܘ̈ܙܐ ܘܦ̣ܪܩܗ ܠܒܪܗ. ܘܬܘܒ ܟܢ̣ܫ ܠܗ ܚܝܠܐ ܘܐܙܠ̣ ܠܡܩܪܒܘ. ܘܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ܇ ܕܚ̇ܙܝܬ ܪܫܝܥܐ ܕܡܬܬܪܝܡ ܐܝܟ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܥܒܐ܇ ܘܟܕ ܥ̇ܒܪܬ ܠܝܬܘܗܝ ܘܒ̇ܥܝܬܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬܗ܇ ܬܡܢ ܒܥܒ̇ܕܐ ܐܫܬܡܠܝܬ̇ ܒܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܘ̣ܐ ܩܪܒܐ ܘܐܫܬܓ̣ܫ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܐܬܚ̣ܪܒ ܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܘܗܘ̣ ܐܬܒܥ̣ܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܐ ܐܬܝ̣ܕܥ ܡܢܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢܗ. ܠܐ ܐܢ ܬܚܝܬ ܫ̈ܠܕܐ ܕܩܛܝ̈ܠܐ ܐܬܛ̣ܡܪ܇ ܘܠܐ ܐܢ ܒܝܡܐ ܫ̣ܕܐ ܢܦܫܗ܇ ܘܠܐ ܐܢ ܒܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ ܟܡܢ ܘܐܬܚ̇ܒܠ ܡܢ ܟܦܢܐ܇ ܘܠܐ ܐܢ ܒܥܒܐ ܛܫ̣ܐ ܘܐܬܐܟ̣ܠ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ.

ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܦܪܘܙ܇ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܬܓܫܬ̇. ܣܐܢܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܦܠܛܝܢ ܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܒܓܢܣܗ ܐܣܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡ̣ܪܕ ܥܠܘܗܝ̣ ܒܣܠܝܩܘܣ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܬܓ̇ܒܪ ܙܝܢܘܢ̣ ܘܬܩ̣ܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܢ̇ܣܝ ܠܣܐܢܬܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܕܠܘܬܗ܇ (ܚܣ)ܢܐ ܚܕ ܡܪܝܕܐ ܐܬܩܢ ܠܗ ܒܐܬܪܗ. ܐܝܟ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܓ̣ܕܫ ܠܗ (ܕܒܝ̣ܫ) ܡܕܡ. ܢܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܒܝܬ ܡܥܪܩܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܒܪ (ܪܐܙܐ) ܒܗܕܐ܇ ܐܣܛܪܛܠܛܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܫܡܗ̣ ܐܠܘܣ. ܕܐܝܬܘܗܝ (ܗܘܐ) ܗ̣ܘ ܐܣܘܪܝܐ. ܠܟܘܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܝܗ̣ܒ ܕܪ̈ܓܐ ܕܐܝܩܪܐ (ܘܕܫ)ܘܠܛܢܐ. ܕܡܛܘܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܝܬܝܪ ܐܣܬ̇ܢܝ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.

ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬܩܢ ܚܣܢܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒ̣ܥܐ ܗܘܐ ܒܗ܇ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܗ ܡܢ ܐܠܘܣ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܚܘܫܒܢ܇ ܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܘܕܥܝܘܗܝ ܠܙܝܢܘܢ ܕܐܫܬܡܠܝ ܨܒܝܢܗ. ܙܝܢܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܟܝܠܐ ܗܘ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܡܬܪܓܪܓ܇ ܦܩܕ ܠܚܕ ܡܢ ܦܠ̈ܚܐ ܕܢܩܛܠܝ. ܘܟܕ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܥܗܝܢܐ ܠܣܘܥܪܢܗ ܒܟܣܝܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ܇ ܦܓܥ ܒܗ ܒܠܠܘܣ ܒܓܘ ܦܠܛܝܢ܇ ܘܫܡ̣ܛ ܣܝܦܗ̣ ܘܐܪܝܡܗ ܠܡܡܚܝܗ. ܘܡܚܕܗ̇ ܚܕ ܡܢ ܦ̈ܠܚܐ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܐܠܘܣ܇ ܡܚ̣ܝܗܝ ܟܣܟܝܢܐ ܒܕܪܥܗ܇ ܘܢܦ̣ܠ ܣܝܦܐ ܡܢ ܐܝܕܗ܇ ܘܦܣ̣ܩܗ̇ ܠܐܕܢܗ ܕܐܠܘܣ. ܙܝܢܘܢ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܢܬܦܪܣܐ ܢܟܠܗ ܕܠܘܬ ܐܠܘܣ܇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩ̣ܕ ܥܠ ܦܠܚܐ ܗ̇ܘ ܕܬܫܬܩ̣ܠ ܩܪܩܦܬܗ ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܥܒ̣ܕܬ ܠܐܠܘܣ ܕܢܣܒܪ ܕܙܝܢܘܢ ܦܩ̣ܕܗ. ܘܩܡ ܚ̣ܙܩ ܡܢ ܬܡܘܢ. ܘܢܚ̣ܬ ܠܐܢܛܝܘܟ. ܟܕ ܣܡ ܒܪܥܝܢܗ܇ ܕܐܡܬܝ ܕܢܗ̣ܘܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܢܬܩ̇ܪܒ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ.

ܙܝܢܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܕܚ̇ܠ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܘܣ܇ ܥܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܒܝܫܘܬܗ܇ ܫ̇ܕܪ ܠܘܬܗ ܐܢܫ̈ܐ ܝܕܝܥܐ ܠܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ̣ ܕܢܣ̣ܩ ܠܘܬܗ ܐܣܬܥܪ ܢܟܠܐ ܗ̇ܘ. ܗܘ ܕܝܢ ܠܐ ܠܡܩ̣ܛܠܗ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ. ܘܠܪܥܝܢܗ ܩܫܝܐ ܕܐܠܘܣ ܕܢܪܟܟ ܠܐ ܐܫܟܚ. ܒܣ̣ܪ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ̣ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܫܬܡ̣ܥ ܠܦܘܩܕܢܗ ܘܢܐܙ̣ܠ ܠܘܬܗ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܫ̇ܕܪ ܥܠܘܗܝ ܙܝܢܘܢ ܐܣܛܪܛܠܛܣ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘ̣ܐ ܠܐܢܛܝܣ܇ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܘܗܝ. ܘܦܩ̣ܕܗ ܕܒܩܛܝܪܐ ܢܣܩܝܘܗܝ ܠܘܬܗ. ܘܐܢ ܡܬܚܪܐ ܠܩܘܒܠܗ ܢܩܛܠܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܐܬܚ̇ܒܠ ܒܕܗܒܐ ܡܢ ܐܠܘܣ. ܘܓ̣ܠܐ ܠܗ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܩܛܠܐ ܕܐܬܝ̣ܗܒ ܠܗ. ܐܠܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܟ̇ܣܝ ܡܢܗ ܡܕܡ܇ ܚ̇ܘܝ ܐܦ ܗܘ̣ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܇ ܕܡܛܠܬܗ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܙܝܢܘܢ ܢܩ̣ܛܠܝܘܗܝ. ܘܐܦܝܣܗ ܠܠܢܛܝܣ ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܗ̣ ܘܢܡܪܕ ܥܡܗ. ܟܕ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦ ܣܐܢܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܠܘܬ ܙܝܢܘܢ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܐܬܬܦܝܣ܇ ܐܫܟܚ ܐܠܘܣ ܕܢܚ̇ܘܐ ܨܒܝܢܗ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܡܪܕ. ܘܐܦܠܐ ܕܢ̇ܡܠܟ ܗܘ̣ ܩܢܘܡܗ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗ̣ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܛܠ ܛܘܗܡܗ܇ ܘܡܛܠ ܪܥܝܢܗ ܩܫܝܐ.

ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܠܐܢܛܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܒܫܡܐ܇ ܟܕ ܐܠܘܣ ܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܚ̈ܕܚܕܢܐ. ܐܦ ܕܢܩܛܠܝ̣ܘܗܝ ܠܠܐܢܛܝܣ ܡܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܐܢ ܗܘ̣ ܕܢܙ̣ܟܘܢ ܠܙܝܢܘܢ. ܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܚܪܫܐ ܘܙܐܦܢܐ܇ ܕܫܡܗ ܦܢܦܪܦ. ܗ̇ܘ ܕܠܟܠܗܝܢ ܨܒ̈ܘܬܗܘܢ ܒܠܒܠ̣ ܘܐܗܦܟ ܠܒܣܬܪܗ ܒܝܕ ܙܐܦܗ. ܡܛܠ ܕܬܫܬ̇ܪܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ܇ ܫ̇ܕܪ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܠܒܝܬ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܥܡ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܩܝܡܘܢ ܥܡܗܘܢܩܝ̇ܡܐ ܕܪܚܡܘܬܐ. ܐܘ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܬܒ̣ܥܐ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܢܫ̇ܕܪܘܢ ܠܗܘܢ. ܙܝܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫ̣ܡܥ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ̈ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܠܚܕ ܡܢ ܣܛܪ̈ܛܠܛܣ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ ܫ̇ܕܪ ܠܬܡܘܢ̣ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ.

ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܘܠܢܛܝܣ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܥܠ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ܇ ܙܥ̣ ܠܒܗܘܢ. ܘܐܦ ܐܢܛܝ̈ܟܝܐ ܬܘܒ ܕܚ̣ܠܘ. ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܝܒܪܘ ܚܒܘܫܝܐ. ܘܐܪܝܒܘ ܥܠܝܗܘܢ܇ ܕܢܦܩܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܢܗܘ̣ ܕܡܫܟܚܝܢ ܢܐܪܥ̣ܘܢ ܩܪܒܐ. ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܙܝܥܬ ܠܕܒܝܬ ܐܠܘܣ. ܘܐܬܚܫܒܘ ܕܢܦܩܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ܇ ܘܢܥܒ̣ܪܘܢ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܫ̇ܕܪ ܠܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘ̣ܐ ܡܛܪܘܢܝܢܐ ܥܡ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܦܪ̈ܫܝܢ܇ ܕܢ̇ܬܩܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܝܢ ܩ̣ܡ ܠܩܘܒܠܗ ܘܐܚ̣ܕܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܛܪ ܫܘܪܐ ܒܢܡܘܣܐ܇ ܕܩܪܒܐ ܘܠܐ ܫܒ̣ܩܘܗܝ ܠܡܥܠ.

ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡ̣ܥܘ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ܇ ܐܬܠܨ ܕܢܪܥܘܢ ܒܩܪܒܐ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܚܝܠ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܢܦ̣ܠ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܚܢܢ ܓܒܪܐܝܬ. ܘܚ̣ܪܒ ܣܘܓܗ ܕܚܝܠܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܒ̇ܕܪ ܟܠܢܫ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܗܢ̣ܘܢ ܩܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܝܒܪܘ ܚܐܦܗ܇ ܕܒ̣ܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܚܪ ܠܘܬܗܘܢ܇ ܘܐܫܬܘܙܒ ܠܚܣܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܠܥܠ ܥܠܘܗܝ̣ ܕܡܪܝܕ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܐܣܝܢ ܒܟܠܡܕܡ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܪܕܦ ܒܬܪܗܘܢ ܘܠܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܘܫ̣ܪܐ ܠܗ ..... ܚܕܪ̈ܝ ܚܣܢܐ ܘܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܡܪܕܘܬܗ ܕܚܣܢܐ܇ ܫܪܘ ܠܚܝܠܐ ܕܥܡܗܘܢ ܠܡܚ̣ܬ. ܟܕ ܐܪܦܝܘ ܠܘܬܗܘܢ ܠܡܓܒ̈ܝܐ ܘܠܚ̈ܠܝܨܐ ܒܠܚܘܕ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܢܝܚ ܚܡܬܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܡܢ ܚܣܢܐ. ܠܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܕܝܢ ܕܢܣ̇ܓܦ ܒܡܕܡ ܠܐ ܐܫܟܚ. ܡܛܠ ܥܣܩܘܬܐ ܕܝܢ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܕܚܣܢܐ܇ ܐܦ ܒܥܒ̇ܕ ܐܝܕ̈ܝܐ ܬܡܝܗܐܝܬ ܡܡ̇ܪܕܐ ܗܘܬ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܣ̇ܠܩܐ ܠܗ. ܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗ̇. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܘܦܝ ܨܢ̈ܥܬܗ ܕܝܘܚܢܢ܇ ܢܟܠܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ܇ ܘܐܬܟ̣ܒܫ ܟܕ ܕ̇ܡܟܝܢ. ܘܒܦܘܩܕܢܗ ܕܙܝܢܘܢ܇ ܐܬܩ̣ܛܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ. ܘܐܬܦܣ̣ܩ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܢ ܫܚܩܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܪܘܙ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܒܥ̣ܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܬ܇ ܒܠܫ ܐܚܘܗܝ ܐܡܠܟ ܥܠ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܡܟܝܟܐ ܘܪܚܡ ܫܝܢܐ. ܘܡܕܡ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܐܫܟܚ. ܘܐܪܥܗ ܚܪܒܐ ܡܢ ܡܢ ܫ̣ܒܝܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܚܟܡܬܟ ܕܟܡܐ ܚܘܣܪ̈ܢܐ ܘܢܦܩ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܡ̈ܠܟܐ ܒܩܪ̈ܒܐ. ܐܦ ܟܕ ܡ̣ܙܟܐ ܢܙܟܘܢ܇ ܫܒܘܩ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܚ̇ܝܒܝܢ. ܘܡܢ ܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܐܚܘܗܝ. ܫ̇ܕܪ ܓܝܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܕܢܫ̇ܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ܇ ܘܡܛܠ ܕܒܨܦܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܘܠܐܢܛܣ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܘܡܛܠ ܕܥܗܕ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܕܗܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܪܘܕܘܬܗܘܢ܇ ܕܬܡܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܫ̇ܪܟ ܗܘܐ܇ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܫ̇ܕܪ ܠܗ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܫܠ̣ܚ ܠܗ. ܕܣ̇ܦܩܝܢ ܠܟ ܫܩ̈ܠܐ ܕܢܨܒܝܢ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܬ. ܕܗܐ ܫܢ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܙܕܩܝܢ.

ܒܠܫ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܗܒܐ ܕܢܬ̇ܪܣܐ ܠܚܝܠܘܬܗ܇ ܐܬܫܝܛ ܒܥܝܢ̈ܝܗܘܢ. ܡܓܘ̈ܫܐ ܕܝܢ ܬܘܒ̣ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܕܡܒ̇ܛܠ ܗܘܐ ܢܡܘ̈ܣܝܗܘܢ܇ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܒ̣ܢܐ ܒܠܢܣ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܠܡܣܚܘܬܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܘ ܕܠܐ ܚܫܝܒ ܒܥܝܢ̈ܝ ܚܝ̈ܠܘܬܗ̣ ܐܚ̣ܕܘܗܝ ܘܥ̇ܘܪ ܥܝܢ̈ܘܗܝ܇ ܘܐܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝ ܠܩܘܕ ܒܪܗ ܕܦܪܘܙ ܐܚܘܗܝ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟܪܢܢ ܫܡܗ ܡܢ ܠܥܠ܇ ܕܡܡܫܟܢ ܗܘܐ ܒܝܬ ܗܘ̈ܢܝܐ. ܕܗܘܝܘ ܗܢܐ ܕܐܙܝܥ ܩܪܒܐ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܕܗܒܐ. ܫ̇ܕܪ ܓܝܪ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܘܦܝܠܐ ܚܕ ܪܒܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܢܫ̇ܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ. ܘܥܕ ܡܛ̣ܐ ܐܝܙܓܕܐ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܝ̣ܬ ܙܢܘܢ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ. ܘܟܕ ܐܘܕܥܗ ܐܝܙܓܕܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܩܘܕ ܡܪܗ܇ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܫܠܚ ܠܗ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܣ̣ܩ ܘܢܫ̣ܐܠ ܕܗܒܐ ܗ̇ܘ ܕܥܝ̇ܕܐ. ܐܘ ܠܡܐ̣ܡܪ ܠܡܠܟܐ ܕܩ̇ܒܠ ܩܪܒܐ.

ܘܚܠܦ ܕܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܡ̈ܠܐ ܕܫܝܢܐ ܘܕܫܠܡܐ (ܢܡ̇ܠܠ) ܘܢܚܕܐ ܥܡܗ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܚܬܐܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܗ ܐܬܝܗ̣ܒܬ̣. ܒܡ̈ܠܐ ܕܓܙܡܐ ܡܪܡܪ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫ̣ܡܥ ܡ̈ܠܘܗܝ ܫܒܗܪ̈ܢܝܬܐ ܘܝܠ̣ܦ ܥܠ ܙܢܘ̈ܗܝ ܒ̈ܝܫܐ܇ ܘܕܚܕܬ ܠܗܪܣܝܣ ܢܕܝܕܬܐ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܙܪ̈ܕܫܬܩܢܐ܇ ܕܗܝ̣ ܗܕܐ ܡ̇ܠܦܐ ܕܢܗܘ̣̈ܝܢ ܢܫ̈ܐ ܕܓܘܐ܇ ܘܟܠܢܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܐ ܢܫܬܘܬܦ܇ ܘܕܐܒܫ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܕܠܐ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܢܘܪܐ܇ ܫܛܗ̣ ܘܠܐ ܫ̇ܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ܇ ܐܠܐ ܫܠ̣ܚ ܠܗ̣. ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܙܝܢܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ ܩܕܡܝ ܫ̇ܕܪ܇ ܘܠܐ ܐܢܐ ܡܫ̇ܕܪ ܐܢܐ ܥܕܡܐ ܕܬ̇ܦܢܐ ܠܝ ܢܨܒܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܐܦܠܐ ܩܪ̈ܒܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܡ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܓܪ̈ܡܝܢܐ ܘܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܠ̈ܡܘ܇ ܘܥܡ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡܬܪܣܐ ܐܢܐ ܕܝܠܟ.

ܟܕ ܫ̣ܡܥ ܕܝܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܕܩܘܕ܇ ܕܠܐ ܐܬܦ̇ܢܝ ܠܗ ܫܠܡܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܐܬܠ̇ܒܒܘ ܘܐܬܚ̇ܝܠܘ. ܘܥܩܪ ܒ̈ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܒܢܝܢ ܗܘܘ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܒܐܬܪܗܘܢ ܘܩ̇ܛܠ ܠܡܓܘ̈ܫܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܫ̇ܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܩܘܕ ܠܡܪܙܒܢܐ ܚܕ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܢܣܝܡ ܒܪܝܫܗܘܢ ܘܕܢ̇ܗܦܟ ܐܢܘܢ ܕܢܣܓ̣ܕܘܢ ܠܢܘܪܐ. ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ ܘܚ̣ܪܒܘܗܝ ܠܗ ܘܠܚܝܠܗ. ܘܫ̇ܕܪܘܢ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܢ ܐܝܟ ܕܠܗ ܢܫܬܥܒܕܘܢ܇ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܢܩ̇ܒܠ ܐܢܘܢ. ܕܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܩܪܒܐ ܕܥܡ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܓ̇ܪܓ. ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܥ̇ܕܠܝܢ ܠܗ ܥܠ ܕܠܐ ܝܗ̣ܒ ܕܗܒܐ܇ ܢܥܕܠܘܢ ܠܐܝܢܐ ܕܒܥ̣ܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗ܇ ܐܝܟ ܕܒܩܛܝܪܐ ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܥ̣ܐ ܗܘܐ ܒܫܝܢܐ ܘܒܦܝܣܐ ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܩ̇ܫܝ ܪܥܝܢܗ ܒܕܡܘܬ ܦܪܥ̣ܘܢ ܘܓܙ̣ܡ ܥܠ ܩܪܒܐ. ܬܟܝܠܝܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܓ܆ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܝܬܝܐ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܢܡܘܣ̈ܘܗܝ ܛܢ̈ܦܐ܇ ܕܨܒ̣ܐ ܢܚ̇ܒܠ ܢܡܘܣܗ ܕܟܝܢܐ܇ ܘܢܒ̇ܛܠ ܐܘܪܚܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ.

ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܩܕܫ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܡܪܕܘ ܥܠܘܗܝ܇ ܘܒܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ܕܢܥܠ̣ܘܢ ܠܢܨܒܝܢ. ܘܢܡܠܟܘܢ ܒܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܙܒܢܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܐܬܟ̇ܬܫ ܥܠܝܗ̇. ܘܐܦ ܛܡܘܪ̈ܝܐ ܬܘܒ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܟܕ ܚ̣ܙܘ ܕܠܐ ܡܬܝ̣ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢܗ ܡܕܡ ܡܪܕ ܥܠܘܗܝ. ܘܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ. ܘܢ̇ܚܬܝܢ ܘܒ̇ܙܝܢ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܠܬܓܪ̈ܐ ܘܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܠܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܘܣ̇ܠܩܝܢ. ܐܦ ܚܐܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܣܐܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܇ ܡܛܠ ܕܐܦܣ ܠܢܫ̈ܝܗܘܢ ܕܢܓܘܪ̈ܢ. ܐܦ ܛܝܝ̈ܐ ܬܘܒ ܕܬܚܝܬ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܚ̣ܙܘ ܒܠܝܠܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܇ ܡܓ̇ܝܣܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ.

ܩ̣ܡ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܫܚܩܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܣܘܪ̈ܝܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܙܝܢܘܢ܇ ܡ̣ܪܕ ܥܠ ܡ̇ܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܘܨ̇ܒܝܢ ܗܘܘ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܩܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܢܐ ܕܫܦܪ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܩܘܕ ܗ̣ܝ ܗܕܐ܇ ܣܒ̣ܪ ܕܙܒܢܐ ܐܫܟܚ ܠܗ. ܘܫ̇ܕܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܕܕܚ̇ܠܝܢ ܘܡܫܕܪܝܢ ܠܗ ܕܗܒܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܪܝܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܣܘܪ̈ܝܐ. ܐܦ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܫܠ̣ܚ ܠܗ. ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܥ̣ܝܬ ܒܝܙܦܬܐ ܡܫ̇ܕܪ ܐܢܐ ܠܟ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܫܪܒܐ ܕܥܝ̇ܕܐ܇ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܬ̇ܥܫܝܢ ܒܩܪܒܐ ܕܐܣܘܪ̈ܝܐ܇ ܘܗܘܐ ܐܢܐ ܡܥ̇ܕܪܢܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܬܡ̇ܟܟ ܪܥܝܢܗ ܕܩܘܕ. ܡܛܠ ܕܡܚܫܒܬܗ ܠܐ ܣܠ̣ܩܬ ܠܪܝܫ. ܐܙܕܟܝܘ ܐܣܘܪ̈ܝܐ܇ ܘܐܬܚ̣ܪܒ ܘܐܬܩ̣ܛܠܘ. ܘܐܬܥ̣ܩܪ ܘܝܩܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢ. ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܚ̇ܫܒ ܗܘܘ ܒܟܣܝܐ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܠܩܘܕ ܡܛܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܛܡ̈ܐܐ ܘܢܡܘ̈ܣܘܗܝ ܗܦ̈ܝܟܐ܇ ܘܟܕ ܐܬܝܕܥܬ ܠܗ ܗܕܐ܇ ܫܒ̣ܩ ܡܠܟܘܬܗ ܘܥܪܩ ܠܒܝܬ ܗܘ̈ܢܝܐ܇ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܪܒܝ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܫܟܢܘܬܐ.

ܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܥܠ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܙܡܫܦ ܐܚܘܗܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܘܕ ܢܣ̣ܒ ܠܗ ܒܝܬ ܗܘ̈ܢܝܐ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܬ ܚܬܗ. ܘܗ̣ܝ ܚܬܗ ܐܫܬܒ̣ܝܬ ܠܬܡܢ ܒܩܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܬܩ̣ܛܠ ܐܒܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܒܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ܇ ܒܢ̈ܫܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܗܘ̣ܬ. ܘܗܘ̣ܬ ܠܗ ܡܢܗ̇ ܒܪܬܐ. ܘܟܕ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܩܘܪ ܝܗܒܬܗ̇ ܠܗ ܒܢ̈ܫܐ. ܗܘ̣ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘ̣ܬ ܠܗ ܦܪܣܝܐ ܕܐܬܚ̇ܬܢ ܠܡܠܟܐ܇ ܒܟܠܝܘܡ ܩܕܡܘܗܝ ܡܒ̇ܟܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܫ̇ܐܠ ܡܢܗ ܕܢܬ̣ܠ ܠܗ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܐܬܐ ܢܩܛܘܠ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܢܬ̣ܩܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܢ ܚܡܘܗܝ ܚܝܠܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܐܝܟ ܕܫܐܠ. ܘܟܕ ܡܢ̣ܥ ܕܢܐ̣ܬܐ ܠܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܫܡ̣ܥ ܐܚܘܗܝ̣ ܘܫ̇ܢܝ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܗ̣ܘ ܕܠܐ ܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܗ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܕܒܩܪܒܐ ܢܙܕܟܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘ̣ܘܢ ܠܗ ܒ̈ܢܝ ܚܝܠ̣ܐ ܢܥ̣ܠܘܢ ܥܡܗ ܠܐܪܥܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡܢ ܒܙܬܐ ܕܬܡ̣ܢ ܢܦ̇ܠܓ ܠܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܛܠ̣ܡܘ. ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܕܚ̣ܠܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܘܐܫܠܡܘ ܠܗ. ܩܕܫ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܫ̣ܪܝܢ ܥܠ ܢܨܒܝܢ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܢ̣ܘܢ ܐܫܬܥܒܕ. ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܕܩܪܒܐ ܥܬܝܕ ܠܡ̣ܥܒܕ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܟ̇ܢܫ ܠܘܬܗ. ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܒ̈ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܥܩܪܘ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܠܐ ܨܒ̣ܘ ܕܢܫܬ̣ܡܥܘܢ ܠܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟ̣ܢܫ ܚܝܠܐ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܥ̇ܫܢ ܡܢܗܘܢ܇ ܠܐ ܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ. ܕܐܦܠܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܢܘܪܐ ܥܨ̇ܐ ܠܗܘܢ܇ ܐܢ ܢܗܘ̣ܘܢ ܠܗ ܡܥ̇ܕܪ̈ܢܐ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܪܥ̣ܝܢ ܗܘܘ ܐܬܛܦܝܣ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܣ̣ܥܪ ܗܘܐ ܩܘܕ ܡܢ ܕܥ̣ܠ ܒ̈ܬܚܘܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܒܙܒܢܗܝܢ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܚܘ̈ܝܟ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ (ܘܡܪ̈ܕ)ܘܬܐ ܕܗܘ̣̈ܝ ܒܙܒܢܗܝܢ܇ ܘܥܠ ܩܡܨܐ ܘܥܠ ܩܡܨܐ ܘܥܠ ܡܘܬܢܐ ܘܝܘܩܪܢܐ ܦܩ̣ܕܬ ܠܝ ܐܟ̈ܬܘܒ܇ ܘܗ̣ܢ̈ܝܢ ܩܕܝ̈ܡܢ ܒܙܒܢܐ܇ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̇ܦܢܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܝ. ܘܕܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܒܠܝܠܐ ܬܫܥܝܬܐ܇ ܗܐ ܪܫ̇ܡ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܠܫܢ̈ܝܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܕ ܡܦ̇ܪ̈ܫܢ܇ ܘܥܠ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܟ̇ܬܒܢܐ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܗ̇. ܟܕ ܐܠܗܐ ܢܗ̣ܘܐ ܠܝ ܡܣ̇ܝܥܢܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠ̈ܘܬܐ ܕܓܒܝܘܬܟ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܥܠ ܥܠ̣ܬܗ ܗܟܝܠ ܕܩܪܒܐ܇ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܓܪܓ. ܣܦܩܐܝܬ ܐܘܕܥܬܟ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܐܘ ܐܒܘܢ܇ ܟܕ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܟ̇ܬܒܬ ܐܢ̈ܝܢ ܠܗܠܝܢ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܡܛܠ ܕܥܪܩܬ ܡܢ ܐܪܝܟܘܬܐ ܕܡܠܬܐ. ܡܢܗ̈ܝܢ ܕܝܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܐܫ̇ܟܚܬ܇ ܘܡܢܗܝܢ ܝܠܦܬ ܡܢ ܦܓܥܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܕܫ̇ܡܫ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܐܣܬܩܒܠܘ. ܗܫܐ ܕܝܢ܇ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܣܬܥܪ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܘܕܥܟ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܩܒܠ ܫܘܪܝܐ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܚܣܝ̈ܢܬܐ܇ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܘ̣̈ܝ ܒܝܘ̈ܡܬܢ.

ܚܕܝܪ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܚܘܠܡܢܐ ܠܟܠܗ ܐܬܪܢ. ܟ̈ܐܒܐ ܕܝܢ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ܇ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܨ̇ܒܐ ܒܚ̈ܛܝܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ ܘܢ̣ܐܚܘܢ܇ ܐܝܟ ܡܚܙܝܬܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܢ ܠܓܘܫܡܢ. ܘܫܘ̈ܚܢܐ ܡ̇ܠܝܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܢ. ܕܒܝܕ ܒ̇ܪܝܘܬܐ ܢܚ̇ܘܝܢ ܠܡܢܐ ܕܡ̇ܝܐ ܓ̇ܘܝܘܬܢ. ܘܒܝܕ ܟܘ̈ܬܡܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ ܢܐܠܦ ܕܟܡܐ ܣܢ̈ܝܢ ܟܘ̈ܬܡܢܐ ܕܢܦܫܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܛܘ. ܟܠܗܘܢ ܒܠ̣ܥܘ ܒܡܚܘܬܐ ܗܕܐ. ܥܒ̈ܝܐ ܓܝܪ ܘܢܦ̈ܩܐ ܗܘ̣ܘ ܒܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܢ ܘܡܪܒܠܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ̈ܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܘܡܠܝܢ ܡܘܓܠܐ. ܘܥ̈ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܚܙܬܐ ܕܙܘܥܬܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܠܗ ܓܘܫܡܗܘܢ ܡܬܡ̣ܠܐ ܗܘܐ ܫܘ̈ܚܢܐ ܐܘ ܚܡ̈ܛܐ܇ ܥܕܡܐ ܠܦܣ̈ܐ ܕܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܠܬܚܬܝܐ ܕܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܬܘܪ̈ܥܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܬܘܪ̈ܥܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܓܢܐ ܗܘܬ܇ ܠܐ ܟܐܒܐ ܡܩ̇ܘܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܢܫ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ܇ ܘܠܐ ܡܘܡܐ ܐܘ ܣܘܪܚܢܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܐܠܐ ܐܦܢ ܫܘܡ̈ܬܗܝܢ ܕܡܚܘ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥ(ܢ) ܗܘ̈ܝ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܐ܇ ܗܕܡ̈ܐ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬ̣ܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡ̇ܠܘܢ ܚܫܚܬܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒܦܓܪܐ. ܡܙܕ̇ܒܢܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܐܘܪܗܝ ܬܠ̈ܬܝܢ ܡܕ̈ܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܢܢ̄.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒܥ. ܒܝܘܡ ܫܒܬܥܣܪ ܕܝܢ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܟܕ ܛܒ̈ܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܥܠ̈ܠܬܐ ܒܒܘܪܟܬܐ ܣܓ̈ܝܐܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܡܛܪܐ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ܇ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܒܙܒܢܗܘܢ ܡܬܪܒܝܢ ܗܘܘ܇ ܣܘܓܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܦܣ̣ܩܘ ܗܘܘ ܠܡܪܫܥܘ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܒܓܘ̈ܬܐ ܡܬܦܪܦܥܝܢ ܗܘܘ ܐܦܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܘ̈ܗܘܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬ̇ܕܪܐ ܗܘܬ. ܐܠܐ ܒܡܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܢ ....... ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܇ ܘܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܦ̣ܩ ܠܗܘܢ ܚ̈ܛܗܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܓܠ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢ ܥܢ̣ܝܢ ܗܘܘ܇ ܐܬܛܝܒܘ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܪܫܝܡ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܡܓܗ̈ܝ ܫܒܬܐ܇ ܕܡܪܩܕ ܒܗ ܐܪܟܣܛܐ ܘܡܬܩܪܝܐ ܛܪܝܡܪܝܢ. ܘܐܕܠܩ ܩܢܕܝܠܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܥܐܕܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ܇ ܟܕ ܥ̇ܝܕܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܡܢ ܬܪܥܐ ܕܬܐܛܪܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܟ̈ܦܐ܇ ܣܕܝܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ. ܣܡ ܥܠ ܣܦܬܗ ܩܢܕܝ̈ܠܐ ܟܕ ܢܗܪ̈ܢ. ܘܬܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܐܢܛܝܦܘܪܘܣ ܘܒܫܘ̈ܘܐ ܥܠܬܐ ܘܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܪܘܫܥܐ ܗܢܐ ܐܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܣܬ̣ܥܪܬ ܐܝܟ ܕܠܟܘܘܢܗܘܢ. ܢܝܫܐ ܓܝܪ ܕܨܠܝܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܟ ܒܐܝܕܗ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܐܪܚܩ ܡܢ ܐܝܕܗ ܕܝܠܗ ܕܐܢܕܪܝܢܛܐ ܐܝܟ ܐܡܬܐ ܚܕܐ. ܘܩ̇ܘܝ ܗܟܢܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܘܕܫܒܬܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܚܕܒܫܒܐ܇ ܐܬ̣ܐ ܗܘ̣ ܢܝܫܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܘܐܬܩ̇ܪܒ ܠܕܘܟܬܗ. ܘܐܚ̣ܕܗ ܗܘ̣ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܒܐܝܕܗ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܒܝܟ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܒܝܕ ܐܬܐ ܗܕܐ ܐܣܬܟܠܘ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܡܫ. ܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܣܦ̣ܩܬ ܠܢ ܐܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܕܒܗ̇ ܢܬܟ̣ܠܐ ܡܢ ܪܘܫܥܐ܇ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣ̇ܥܝܢ ܗܘܝܢ ܘܡܬܩ̇ܪܒܝܢ ܠܘܬ ܚ̈ܛܗܐ ܕܠܝܠܐܝܬ. ܘܕܩ̈ܕܩܐ ܩܪ̈ܨܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟ̈ܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܪܘܪ̈ܒܐ ܡܣܒ ܒ̈ܐܦܐ ܡܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܚ̣ܣܡܐ ܘܢܟܠ̣ܐ ܒܟܠܢ ܐܫܬܠܛ. ܘܓܘܪܐ ܘܙܢܝܘܬܐ ܣܓܝܬ. ܐܬܥ̇ܫܢ ܕܝܢ ܟܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̈ܩܐ ܒܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܥܝ̈ܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܣܬܪܚ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܛܢܢܐ ܫܦܝܪܐ ܠܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ܇ ܘܚܦܛ ܠܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܩܛܩܝܢ ܕܣܐܡܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡ̈ܐܢܝ ܪ̈ܐܙܐ. ܕܗܘ̣ܘ ܡܬܣܝܡܝܢ ܒܗ̇ ܡܐ ܕܐܙܠܝܢ ܠܡܫܡܫܘ ܒܗܘܢ܇ ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܚܕ ܡܢ ܣ̈ܗܕܐ. ܘܟܠܢܫ ܝܗ̣ܒ ܡܕܡ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܐܘܛܘܟܝܢܐ ܕܝܢ ܒܥܠܗ̇ ܕܐܘܪܝܢܐ ܗ̣ܘ ܚ̇ܘܝ ܩܕܡܝܐ ܨܒܝܢܐ ܫܦܝܪܐ. ܘܝܗ̣ܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܕܝܢܪ̈ܐ ܡ̈ܐܐ.

ܐܫܬܪܝ ܕܝܢ ܐܢܣܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܐܬܐ ܠܕܘܟܬܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ. ܘܚܪܪ ܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܙܒܠܐ܇ ܘܥܩ̣ܪ ܡܨܛ̈ܦܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܐܘ̈ܡܢܐ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ. ܘܣ̣ܡ ܩܒܘܬܐ ܩܕܡ ܦܪܘܛܪܝܢ ܕܝܠܗ ܘܢܩ̣ܒ ܢܩ̣ܒܐ ܒܟܣ̇ܝܗ̇. ܘܟܬ̣ܒ ܠܥܠ ܡܢܗ̇. ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܘܕܥ ܡܕܡ ܘܠܐ ܦܫܝܩ ܠܗ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܢܟܬܘܒ ܘܢܫ̣ܕܐ ܒܓܘܗ̇ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܨܒܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܠ̣ܦ ܕܟ̇ܬܒܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܫ̇ܕܝܢ ܒܗ̇. ܘܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܒܒܝܬ ܣ̈ܗܕܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܕܡܪܝ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ. ܘܫ̇ܪܐ ܕܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܚܘܣܪܢܐ. ܘܐܬܚ̇ܝܠܘ ܛܠܝ̈ܡܐ ܥܠ ܛܠ̈ܘܡܝܗܘܢ܇ ܘܒܙܝ̈ܙܐ ܥܠ ܒܙܘܘ̈ܙܝܗܘܢ. ܘܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܕܝܢ̈ܝܗܘܢ ܘܕܢ ܐܢܘܢ. ܕܝ̣̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܐܥܬܩܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܐ ܐܬܬܒ̣ܥܘ܇ ܐܬܩ̇ܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܫܬ̣ܪܝܘ. ܒ̣ܢܐ ܕܝܢ ܦ̇ܕܦܛܢ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܬܪܥܐ ܕܟ̈ܦܐ܇ ܘܫ̇ܪܝ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܡܒ̣ܢܐ ܕܝܡܣܝܢ. ܕܪܫܝܡ ܗܘܬ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ܇ ܠܡܬ̣ܒܢܝܘ ܠܘܬ ܣܝܛܩܐ ܕܥܒܘܪܐ. ܘܦܩ̣ܕ ܕܗܘ̣ܘ ܬܠܝܢ ܐܘܡ̈ܢܐ ܥܠ ܚܢܘ̈ܬܗܘܢ ܒܡ̈ܓܗܝ ܚܕܒܫܒܐ܇ ܨܠ̈ܝܒܐ ܟܕ ܢ̇ܗܪ̈ܝܢ ܒܗܘܢ ܚܡܫܐ ܦܢ̈ܣܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܫܥ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܣܬ̣ܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܡ̣ܛܐ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܕܥܐܕܐ ܗ̇ܘ ܕܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܡܙܕܡܪ̈ܢ ܒܗ. ܘܐܘܣܦ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ܇ ܘܩܕܡ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܒ̈ܥܐ ܣ̇ܠܩܝܢ ܗܘܘ ܟܢܝܫܐܝܬ ܡܢ ܬܐܛܪܘܢ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܟܕ ܠܒܫܝܢ ܟܬܢ̈ܝܬܐ܇ ܘܡܟ̇ܣܝܢ ܦܩ̈ܝܠܐ ܘܫ̣ܪ̈ܝܢ ܚܨܝ̈ܗܘܢ ܘܢ̇ܗܪ̈ܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܩܢܕܝ̈ܠܐ ܘܡܥܛܪܝܢ ܡܘܩܠܐ ܘܫ̇ܗܪܝܢ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܡܩ̇ܠܣܝܢ ܠܐܪܟܝܣܛܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ܇ ܒܙܡܪܐ ܘܒܩܥܬܐ ܘܒܐܣܛܪܢܝܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܥܠ̈ܬܐ܇ ܐܕܫ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܕܠܡ̣ܐܙܠ ܠܨܠܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡ̇ܝܬܐ ܗܘܐ ܥܠ ܒܠܗ ܘܠ̇ܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܚܬܝܪܘܬܐ ܡ̇ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܟܦܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܠܐ ܠܡ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥ̣ܒܕ ܗܠܝܢ ܐܟܘܬܢ. ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܒܘܪ̈ܐ ܐܦ ܗܕܝ̈ܘܛܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܣ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܒܪܘܫܥܐ܇ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܡܟ̇ܘܢ ܘܠܐ ܕܡ̇ܟܣ ܘܠܐ ܕܡ̇ܪܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ̣ ܒܐܘܪܗܝ ܐܣܬܩܒܠ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܒܘܓ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܣܬ̣ܒܪ ܕܡܩ̇ܒܠܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܐܠܐܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ܇ ܠܐ ܡ̇ܠܠ ܥܡܗܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܝܘܡ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ܇ ܚ̇ܘܝ ܠܗܘܢ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ܇ ܕܢܬܟ̣ܠܘܢ ܡܢ ܥܘܠܗܘܢ. ܒܣ̈ܠܝܩܘܣ ܓܝܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܒܝܬ ܦܫܘܪܬܐ ܕܕܡܣܝܢ ܩܝܛܝܬܐ ܢܦ̣ܠ ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܫ ܠܐ ܐܟܝ ܬܡܢ. ܒܕ ܛܒ̣ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇܇ ܕܦ̇ܠܚܝܢ ܠܓܘ ܘܠܒܪ. ܘܠܐ ܡܝ̣ܬܘ ܡܢܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܐܬܪܒ̣ܨܘ ܟܕ ܥ̇ܪܩܝܢ ܡܢ ܩܠܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܬܬ̣ܠܝܢ ܒܗ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒ̈ܘܗܝ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܠܡ̇ܟܪܟܘܬܗ܇ ܐܬܬ̇ܗܝܘ ܒܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܢܦܘܩ ܩܕܡܝܐ. ܘܢܦ̣ܠ ܥܠܝܗܘܢ ܟ̈ܐܦܐ ܘܡܝ̣ܬ. ܡ̇ܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܘܫܐ܇ ܕܚܣ̣ܟܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܒܠܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ. ܥܬܝܕ ܗܘܬ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܝܡܣܝܢ ܕܬ̇ܣܚܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܩܪ̈ܝܒܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܢܦܠ̣ܬ ܥܕܡܐ ܕܟ̈ܐܦܝܗ̇ ܬܚ̈ܬܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܡܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܒܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܐܬܥ̣ܩܪ ܡܢ ܕܘܟ̈ܝܬܗܝܢ.

ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܬ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܣܛܘܣ ܡܠܟ̣ܐ܇ ܕܢܫܬܒ̣ܩ ܕܗܒܐ ܕܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ ܐܘܡ̈ܢܐ ܚܕܐ ܠܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܇ ܘܢܬܚ̇ܪܪܘܢ ܡܢ ܡܐܕܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܘܪܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܬ̣ܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܐܠܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܚܕܐ ܠܐܪ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ܇ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܘܚܕܝܬ ܟܠܗ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܠܒ̣ܫܘ ܚܘܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢ. ܡܢ ܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܐ. ܘܛܥ̣ܢ ܩܪ̈ܝܘܢܐ ܟܕ ܢ̇ܗܪ̈ܝܢ ܘܦܝܪ̈ܡܐ ܟܕ ܡ̇ܥܛܪ̈ܝܢ ܘܢܦܩܘ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫ̈ܒܚܬܐ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܩ̇ܠܣܝܢ ܠܡܠܟܐ. ܠܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ. ܘܩܪܒܘ ܬܡܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܘܥܠܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܥܒ̣ܕ ܥܐܕܐ ܕܚܕܘܬܐ ܘܕܒܣ̈ܡܐ ܟܠܗ ܫܒܬܐ. ܘܐܩܝܡܘ ܕܢܗܘ̣ܘܢ ܥ̇ܒܕܝܢ ܠܗ ܠܥܐܕܐ ܗܢܐ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ. ܘܓܢܝܢ ܗܘܘ ܘܒ̇ܣܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܡܢܐ ܣ̇ܚܝܢ ܘܣ̇ܚܝܢ ܒܕܪܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܐܣ̈ܛܘܐ ܕܡܕܝܢܬܐ.

ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܒܐܪܚ ܚܙܝܪܢ܇ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ܇ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܐ. ܘܐܘܣܦ ܥܠ ܥ̈ܐܕܝܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܥܐܕܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ. ܘܣܡ ܥܝ̇ܕܐ ܕܢܬܩ̇ܕܫܘܢ ܡ̈ܝܐ ܒܠܠܝܐ ܡܓܗ̈ܝ ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܕܢܚ̣ܐ. ܘܥܠ ܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܒܚ̈ܡܫܐ ܒܫܒܐ.... ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ܇ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܥ̈ܐܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.. ܐܫܬ̣ܪܝ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܗܓܡܘܢܐ܇ ܘܗ̣ܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܕܝܡܣܬܢ. ܘܒܦܘܩܕܢܗ ܐܬܚ̇ܘܪܘ ܟܠܗܘܢ ܐܣ̈ܛܘܐ ܕܡܕܝܢܬܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ̇ܣܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܨܒ̈ܘܬܐ. ܐܬܬܥܝܩܘ ܗܘܘ ܣܘܓܐܐ ܒܗܕܐ. ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܐܬܐ ܗܝ ..... ܥܠ ܩܪ̈ܝܒܬܐ ܕܒܡܬܐ ܗܘ̇ܝܢ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ. ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓܠ̣ܝܬ ܥܠܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܠܡܒ̇ܛܠܘ ܕܘܒܪ̈ܝܢ ܒ̈ܝܫܐ. ܘܒܐܪܚ ܐܝܪ ܕܫܢܬ ܗܕܐ܇ ܕܡ̣ܛܐ ܝܘܡܐ ܕܢܬܥ̣ܒܕ ܒܗ ܥܐܕܐ ܗ̇ܘ ܒܝ̣ܫܐ ܕܚܢܦܘܬܐ܇ ܢܦ̣ܩ ܩܡܨܐ ܣ̇ܓܝܐܐ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܬܝܡܢܐ. ܘܡܕܡ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܠܘܬܢ܇ ܠܐ ܣ̇ܪܚ ܘܠܐ ܐܟܝ̣. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢ̣ܨܒ ܒܗ ܒܐܬܪܢ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ. ܘܟܕ ܢܨܒܬܐ ܕܙܪܥܗ ܒܐܪܥܐ ܢܨܝܒܐ ܗܘܬ܇ ܙܘ̈ܥܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ܇ ܕܡܛܠ ܕܢܥܝܪܘܢܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܐ ܡܢ ܛܘܒܥܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ܇ ܕܠܐ ܬܬ̣ܪܕܐ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܘܬܢܐ.

ܒܐܪܚ ܐܒ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܐܬ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ܇ ܩܘܢܓܝܢ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ ܕܝܢ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܥܫܝܢܐ. ܘܩܠܐ ܪܒܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܫܬ̣ܡܥ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܫܪ̈ܫܝܗ̇ ܐܬܬܙܝܥܬ ܒܗ ܒܩܠܐ ܗ̇ܘ܇ ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܒܩܠܐ ܗ̇ܘ ܘܒܙܘܥܐ. ܘܫܡ̈ܥܐ ܬܟ̈ܝܒܐ ܘܛܒ̈ܐ ܕܠܐ ܫ̇ܦܪ̈ܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܐܬ̣ܘ ܠܢ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܚܕܚ̈ܕܢܐ܇ ܐܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ ܘܒܚܡܝܡܬܐ ܕܐܒܪܢܐ. ܕܓ̣ܙ ܪܕܝܐ ܕܢܒܥܝ̈ܗܘܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ. ܘܠܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܕܕܓܠܐ. ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܨ ܛܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܙܘ̈ܥܐ. ܘܓ̇ܕܫ ܕܐܦ ܡ̈ܝܐ ܕܪܕܝܢ ܒܗܝܢ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܦܩ̈ܥܢ ܢܬܟ̣ܠܘܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܨܛܠ̣ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܟܕ ܡܫܬ̇ܥܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܥܠ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܐ. ܕܐܬܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ܇ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܕܐܪܥܐ ܘܬܘܠܚܐ ܕܛܘܪ̈ܐ܇ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̇ܘܕܥ܇ ܕܐܦ ܗܕܐ ܐܣܬ̣ܥܪܬ̇. ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܬܓܠ̣ܝܘ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܡ̈ܝܐ. ܘܐܬܚ̣ܙܝ ܫ̈ܬܐܣܝܗ̇ ܕܬܝܒܝܠ. ܡܢ ܟܐܬܟ ܡܪܝܐ. ܐܬܬ̣ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܓܪܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ܇ ܘܐܬܩܪܝܬ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܕܬܐ܇ ܕܢܦ̣ܠܬ ܢܝܩܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܫܠܝܐ. ܥܕܢ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ. ܘܚܡ̣ܠܬ ܒܓܘܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇. ܐܦ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܐܚ̈ܐ ܡܢ ܐܣܟܘ̈ܠܐ ܕܝܠܢ ܕܚ̇ܙܩܝܢ ܗܘܘ ܠܬܡܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܟܚ ܒܓܘܗ̇ ܬܡܢ ܐܬܛܡܪܘ. ܘܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܬ̣ܘ ܐܫܬܥܝܘ ܠܢ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܟ̇ܪܟ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢܗ̣ ܐܬܗ̣ܦܟ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ܇ ܘܠܐ ܦ̣ܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܒܚ̈ܝܐ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ. ܕܕܡ̇ܟܝܢ ܗܘܘ ܒܣܬܪ ܩܢܟܐ ܕܡܕܒܚܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܢܦ̣ܠ ܬܛܠܝܠܐ ܕܒܝܬܐ ܗ̇ܘ. ܕܕܡ̇ܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗ܇ ܐܣܬܡܟ ܚܕ ܓܒܐ ܕܩܝ̈ܣܘܗܝ ܥܠ ܐܣܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܕܒܚܐ ܘܠܐ ܛܡܪ ܐܢܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܬ̇ܥܝ ܠܝ ܐܚܐ ܚܕ ܪܚ̇ܡܐ ܫܪܪܐ܇ ܕܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܕܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܕܒܗ ܢܦ̣ܠܬ܇ ܒܓܘܗ̇ ܡ̇ܓܣܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܢ̣ܐ ܘܚܕ ܚܒܪܝ. ܘܐܬܩ̇ܛܦܬ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܝ ܩܘܡ ܢ̇ܦܩܝܢܢ ܒ̇ܝܬܝܢܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܒܚܦܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܥ̇ܝܕܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܡܒ̣ܬ ܗܪܟܐ. ܕܐܐܪ ܟܐܝܪ ܥܠܝ ܘܠܐ ܐܬܝܐ ܠܝ ܫ̣ܢܬܐ. ܘܩܡ̣ܢ ܐܢܐ ܘܗ̣ܘ. ܘܢܦ̣ܩܢܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܬ̣ܢܢ ܒܚܦܪܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܢ. ܘܟܕ ܩܪܒ ܥܕܢܐ ܕܢܓ̣ܗ܇ ܐܥܝܪܬܗ ܠܐܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܝ ܘܐܡܪܬ ܠܗ. ܩܘܡ ܠܟ ܡܛܠ ܕܢܓ̣ܗܬ ܠܗ. ܘܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܢܣܥܘܪ ܣܘܥܪܢܢ. ܘܩ̣ܡܢ ܐܢܐ ܘܗ̣ܘ ܘܐܬ̣ܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܫܟܚܢܗ̇ ܟܕ ܗܦܝܟܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܝܗ. ܘܛܡܝܪܝܢ ܬܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܘܒܥܝܪܐ. ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܓܡ̈ܠܐ. ܘܐܙܠ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܢܗܓܗܘܢ ܡܢ ܓܘ ܐܪܥܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟ̇ܢܫܘ ܠܬܡܢ܇ ܐܦܩܘܗܝ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܩܝ̈ܣܐ ܗܠܝܢ ܕ(ܬܛܠܝܠܐ) ܕܡܣ̇ܬܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܘܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܕܒܗܘܢ ܢܫܡܠܝܘܗܝ ܠܐܪܙܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܗܦܝܟܐ ܗܘܬ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܕܩ̇ܐܡ. ܘܟܐܝܢ ܐܣܬܩܒܠ ܥܒ̇ܪ ܐܘܪܚܐ ܐܢܫ ܛܘܒܢܐ܇ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܦ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܘܩܠܝܠ ܚܡܪܐ܇ ܘܩ̇ܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܨܠܝ. ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܠܐܪܙܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܕܡ̇ܐ ܗܘܐ ܒܥܕܢܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ̣ ܠܠܘܛ ܙܕܝܩܐ ܟܕ ܡܢ ܣܕܘܡ ܐܬܦ̇ܠܛ. ܘܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܣ̈ܦܩܢ.

ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܓܪܒܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܪܫܡܫܛ. ܐܝܢܐ ܕܡܫܪܪܐܝܬ ܒܢ̣ܐ ܗܘܐ ܘܦܐܝܝܬ ܡ̇ܨܒܬ ܗܘܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܕܩ̈ܝܫܐ ܕܣܝܡܝܢ ܒܗ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ܇ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܬܡܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ. ܐܝܬ ܕܠܨܠܘܬܐ. ܘܐܝܬ ܕܠܬܓܘܪܬܐ. ܦܘܪܢܣܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܒܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܟ̇ܢܫ ܗܘܐ ܒܗ. ܘܟܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢܫ̈ܐ ܘܕܛܠ̈ܝܐ܇ ܘܟܠ ܩܘ̈ܡܢ ܘܟܠ ܡܘ̈ܫܚܢ܇ ܗܘ̣ܘ ܒܪ̈ܩܐ ܕܚ̈ܝܠܐ ܘܦܩ̈ܥܐ ܥܫܝ̈ܢܐ. ܘܩ̈ܠܐ ܕܙܘܥܬܐ ܘܥܪܩܬ ܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܠܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܗ̇ܘ܇ ܠܡܚܕ ܓܘܣܐ ܒܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܕܛܘ̈ܒܢܐ. ܘܟܕ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܇ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ܇ ܢܦ̣ܠ ܒܝܬ ܣ̈ܗܕܐ ܗ̇ܘ ܘܣܘܓܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̣ ܟܒ̣ܫ ܬܚܘܬܘܗܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܣܬ̣ܥܪܬ܇ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܢܝܩܦܘܠܝܣ ܢܦܠ̣ܬ ܗܘܬ܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪܐ܀ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܘܓܘ̈ܢܚܐ ܐܢܫ ܡܢܢ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܗ̣ ܠܐ ܐܬܟ̣ܠܝ. ܘܕܠܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܦ̣ܫ ܐܬܪܢ ܘܡܕܝܢܬܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܐܬܢܛܪܢ. ܘܕܠܐ ܕܚܠܘܢ ܫ̈ܡܥܐ ܕܪܘܚܩܐ܇ ܒܠ̣ܥܢ ܡܚܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܣܝܘܬܐ. ܢܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܠܟܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ. ܕܙܕܝܩ ܗܘ̣ ܡܪܝܐ ܘܛܒ ܬܪ̈ܝܨܝܢ ܕܝ̈ܢܘܗܝ. ܕܗܐ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܥܕܟܝܠ܇ ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܨܒ̇ܐ ܠܡܬ̣ܟܣܢ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܢ. ܒܐܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܗ ܝܘܡ ܫܒܬܐ܇ ܥܡ ܡܣ̈ܩܝ ܫܡܫܐ ܢܘܗܪܗ ܡܢܗ ܐܬܚ̣ܛܦ ܘܓܝܓܠܐ ܕܢܘܗܪܗ̣ܠܣܐܡܐ ܕܡ̇ܝܐ ܗܘܬ. ܘܙܠܝ̈ܩܐ ܕܡܬܚ̣ܙܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܥܝ̈ܢܝܢ ܡܬܒ̈ܩܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ ܕܠܝܠܐܝܬ ܕܠܐ ܥܘܘܟܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܇ ܨܡ̈ܚܐ ܐܘ ܙܠܓ̈ܐ ܐܘ ܙܠܝ̈ܩܐ ܕܬܟ̇ܣܝܢ ܠܗ̈ܝܢ ܡܢ ܕܢܚܘܪ̈ܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܦܫܝܩ ܠܢ ܠܡܚ̣ܪ ܒܣܗܪܐ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗ ܚ̇ܝܪܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܩ̇ܘܝ ܗܟܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܦ̈ܝ ܐܡ̈ܢܐ ܫܥ̈ܝܢ. ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܕܢܝܚ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܠܝܠ ܒܘܗܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ܇ ܡ̇ܣܒܗܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩܛܡܐ ܐܘ ܟܒܪܝܬܐ ܒܕܝܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇. ܗܘ̣ܬ ܕܝܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢ̣ܐ ܐܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܚܠܬܐ ܘܕܙܘܥܬܐ ܒܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܠܟܗ̇܇ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܒ̈ܙܒܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܇ ܫܘܬ ܠܡܩܒܠܘ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܡܪܢ. ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܡܚ̣ܡܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ܇ ܡܛܘܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚ̈ܛܗܝܗܘܢ. ܬܘܪܥܬܐ ܓܝܪ ܗܘܬ ܒܫܘܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܠܬܪܥܐ ܪܒܐ܇ ܘܡܢ ܟ̈ܐܦܝܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܐܬܒ̇ܕܪܘ ܠܪܘܚܩܐ ܡܢܗ̇ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܥܘ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝ. ܘܟܠܢܫ ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ. ܕܒ̣ܪ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܩܝ̇ܡܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ܇ ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܥܬܝܪ̈ܐ ܥܡ ܡܣ̈ܟܝܢܐ܇ ܘܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܛܠ̈ܝܐ܇ ܘܟܕ ܛܥܢܝܢ ܨ̈ܠܝܒܐ ܒܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܝܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ܇ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫ̈ܒܚܬܐ ܘܒܠܒܘ̈ܫܐ ܐܘܟ̈ܡܐ ܕܡܘܟܟܐ. ܐܦ ܕܝܪ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܒܐܬܪܢ܇ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܩܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܬ̣ܩܢ܇ ܘܠܘܒܒܐ ܩܠܝܠ̣ ܗܘ̣ܐ ܠܢ.

ܒܬܫܪܝ ܕܝܢ ܐܚܪܝ ܚ̣ܙܝܢܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܠ̈ܬ ܒܫܡܝܐ ܥܕܢ ܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ. ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܡܨܥܬܗ̇ ܕܫܡܝܐ ܒܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ. ܕܕܡ̇ܝܐ ܒܓܘܢܗ̇ ܠܩܫܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܒܥܢ̈ܢܐ. ܘܟܦܦܗ̇ ܚ̇ܐܪ ܠܥܠ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܦܘܬܗ̇ ܠܬܚܬ ܘܪ̈ܝܫܝܗ̇ ܠܥܠ. ܘܚܕܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܡܢ ܡܥܪܒܐ. ܘܬܘܒ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ܇ ܚܙܝܢܢ ܐܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܬܝܡܢܐ. ܒܗ̇ ܒܓܘܢܝܐ. ܕܕܡ̇ܝܐ ܗܘܬ ܠܢܝܙܟܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗ̇ ܕܡܟܢܫܬܐ ܗܝ ܕܐܒܕܢܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܢܝܙܟܐ ܗ̣ܘ ܕܚܪܒܐ܀

ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܒܛܒ̈ܐ ܘܒܐܬܘ̈ܬܐ ܡܬܪܕܝܢ ܗܘܝܢ. ܡܟܐ ܕܝܢ ܘܠܗܠ܇ ܡܢ̣ܘ ܣ̇ܦܩ ܠܡܐܡܪ ܐܘܠܨܢܐ ܕܚܕܪܗ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܢ̈ܝܬܐ. ܒܐܪܚ ܐܕܪ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܢܦ̣ܩ ܥܠܝܢ ܩܡܨܐ ܡܢ ܐܪܥܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܗܟܢܐ ܐܣܒܪܢܢ܇ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܢܨܒܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܐܪܥܐ ܢܦܩ̣ܬ ܥܠܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܗܘ̣ ܐܐܪ ܓ̇ܣܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܬܘܒ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠܝܢ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܙܚܠܐ܇ ܐܟ̣ܠ ܘܓ̇ܡܪ ܥܪܒ ܟܠܗ̇. ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܪ̈ܝܫܥܝܢܝܐ ܘܒܝܬ ܬܠܝ̈ܐ܇ ܘܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܘܡܢ ܕܦ̣ܪܚ ܗ̇ܘܐ ܗܘ̣ܐ ܡܬܚܐ ܕܣܪ̈ܢܘܗܝ܇ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܘܪ ܘܥܕܡܐ ܠܝܡܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܠܓܪܒܝܐ ܕܝܢ ܐܙ̣ܠ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܒܝܬ ܐܘܪ̈ܛܝܐ. ܘܐܟ̣ܠ ܘܐܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ܇ ܘܓ̇ܡܪ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐ܇ ܢܚܙܝܗ̇ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܥܠ ܒܒܠܝܐ. ܕܐܝܟ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ܇ ܘܒܬܪܗ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܪܡܙܗ ܕܡܪܝܐ ܟܠ̣ܝܗܝ܇ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܒܥܝܪܐ ܐܟ̇ܠ ܗܘܐ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܡܥܢܢ ܕܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܕܣܡ ܐܢܫܐ ܝܠܘܕܐ ܙܥܘܪܐ ܒܚܩܠܐ ܟܕ ܥ̇ܒܕܝܢ ܥܒ̇ܕܐ܇ ܘܥܕ ܐܙܠܝܢ ܡܢ ܪܝܫܗ̇ ܠܪܝܫܗ̇ ܕܚܝܩܠܐ ܫܘܚ ܥܠܘܗܝ ܘܓܠܙܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܡܚܕܗ̇ ܒܐܪܚ ܢܝܣܢ ܫܪܝ ܠܡܗ̣ܘܐ ܝܘܩܪܢܐ ܕܥܒܘܪܐ ܘܕܟܠܡܕܡ. ܘܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡ̈ܕܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܒܐܪܚ ܚܙܝܪܢ ܘܬܡܘܙ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܡܚܐ. ܘܙܪܥ ܦܪܓܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܚܫܚܬܐ܇ ܘܠܐ ܣܦܩ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܟܫܪ. ܘܥܕ ܡܫܬܠܡܢܐ ܫܢܬܐ. ܕܐܘܢܐ ܚܕܪ ܐܢܘܢ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܢ ܟܦܢܐ܇ ܘܙܒܢܘ ܩܢܝܢܗܘܢ ܒܦܠܓܘܬ ܛܝ̈ܡܘܗܝ. ܒܥܝܪܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܥܢܐ ܘܚܙܝܪ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܟ̣ܠ ܩܡܨܐ ܠܟܠܗ̇ ܥܠܠܬܐ܇ ܘܠܐ ܫܒ̣ܩ ܪܥܝܐ ܐܘ ܬܘܪܣܝܐ. ܠܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܐ ܠܒܥܝܪܐ. ܘܐܪܦܝܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ܇ ܘܫ̇ܢܝܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܓܪܒܝܐ ܘܕܡܥܪܒܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܡܚ̈ܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܣ̈ܒܐ ܘܛܠ̈ܝܐ܇ ܘܢܫ̈ܐ ܘܝ̈ܠܘܕܐ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܢܩܘ ܡܢ ܟܦܢܐ܇ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗ̇ܠܟܘ ܘܠܡܐܙܠ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܥܠܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܢܚܕܪܘܢ ܘܢܐܚܘܢ. ܘܨܕܝ ܩܘܪ̈ܝܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܐܓܘܪ̈ܣܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܡܕܘ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܇ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܥܡܐ ܐܝܣܪܠܝܐ܇ ܕܠܟܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̇ܘܝܐ ܗܘܬ ܥܠܝܗܘܢ ܠܒܝܫܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܘܢ ܓ̣ܕܫ. ܨܦܚ̣ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܘܬܢܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܙܠܘ ܠܗܘܢ. ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠܘ ܠܐܘܪܗܝ܇ ܬܘܒ ܡܘܬܢܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܫܬܥܢܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܦܩ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܐܡܪܝܘܗܝ.

ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܝܘܩܪܢܐ ܕܒܥ̣ܝܬ ܡܢܝ ܐܟܬܘܒ ܠܟ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܗܘܝܬ ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܕܡ ܐܪܫܘܡ. ܥ̇ܨܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܢܦܫܝ ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܠܟ. ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܟ ܐܒܣܝܬ. ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܚ̈ܛܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܇ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕ̈ܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܫ̈ܬܐ. ܚ̈ܡܨܐ ܩܒܐ ܒܚܡܫ̈ܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܩܒܐ ܕܓܘ̈ܡܐ ܒܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܩܒܐ ܕܛܠܦ̈ܚܐ ܡܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ̣ ܠܐ ܝܩ̣ܪ. ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܙܒܢܐ ܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܠܩܕܡܘܗܝ. ܝܘܩܪܢܐ ܣ̇ܓܐ ܗܘܐ܇ ܘܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ. ܥ̇ܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܫܘܝܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܐܟܠ ܗܘܐ ܗܘ̣ܬ܇ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܘܕܡ̈ܐܢܐ ܘܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܒ̈ܬܐ܇ ܟܕ ܒܦܠܓܘܬ ܛܝܡܝ̈ܗܝܢ ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܬܠ̈ܬ ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܨܒ̈ܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܣ̈ܦܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܡܬܪܣܝܘ ܡܪ̈ܝܗܝܢ܇ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܝܘܩܪܢܐ ܕܠܚܡܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܚܙ̣ܩ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ܇ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ̣ ܠܡܫ̣ܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ. ܠܒ̣ܟ ܕܝܢ ܕܝ̇ܢܐ ܠܡܪܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܐܠ̣ܨ ܐܢܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܘܬܒ̣ܥ ܐܢܘܢ. ܘܥܕ ܗܘ̣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ܇ ܕܗܒܐ ܡܢ ܕܝ̇ܢܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬ̇ܕܪ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܣ̣ܠܩ ܠܗ ܕܗܒܐ܇ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܫ̣ܒܩ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܫ̇ܪܝܘܗܝ ܠܐܒܘܢ ܣܦܝܩܐܝܬ܇ ܫܒ̣ܩ ܒܦܠܣ ܠܩܘܪ̈ܝܝܐ ܘܛܝ̈ܡܝ ܕܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܪܪ ܠܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܢܡ̣ܠܘܢ ܡܝ̈ܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ.

ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܕܝ̇ܢܐ ܚܙ̣ܩ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܣܝܪ ܣܝܦܗ. ܘܫ̣ܒܩ ܠܐܘܣܝܒ ܠܡ̣ܛܪ ܕܘܟܬܗ ܘܠܡܕܒܪܘ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܚܙ̣ܐ ܗܘ̣ ܗܢܐ ܐܘܣܒ܇ ܕܠܐ ܡܡܕܝܢ ܢܚ̈ܬܘܡܐ ܠܡܥܒܕ ܠܚܡܐ ܠܫܘܩܐ܇ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܛܠ ܡܣ̈ܟܢܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ܇ ܦܩ̣ܕ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܢܥ̣ܒܕ ܠܚܡܐ ܘܢܙ̇ܒܢ ܒܫܘܩܐ. ܘ̈ܐܬܝ ܢܫ̈ܐ ܝܗܘ̈ܕܝܬܐ܇ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܝܢ ܚ̈ܛܐ ܡܢ ܐܦܬܛܢ. ܘܥܒ̈ܕܢ ܠܚܡܐ ܠܫܘܩܐ. ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܐܦ ܗܟܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܝ̈ܡܐ ܠܡܙܒܢ ܒܗ̈ܝܢ ܠܚܡܐ. ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܕܪ̈ܬܐ ܠܡܚ̣ܕܪ ܠܗܘܢ ܦܬܬܐ ܕܠܚܡܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘܐ ܠܚܡܐ ܒܒܝܬܗ. ܘܡܐ ܕܚ̣ܕ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̈ܥܐ ܘܠܐ .... ܕܢܙ̣ܒܢ ܒܗܝܢ ܠܚܡܐ܇ ܙܒ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܝܢ ܠܦܬܐ܇ ܐܘ ܟܪܒܐ ܐܘ ܡܘܠܟܝܢ. ܘܐܟ̇ܠ ܚܝܐܝܬ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܝܘܩܪܢܐ ܕܝܪܩܐ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܕܟܠܡܕܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ. ܗܟܢܐ. ܘܣܥܘ ܐܢܫ̈ܐ ܘܥܠܘ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ܇ ܘܡܢ ܟܦܢܗܘܢ ܐܟܠܘ ܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܐܟܠܝܢ ܦܣ̣ܩܘܢ ܘܒ̇ܫܠܘ ܘܐܟܠܘ. ܘܣܗܕܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝܪܘܬܟ܀

ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܩܛܦܐ ܡܙܕܒܢ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܫ̈ܬܐ ܟܝ̈ܠܝܢ ܒܕܝܢܪܐ܇ ܘܩܒܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܒܬܠܬܡ̈ܐܐ ܢܘܡܝܢ. ܘܥܫ̣ܢ ܟܦܢܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܡܕܝܢܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܫܬܚ̣ܪܘ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܟܘ̈ܫܢܐ ܐܟ̇ܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܒܡܫ̈ܘܢܐ ܡ̇ܩܠܝܢ ܗܘܘ ܘܐܟ̇ܠܝܢ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܣ̣ܒܥ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܦ̇ܗܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܬ ܫܘ̈ܩܐ ܘܡܓܒܝܢ ܥܩܪ̈ܐ ܘܛܪ̈ܦܐ ܕܝܘܪ̈ܩܐ ܟܕ ܦܝ̣ܠܝܢ ܒܙܒܠܐ̣ ܘܐܟ̇ܠܝܢ. ܘܕ̇ܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ. ܘܥ̇ܘܝܢ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ. ܘܐܬܕܝܒ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܐܬܬܥܝܩܘ܇ ܘܕ̇ܡܝܢ ܗܘܘ ܠܫܪܘܪܐ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܫ̇ܪܝܘ ܡ̇ܝܬܝܢ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ.

ܕܝܡܣܬܢ ܕܝܢ ܗܓܡܘܢܐ ܟܕ ܣ̣ܠܩ ܠܘܬ ܡܠܟ̣ܐ. ܐܘܕܥܗ ܥܠ ܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐ. ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܕܢܦ̇ܠܓ ܠܡܣܟ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܠܐܘܪܗܝ܇ ܛܒ̣ܥ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܩܕ̈ܠܝܗܘܢ ܒܛܒ̈ܥܐ ܕܐܒܪܐ. ܘܝ̇ܗܒ ܗܘܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܝܛܪܐ ܕܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡ̣ܚܐ܇ ܡܛܠ ܕܡܫ̇ܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ ܕܕ̇ܝܒ ܐܢܘܢ. ܘܥܫ̣ܢ ܡܘܬܢܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܘܬܘܒ ܒܐܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܠܡܗ̣ܘܐ ܩܘܪܫܐ ܘܓܠܝܕܐ܇ ܡܛܠ ܕܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ ܒ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ܇ ܥܠ ܫ̣ܢܬܗܘܢ ܫ̣ܢܬ ܡܘܬܐ ܡ̇ܕܪܟܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܦ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܫܒܪ̈ܐ ܘܝ̈ܠܘܕܐ ܒܟܠ ܫܘ̈ܩܝܢ܇ ܕܐܝܬ ܕܡܝ̈ܬܢ ܐܡܗ̈ܬܗܘܢ܇ ܘܐܝܬ ܕܫܒ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ. ܘܥܪ̈ܩܢ ܡܐ ܕܒ̇ܥܝܢ ܠܡܠܥ̣ܣ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܢܬܠ̈ܢ ܠܗܘܢ. ܘܫܕܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܫܠ̈ܕܐ ܒܟܠ ܫܘ̈ܩܝܢ ܟܕ ܡܦܪ̈ܣܝܢ. ܘܠܐ ܡܡܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܥܦܝܘ ܐܢܘܢ. ܡܛܠ ܕܥܕ ܡ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܡܝ̣ܬ܇ ܡܚܕܗ̇ ܕܥܛ̣ܦܘ ܗܘܘ܇ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܝܢ ܕܡܪܝ ܢܘܢܐ ܒܣܢܕܟܪܐ܇ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ܇ ܘܡܟ̇ܢܫܝܢ ܠܗܝܢ ܠܫܠ̈ܕܐ ܗܠܝܢ. ܘܟ̇ܢܫܐ ܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܬܪܥܐ ܕܟܣܢܕܘܟܝܢ܇ ܘܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܩ̇ܒܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܨܦܪܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܐܦ ܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܡܪܝ ܬܘܬܐܝܠ ܩܫܝܫܐ. ܘܡܪܝ ܐܣܛܪܛܢܝܩܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܫܬ̣ܘܝ ܠܕܪܓܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܒܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܬܩܢܘ ܐܓܘܪܪܐ ܚܕ ܒܒܢܝ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫ̇ܢܩܝܢ܇ ܘܡ̇ܓܣܝܢ ܬܡܢ. ܘܡܫܬܟܚܢ ܗܘ̈ܝ ܫܠ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܘܓܪܪܐ܇ ܘܩ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܥܡ ܕܟܣܢܕܘܟܝܢ.

ܘܗܓܡܘܢܐ ܣܪܦ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܣ̈ܠܝܩܘܣ ܕܠܘܬ ܕܝܡܣܝܢ ܣܬܘܝܬܐ܇ ܘܐܡܪܝ ܒܗ̇ ܬܒܢܐ ܘܣܪ̈ܝܓܬܐ܇ ܘܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܬܩܢܘ ܐܘܓܪܪܐ ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܣܬܬܪܝܢ ܒܗܘܢ. ܐܦ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܩ̣ܢܘ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܘܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܝܨܦܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܩ̈ܬܗܘܢ. ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ̣ ܒܡܘܬܐ ܬܟܝ̣ܒܐ ܘܚܢܝܓܐ. ܘܟܕ ܟܠܝܘܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܒܪܝܢ ܗܘܘ܇ ܬܘܒ̣ ܡܣ̣ܓܐ ܣ̇ܓܝܢ ܗܘܘ. ܢܦ̣ܩ ܓܝܪ ܫܡܥܐ ܒܟܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ܇ ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ܇ ܥܠ̣ܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܠܢܐ ܕܐܝܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܒܝܬ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܪܒܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ. ܘܫܠ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗ̇ ܟܠܝܘܡ. ܚܦܝܛܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܠ̇ܘܝܘ ܟܢܝܫܐܝܬ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܣܢܕܘܟܝܢ ܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܡܕܪ̈ܫܐ. ܘܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ ܣܒܪܐ ܕܢܘܚܡܐ. ܘܢܫ̈ܐ ܬܘܒ ܒܒܟܝܐ ܚܢܝܓܐ ܘܒܩ̈ܠܐ ܪ̈ܥܘܡܐ. ܟܕ ܒܪܝܫܗܘܢ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܪܥܝܐ ܚܦܝܛܐ ܡܪܝ ܦܛܪܐ܇ ܘܥܡܗܘܢ ܬܘܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝ̇ܢܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܐܬܩܒܪ ܗܘܘ ܗܠܝܢ܇ ܗܝܕܝܟ ܗ̇ܦܟ ܗܘܐ ܟܠܢܫ܇ ܘܡܠ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܫܒܒܘܬܗ. ܘܟܕ ܡܠ̣ܘ ܩܒܪ̈ܐ ܕܟܣܢܕܟܝܢ ܘܕܥܕܬܐ. ܢܦ̣ܩ ܗܓܡܘܢ̣ܐ. ܘܦ̣ܬܚ ܩܒܪ̈ܐ ܥܬܝ̈ܩܐ܇ ܕܐܝܬ ܨܝܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܩܘܢܐ܇ ܕܒܢܝܢ ܗܘܘ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܒܫܩܠܛܥܢܐ. ܘܡܠ̣ܘ ܐܢܘܢ. ܘܬܘܒ ܦܬ̣ܚܘ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܣܦ̣ܩܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܚܪܬܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܘ̣ ܩܒܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܐܝܬ ܦ̇ܬܚܝܢ ܘܡ̇ܠܝܢ ܠܗ. ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܡܢ ܡ̈ܐܐ ܫܠ̈ܕܝܢ ܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܟܠܝܘܡ ܡܢ ܟܣܢܕܘܟܝܢ܇ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ. ܡܢ ܪܝܫܗ ܕܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܐܕܪ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܡܫ̣ܡܥ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܘ ܒܟܝܐ ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܇ ܐܘ ܩ̈ܠܝ ܓܥܬܐ ܕܡܫ̈ܢܩܐ. ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܕܪ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܒܕܪ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܒܦܘ̈ܬܩܐ. ܐܦ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܬ̇ܝܢ ܕܢܥ̣ܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܐܪܚ ܫܒܛ ܬܘܒ̣ ܥܫ̣ܢ ܝܘܩܪܢܐ ܘܣ̣ܓܐ ܡܘܬܢܐ. ܘܡܙ̈ܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܚ̈ܛܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ ܩܒ̈ܐ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܩܒ̈ܝܢ. ܘܠܝܛܪܐ ܕܒܣܪܐ ܒܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܠܝܛܪܐ ܕܬܪܢܓܠܬܐ ܒܬܠ̈ܬܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܒܝܥܬܐ ܒܐܪ̈ܒܥܝܢ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܣܟܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܡܬܐܟܠ ܒܝܘܩܪܢܐ.

ܘܗܘ̈ܝ ܒܥܘ̈ܬܐ ܒܐܪܚ ܐܕܪ. ܡܛܠ ܡܘܬܢܐ ܕܢܬܟ̣ܠܐ ܡܢ ܐܟܣ̈ܢܝܐ. ܘܕ̇ܡܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܡܬܟ̇ܫܦܝܢ ܡܛܘܠܬܗܘܢ܇ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܡܠܐܟܐ ܕܚ̣ܪܒ ܠܥܡܗ. ܕܐܢ ܐܢܐ ܚ̇ܛܝܬ ܘܐܣ̇ܟܠܬ܇ ܗܠܝܢ ܥܢ̈ܐ ܬܡܝܡܬܐ ܡܢܐ ܚ̈ܛܝ. ܬܗܘ̣ܐ ܠܗ̇ ܐܝܕܟ ܒܝ ܘܒܒܝܬ ܐܒܝ. ܒܐܪܚ ܢܝܣܢܢ ܕܝܢ ܫ̇ܪܝ ܡܘܬܢܐ ܒܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܥܪ̈ܣܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܝܘܡܐ ܚܕ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܡܢܝܢܗܝܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܐܘܪܗܝ ܒܠܚܘܕ ܗܘ̣ܐ ܗܢܐ ܚܪܒܐ ܕܡܘܬܢ̣ܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܗܟܢܐ ܡܬܚ̣ܪܒܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܫܬܢܩܝܢ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܘܬܢܐ. ܘܡܝ̣ܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ. ܕܠܐ ܟ̇ܦܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܝ̣ܬܘ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ܀ ܘܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܘܬܡܘܙ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܨܕܐ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܡܟܝܠ ܡ̇ܓܗܝܢܢ ܡܢ ܝܘܩܪܢܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܩ̇ܒܠܢ ܣܘܟܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܠܚܡ̈ܫܐ ܡܕ̈ܝܢ ܒܕܝܢܪܐ ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܚ̈ܛܐ ܕܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ܀

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܩܡܨܐ ܘܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ܇ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܥܠܝܗܘܢ܇ ܢܦܝܫܐ ܩܠܝܠ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܢܫܟܚ ܠܡܣܝܒܪܘ ܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝ̈ܕܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܫܬܘܕܥܢ. ܗܘ̣ܐ ܓܝܪ ܩܛܦܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܙܕܒܢ ܚܡܪܐ ܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐ ܟܝ̈ܠܝܢ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܐܬܦܪܢܣܘ ܡܣܟܢܐ ܡܢ ܟܪ̈ܡܐ ܒܝܕ ܥܠܠܬܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܐܟܪ̈ܐ ܘܦܠ̈ܚܐ܇ ܕܣܓܝܐܐ ܗܘ̣ܬ ܥܠܠܬܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܚ̈ܛܐ. ܡܫܒܐ ܓܝܪ ܚܡܝܡܐ ܗܘ̣ܐ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܗܘܐ ܟܪܡܐ ܠܡܒܫܘ ܘܣܘܓܗ ܝܒܫ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܡܢ ܦܪ̈ܘܫܐ܇ ܕܒܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܐܣܬܥܪܬ. ܘܚܠܝܛܘܬ ܪ̈ܚܡܐ ܕܒܡܪܕܘܬܐ܇ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ. ܕܢܣܬܡܟܘܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܕ ܐܦܫ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܘܠܐ ܢܣܘܦܘܢ ܒܟܦܢܐ ܐܝܟ ܕܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܪܬ̇. ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕܝ̈ܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܒܠܚܘܕ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܫ̈ܬܐ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܗܘܬ ܒܙܒܢܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ. ܐܦ ܣܬ(ܘܐ) ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܝܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣ̇ܓܝ. ܘܙܪܥܐ ܕܐܙܕܪܥ ܣܠ̣ܩ ܒܐܬܪ ܐܬܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܕܓܒܪܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܢܝܣܢ ܡ̣ܛܐ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܟܪ̈ܒܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܛܥܝܢܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܙܪܝܥܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܓܪ̈ܐ ܕܒ̈ܬܐ ܐܘܥܝܘ ܥܡܝܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܨܕܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܒܕܡܘܬ ܓܪ̈ܣܛܝܐ ܕܚܩܠܐ ܙ̇ܒܢܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܫܢܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ܇ ܘܒܩܘܡܬܗ ܡܫ̇ܠܡܢ ܗܘܐ܇ ܠܐ ܐܬܝܕܥ ܠܙܒܘ̈ܢܘܗܝ. ܡܣ̇ܟܝܢ ܗܘܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܘܡ̇ܣܒܪܝܢ܇ ܕܫܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܒܘܪܐ ܗ̇ܘܝܐ ܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܗܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܠܐ ܣܠܩ̣ܬ ܠܪܝܫ. ܒܐܪܚ ܐܝܪ ܓܝܪ ܢܦ̣ܩܬ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬܠ̈ܬܐ. ܘܫܒ ܟܠܗ ܥܒܘܪܐ ܕܐܬܪܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ.

ܒܗ ܕܝܢ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ܇ ܟܕ ܡ̣ܛܐ ܝܘܡܐ ܕܡܬܥ̣ܒܕ ܒܗ ܥܐܕܐ ܗ̇ܘܒܝ̣ܫܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ܇ ܕܡ̇ܘܕܥ ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܠܥܠ܇ ܐܬ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ܇ ܕܬܘܒ̣ ܠܐ ܢܪܩܕܘܢ ܐܪ̈ܟܝܣܛܐ. ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܡ̇ܢ ܕܚܐܪ ܗܟܝܠ ܒܡܦܩܢܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ܇ ܠܐ ܥܕܠ ܠܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܢ܇ ܕܡܢ ܥܠܬ ܪܘܫܥܐ ܕܦ̇ܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܥܐܕܐ ܗ̇ܝ܇ ܐܬܕ̇ܪܓ ܘܐܬ̣ܝ̈ ܥܠܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠ̣ܝܢ ܬܠ̈ܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܛܠ܇ ܚ̈ܛܐ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܫ̈ܬܐ ܡܕ̈ܝܢ܇ ܐܙܕ̇ܒܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܘܐܬܝܕܥܬ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟܠܢܫ܇ ܕܡܫܟܚ ܗܘ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܕܐܦ ܠܥܠܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܢܒܪܟ܇ ܘܢܬܠ ܣܒܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܛܒ ܓܝܪ ܟܠܗ ܥܒܘܪܐ ܫܒ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ. ܘܡܢ ܫܪܟܢܐ ܩܠܝܠ ܕܐܫܬܚ̣ܪ܇ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܘܚܬܐ ܗܘ̣ܬ ܒܓܘ ܬܠ̈ܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܕܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ܇ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܐܬܪܥܝܬ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ܇ ܕܡܛܠܘܠܬܗ̇ ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܡ̇ܠܟܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒ̇ܛܠܗ ܠܥܐܕܐ ܒܩܛܝܪܐ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܦܩ̣ܕ ܕܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܢܪܩܕܘܢ ܐܪ̈ܟܝܣܛܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܛܝܒܘܬܗ܇ ܥܠܬܐ ܗܘ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܪܚ̇ܡ܇ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܝܢ. ܘܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܪܚ̇ܡ ܥܠ ܐܚܒ ܟܕ ܐܬܟ̇ܚܕ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܗ ܕܐܠܝܐ܇ ܘܠܐ ܐܝܬܝ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ܇ ܒܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܡܐ ܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܥܠ ܒܝܬܗ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ܇ ܕܗܢܘ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܫܬܡܫ ܒܡܕܝܢܬܢ. ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܚܛܗ̈ܐ ܕܡܣܬܥܪ̈ܝܢ ܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܗܘܢ܇ ܠܐ ܨܒܝܬ ܕܐܩܪܘܚ ܐܢܘܢ ܠܚܛܗ̈ܐ܇ ܠܐ ܐܬܠ ܥܠܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܕܢܬܥܕܠܘܢ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ ܥܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܐܫܒܩܝܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ ܟܕ ܡܚ̇ܦܝܐ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܠܥܠ ܐܫܬܘܕܝܬ ܕܐܫܘܕܥܟ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܝܢ ܩܪܒܐ܇ ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܥܠ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܠܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܕܡܢܗ̇ ܬܣܬ̇ܟܠ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܚ̣ܙܐ ܠܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܕܡܬܚ̇ܫܚܝܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܕܡ̇ܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ ܡܣܬܥܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܢ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܘܒܟܘܠܗ̇ ܟܘܪܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ܇ ܕܘ̇ܝ ܠܕܐܡ̇ܪ ܠܐܒܐ ܡܢܐ ܡܘܠܕ ܐܢܬ. ܘܠܐܢܬܬܐ ܡܢܐ ܒ̇ܛܢܐ ܐܢܬܝ. ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܇ ܠܡܫܬܩ ܦܩܚ. ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܗܘ ܠܡܫ̣ܡܥ ܠܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܡ̇ܢ ܕܡܣܬ̇ܟܠ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܢܫܬܘܩ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܕܒܝܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܬ̣ܠ ܡܪܢ ܘܢܚܙܝܟ ܒܚܘܠܡܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܙܝܢܢ ܡܡܠܠܝܢܢ ܥܡܟ ܥܠ ܗܠܝܢ.

ܗܫܐ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥ ܥܠ ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܫܢܬ ܗܕܐ܇ ܘܥܠ ܐܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ܇ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܣܬܥ̣ܪܘ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܗܘ ܬܒܥܬ ܒܐܝܕܝܢ. ܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܐܝܪܚ ܐܒ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܒܡܓ̈ܗܝ ܥܪܘܒܬܐ܇ ܢܘܪܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢ ܟܕ ܡܬܢܒܪܫܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܪܒܝܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܒܡܡܘܠܐ ܕܢܘܪܐ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܟܦܪ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ. ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܢܛܪܘܢܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ. ܐܫܬܕܪܬ ܠܢ ܕܝܢ ܐܝܓܪܬܐ ܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܝܕܘ̈ܥܝܢ܇ ܕܚܙܩܝܢ ܗܘܘ ܠܐܘܪܫܠܡ܇ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ. ܕܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܕܒܗ ܐܬܚܙܝܬ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ܇ ܐܬܗ̣ܦܟܬ̇ ܦܛܠܡܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗ̣ܝ ܥܟܘ. ܘܠܐ ܐܫܬ̣ܚܪ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܕܩ̇ܐܡ܀ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ܇ ܐܬ̣ܘ ܠܘܬܢ ܐܢܫ̈ܐ ܨܘܪ̈ܝܐ ܘܨܝܕ̈ܢܝܐ ܘܐܡܪܘ ܠܢ. ܘܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ ܒܗ ܢܘܪܐ ܘܐܬܗ̣ܦܟܬ ܦܛܠܡܐܝܕܐ܇ ܒܗ ܢܘܪܐ ܘܐܬܗ̣ܦܟܬ ܦܛܠܡܐܝܕܐ܇ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܢܦ̣ܠ ܦ̈ܠܓܝܗܝܢ ܕܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܠܓܗ̇ ܕܨܘܪ ܘܦܠܓܗ̇ ܕܨܝܕܘܢ. ܐܦ ܒܒܪܘ ܢܦ̣ܠ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܥܟܘ ܐܬܗܦ̣ܟܬ̇. ܒܢ̈ܝ ܢܩܘܡܕܝܐ ܕܝܢ ܠܣܛܢܐ ܐܫܬ̣ܠܡܘ ܕܢܬܪܕܘܢ. ܘܣܘܓܗܘܢ ܡܢ ܕܝ̈ܘܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܕܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܐܬܥܗ̣ܕܘ܇ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܬܐܡ̣ܢܘ܇ ܘܩ̇ܒܠܘ ܐܣܝܘܬܐ.

ܐܦ ܩܘܕ ܕܝܢ ܒܪ ܦܪܘܙ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ ܒܗ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ. ܟܢ̣ܫ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܐܬ̣ܐ ܘܣܠ̣ܩ ܥܠ ܓܪܒܝܐ. ܘܥ̣ܠ ܒܬܚܘܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܥܡ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ. ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܬܐܕܣܘܦܠܝܣ ܕܐܪܡܢܝ. ܘܟܒ̣ܫܗ̇ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܡܕܒܪܢܐ ܓܝܪ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ܇ ܕܫܡܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ܇ ܡ̣ܪܕ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܘܐܫܠܡ ܠܗ. ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ. ܒ̣ܙܗ̇ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܩܘܕ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܚ̣ܪܒܗ̇ ܘܐܘܩܕܗ̇. ܘܠܟܘܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܒܦܢܝܬܐ ܕܓܪܒܝܐ ܐܚܪܒ. ܘܠܣܪ̈ܝܕܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܕܒ̣ܪ ܒܫܒܝܐ. ܘܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܗ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܘܫܒ̣ܩ ܒܬܐܕܣܘܦܠܝܣ ܡܛܪܬܐ ܘܫܩ̣ܠ ܡܢ ܬܡܢ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐ. ܐܦ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܒܗ ܥ̇ܡܪܝܢܢ܇ ܥܩ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣܡܟ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܓ̣ܙܪ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ ܘܫܡܠܝ ܒܥܒ̇ܕܐ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܥܠ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܬܡ̇ܠܠ܇ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܚ̈ܡܢ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓܕܫ̣̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘ̣ܘ ܙܘ̈ܥܐ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܘ ܟܦ̈ܢܐ ܘܡܘ̈ܬܢܐ܇ ܘܗܘ̣̈ܝ ܕܚܠ̈ܬܐ ܘܣܘܪ̈ܕܐ܇ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܬܚ̣̈ܙܝ܇ ܩ̣ܡ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܘܡܠܟܘ ܥܠ ܡܠܟܘ܇ ܘܢܦ̣ܠܢ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ. ܘܐܫܬ̣ܒܝܢ ܠܟܠ ܐܬܪ. ܘܐܬܕܝܫ ܐܬܪܢ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܘܠܐ ܒܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܕܐܡ̣ܪ܇ ܕܡܐ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܪ̈ܒܐ ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ ܠܐ ܬܕܚ̣ܠܘܢ܇ ܥܬܝ̈ܕܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܡܗ̣ܘܐ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛ̣ܬ ܚܪܬܐ. ܡ̇ܡܪܚܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܐܡܪ ܕܡ̣ܛܐ ܠܗ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܟܢܐ ܐܬܪܥܝܘ ܘܐܡ̣ܪܘ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܬܒ̇ܩܝܢ ܗܘܝܢ ܕܠܘ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܗܘ̣ܐ ܩܪܒܐ ܗܢܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܐܬܥ̣ܗܕܢ ܐܦ ܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܗܝܢ ܙܗ̇ܪ ܗܘܐ ܠܬܣܠ̈ܘܢܩܝܐ ܡܛܠ ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ܇ ܕܠܐ ܢܬܘ̣ܗܘܢ ܠܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܪܘܚܐ܇ ܘܠܐ ܡܢ ܐܝܓܪܬܐ ܡ̇ܫܓܝܢܝܬܐ܇ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܗܝ܇ ܕܗܐ ܠܡ ܡ̇ܛܝ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ܇ ܘܚ̇ܘܝ ܕܠܐ ܡܨܝܙ ܕܢܗ̣ܘܐ ܫܘܠܡܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܓ̣ܠܐ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡ̈ܠܐ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܗ ܐܣܬ̇ܟܠܢ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܐܚܪܝܐ ܓܕܫ̣̈ ܠܢ ܗܠܝܢ܇ ܐܠܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܘ̣̈ܝ ܡܛܠ ܕܥܫ̣ܢ ܚ̈ܛܗܝܢ.

ܐܬ̣ܐ ܓܝܪ ܩܘܕ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ܇ ܒܝܘܡ ܚܡ̈ܫܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܩܕܝܡ܇ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ܇ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܬܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܗܘ̣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܐܢܣܛܘܣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܟ̇ܢ̣ܫ ܩܘܕ ܚܝܠܗ. ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܪܥܝܘܗܝ ܒܩܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܐܫ̣ܕ ܕܡܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܐܠܐ ܫ̇ܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ ܒܝܕ ܪܘܦܝܢܐ ܘܦܩ̣ܕܗ܇ ܕܐܢ ܗܘ̣ ܕܥܠ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܕ܇ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܢܬ̣ܠ ܠܗ ܕܗܒܐ ܘܢܫ̣ܪܝܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܐ ܪܘܦܝܢܐ ܠܩܣܪܝܐ ܕܩܦܕܘܩܝܐ܇ ܫܡ̣ܥ ܕܐܚܪܒ ܐܢܝ̈ܢ ܩܘܕ܇ ܠܐܓܝܠ ܘܠܨܘܦ ܘܠܐܪܡܢܝ ܘܠܥܪܒܐ܇ ܫܒ̣ܩܗ ܠܕܗܒܐ ܒܩܣܪܝܐ ܘܐܙܠ̣ ܠܘܬܗ. ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܘܢܣ̣ܒ ܕܗܒܐ. ܗܘ̣ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒ̣ܐ. ܐܠܐ ܐܚ̣ܕܗ ܠܪܘܦܝܢܐ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܬܢ̣ܛܪ. ܘܐܬܟܬܫ ܥܠ ܐܡܕ ܗܘ̣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡ ܕܩܪܒܐ. ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܒܢ̣ܐ ܥܠܝܗ̇ ܟܘܕܢܬܐ. ܘܒܢ̣ܘ ܐܡ̈ܕܝܐ ܘܐܘܣܦ ܥܠ ܪܘܡܗ ܕܫܘܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܪܝܡܬ ܟܘܕܢܬܐ܇ ܩ̇ܪܒܘ ܪܝܫ ܕܟܪܐ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܢܩܫ̣ܘ ܒܫܘܪܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܐܬܪܦܝ ܒܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܚܕܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܘܢܦ̣ܠ. ܐܡܕ̈ܝܢ ܕܝܢ ܦܠ̣ܫܘ ܦܘܠܫܬܐ ܒܫܘܪܐ ܬܚܝܬ ܟܘܕܢܬܐ܇ ܘܓܪܘܗܝ ܠܡܕܪܐ ܕܟܫ̣ܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܟܣܝܐܝܬ܇ ܟܕ ܬ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܥܒ̇ܕܐ ܒܩܝ̈ܡܬܐ. ܘܐܬܦ̇ܚܬܬ ܟܘܕܢܬܐ ܘܢܦ̣ܠܬ.

ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܡ̣ܨܐ ܗܘܐ ܩܘܕ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܫ̇ܕܪ ܠܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗ܇ ܕܢܐܙܠܘܢ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܠܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܩܪܒ̣ܘ ܠܩܕܡܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗ̣ܝ ܬܠܐ. ܘܒ̇ܙܝܢ ܗܘܘ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܘܡ̇ܚܪܒܝܢ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ. ܒܝܘܡ ܬܫܬܥܣܪ ܕܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܢܦ̣ܩ ܐܠܘܡܦܝܣ ܕܘܟܣ ܕܬܠܐ ܘܐܘܓܢܝܣ ܕܘܟܣ ܕܡܠܝܛܝܢܐ܇ ܕܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܘܚܝܠܗܘܢ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܐܫܟܚ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܬܠܐ܇ ܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ. ܐܬܦܢ̣ܝܘ ܠܡܥ̣ܛܦ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܢܫ. ܕܚܡ̈ܫܡܐܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܝܬ ܒܢܚܠܐ ܚܕ. ܘܠܘ ܣ̇ܓܝ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܬܛܝܒܘ ܠܡܐܙܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܥܡܗܘܢ܇ ܐܬܦܠܗܕܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܫܠܚܘ ܩܛܝ̈ܠܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܠܝܐ ܗܘ̣ܐ ܦܩ̣ܕ ܐܠܘܡܦܝܣ ܕܢ̇ܕܠܩܘܢ ܢܘܪܐ ܥܠ ܪܝܫ ܪܡܬܐ. ܘܢܩ̣ܪܘܢ ܒܩܪ̈ܢܬܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܬܟ̇ܢܫܘܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܠܗܕܘ. ܡܪ̈ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܒܬܠܒܫܡܝ ܩܪܝܬܐ. ܟܕ ܚ̣ܙܘ ܙܗܪܐ ܕܢܘܪܐ ܘܫܡ̣ܥ ܩܠܐ ܕܩܪ̈ܢܬܐ܇ ܙ̇ܝܢܘ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܘܐܬ̣ܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܘ ܦܪ̈ܫܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢܗܘܢ܇ ܗܦ̣ܟ ܠܗܘܢ. ܪ̈ܓܠܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܕܘ ܠܡܬܦ̇ܠܛܘ ܐܠܐ ܐܬܠ̣ܨܘ ܠܗܘܢ ܠܡ̇ܩܪܒܘ. ܘܐܬܟ̇ܢܫܘ ܘܐܣܬ̣ܕܪܘ ܠܩܪܒܐ. ܘܥܒ̣ܕ ܠܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܠܘܢܢ ܕܗ̣ܝ ܓܐܠܐ. ܘܐܩܪܒܘ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܣܓܐ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܐܬܬܘܣܦܘ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܗܘ̈ܢܝܐ ܘܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܬܬ̣ܪܥܘ ܠܗܘܢ ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܫܬܓ̣ܫܘ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܘܐܬܚ̇ܠܛܘ ܒܝܢܬ ܦܪ̈ܫܐ. ܘܒܥܦܪܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܐܬܬܕܝܫ ܘܐܬܡܥ̣ܣܘ. ܘܐܬܚ̣ܪܒܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܫܪܟܐ ܐܫܬ̣ܒܝ.

ܘܒܝܘܡ ܥܣܪܝܢ ܘܫ̈ܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ܇ ܐܬ̣ܐ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܘܥ̣ܠ ܠܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ܇ ܘܚܪܒ ܘܒ̣ܐ. ܘܫܒ̣ܐ ܐܢܫܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܘܩܢܝܢܐ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܬ̣ܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܟܕ ܡ̇ܚܪܒ ܘܒ̇ܝܙ ܘܫ̇ܒܐ ܠܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܕܒ̣ܪ ܒܫܒܝܬܐ܇ ܬܡܢܬܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܡܫ̈ܡܐܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩ̣ܛܠܘ ܘܣܛܪ ܡܢ ܒܥܝܪܐ ܘܩܢܝܢܐ ܘܒܙܬܐ ܕܟܠ ܨܒܘ̈ܢ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ ܢܫܬܟܚ ܒܩܘܪ̈ܝܣ܇ ܗܘ̣ܐ ܙܒܢܐ ܕܩܛܦܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܢ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܩܛܦܐ ܐܠܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܚܪ̈ܢܝܐ ܘܐܘܪ̈ܗܝܐ ܢܦ̣ܩܘ ܘܐܫܬ̣ܒܝܘ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬ̣ܚܕܬ ܐܘܪܗܝ ܘܡܬܢ̣ܛܪܐ ܗܘܬ. ܘܐܬܚ̣ܦܪܘ ܦܣ̈ܐ ܘܐܬܬܩܢ ܫܘܪܐ. ܘܐܣܬ̣ܪܦܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܒܦ̈ܣܝܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܠܝܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܥ̣ܘ ܕܢܚ̇ܕܬܘܢ ܐܢܘܢ܇ ܘܢܥܒ̣ܕܘܢ ܡܘ̈ܟܠܐ ܠܩܛܪ̈ܩܛܐ ܕܢܗܪܐ܇ ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܡܢܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܦܪܙܠܐ ܕܣ̇ܦܩ ܠܗ ܠܥܒ̇ܕܐ ܘܐܬܦ̣ܩܕ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܕܬܬ̣ܠ ܟܠ ܕܪܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܗܝ ܥܣܪ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܦܪܙܠܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܣܬ̣ܥܪܬ̇ ܐܬܓ̇ܡܪ ܥܒ̇ܕܐ. ܐܘܓܢܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܪܘܥ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܟܠܗܘܢ܇ ܕܒ̣ܪ ܠܚܝܠܐ ܕܐܫܬ̣ܚܪ ܠܗ܇ ܘܐܙ̣ܠ ܥܠ ܡܛܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܘܢܣ̣ܒܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ.

ܩܘܕ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܥܠ ܐܡܕ ܡ̇ܩܪܒ ܗܘܐ. ܘܡܬܚ̣ܪܐ ܗܘܐ ܘܥ̇ܡܠ ܕܢܪܝܡܝܗ̇ ܠܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܦ̣ܠܬ̇. ܘܦܩ̣ܕ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܟ̈ܐܦܐ ܘܒܩܝ̈ܣܐ ܢܡ̇ܠܘܢܗ̇ ܘܕܢ̇ܝܬܘܢ ܡ̈ܐܢܐ ܕܣܥܪܐ ܘܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬܢܐ܇ ܘܢܥܒ̣ܕܘܢ ܐܢܘܢ ܒܕܡܘܬ ܫܠ̈ܝܦܐ ܐܘ ܣ̈ܩܐ܇ ܘܢܡ̇ܠܘܢ ܐܢܘܢ ܡܕܪܐ ܘܢܒ̣ܢܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕ ܐܝܟ ܕܬܬܪܝܡ ܠܘܩܒܠ ܫܘܪܐ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̈ܕܝܐ ܪܟܒ ܡܐܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܛܘܒܚܐ ܟ̇ܢܝܘܗܝ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܟܠܗ ܥܡܠܗܘܢ ܥ̇ܘܟ. ܘܠܗܘܢ ܚ̇ܒܠ. ܫ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܓܝܪ ܐܡ̈ܕܝܐ ܒܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܟ̈ܐܦܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܬܩܠܐ ܗܘܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠ̈ܬܡܐܐ ܠܝܛܪ̈ܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܬܠܚܬ ܬܟܣܝܬܐ ܕܥܡܪ ܟܘܒܐ ܕܡܣܬܬܪܝܢ ܗܘܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܬܚܘܬܝܗ̇. ܘܐܬܛܒܚܘ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܘܬܝܗ̇ ܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܬܬ̣ܒܪ ܐܦ ܪܝܫ ܕܟܪܐ. ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗܝܢ ܕܟ̈ܐܦܐ ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܨ̣ܝܢ ܗܘܘ ܐܡ̈ܕܝܐ ܕܒܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܢܣ̇ܓܦܘܢ ܐܢܘܢ ܠܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܟ̈ܐܦܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܡܛܠ ܕܬܟܣܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡܪ ܟܘܒܐ ܕܪܨܝܕܐ ܗܘܬ ܥܠ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓ̈ܝܐܢ܇ ܘܡܫܦܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗ̇ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܠܐ ܡܬܢܟ̣ܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܓܐܪ̈ܐ ܡܛܠ ܥܒܝܘܬܗ̇. ܘܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܪܛܝܒܘܬܗ̇. ܟ̈ܐܦܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܡܢ ܛܘܒܚܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܠܬܟܣܝܬܐ ܘܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܐ ܚ̇ܒܠ. ܘܗܟܢܐ ܐܙܕܟܝܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܐܗܡܝܘ ܡܢ ܕܠܡܥ̣ܠ ܒܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܐܬܡܠܟܘ ܕܢܗܦ̣ܟܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܒܬܠ̈ܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܝܬ̣ܒܘ ܥܠܝܗ̇܇ ܚܡ̈ܫܝܢ ܐܠܦܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܬܚܪܒܘ ܒܩܪ̈ܒܐ ܕܟܠܝܘܡ ܡܬܥ̣ܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܐܡܕ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܬܬܟ̣ܠܘ ܥܠ ܙܟܘܬܗܘܢ ܘܢܦ̣ܠܘ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ ܘܠܐ ܢܛ̣ܪܘ ܫܘܪܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܐ ܒܐܪܚ ܟܢܘܢ ܚܪܝ܇ ܚܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܬܝܘ ܢܛܪ̈ܝ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܩܘܪܫܐ. ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ ܠܠܝܐ ܕܡ̣ܟܘ ܘܐܬܛ̇ܒܥܘ ܒܫܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܫܒ̣ܩܘ ܡܛܪܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܛܪܐ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ. ܘܢܚ̣ܬ ܠܡܣܬܬܪܘ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܪܦܝܘܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܢܢ ܣ̇ܒܪܝܢܢ܇ ܘܐܢ ܒܢܟܠܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪ܇ ܘܐܢ ܒܡܣ̣ܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܐܫܬܠܛܘ ܒܫܘܪܐ ܕܐܡܕ ܒܝܕ ܣܒ̈ܠܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܬܪ̈ܥܐ ܦܬܝ̣ܚܝܢ ܘܠܐ ܫܘܪܐ ܬܪܝܥ. ܘܚܪܒܘܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܒ̣ܙܘ ܩܢܝܢܗ̇ ܘܕܫ̣ ܩܘܕܫܐ. ܘܨ̇ܥܪܘ ܬܫܡܫܬܗ̇. ܘܫ̇ܠܚ ܗܝܟ̈ܠܝܗ̇. ܘܕܒ̣ܪ ܒܫܒܝܬܐ ܠܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇. ܣܛܪ ܡܢ ܣܒ̈ܐ ܘܣܓܝ̈ܦܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܛ̇ܫܝܘ. ܘܫܒ̣ܩܘ ܬܡܢ ܡܛܪܬܐ ܬܠ̈ܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܢܚ̣ܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܬܐܠܨܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܦ̣ܫ ܡܢ ܪܝܚܐ ܕܫܠ̈ܕܝܗܘܢ ܕܐܡܕܝ̈ܐ܇ ܐܦܩܘ ܘܟܫ̣ܘ ܐܢܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟ̇ܫ̈ܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܕܗܘ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܦ̣ܩܘ ܒܗ ܒܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܡܢ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦܩܘ ܟܕ ܚܝܝܢ. ܘܪܓ̣ܡ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕ̇ܓܫ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܕܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܘ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܕܝܘܢ ܒܕܩܠܬ. ܘܕܡܝ̣ܬ ܒܟܠ ܫܘܚܠ̈ܦܝܢ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢܢ ܠܡܬܢܝܘ ܥܠ ܡܘ̈ܬܝܗܘܢ.

ܗܝܕܝܢ ܫ̣ܪܝܗܝ ܩܘܕ ܠܪܘܦܝܢܐ ܕܢܐܙܠ ܘܢܬ̇ܢܐ ܠܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬ̣ܥܪ. ܗܘ̣ ܕܝܢ ܒܟܠܕܘܟ ܥܠ ܚܘ̈ܒܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܢܐ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܐ ܐܬܪ̈ܗܒ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܒܡܕܢ̈ܚܝ ܦܪܬ. ܘܐܬܛ̇ܝܒ ܠܡܥ̣ܪܩ ܠܡܥܪܒܐ. ܡܝܩܪܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܦܪܝܘܕܘܛܐ ܗ̇ܘ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܣܝ̣ܡܝܢ ܠܗ ܥܠ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܟܬܒ̈ܐ܇ ܘܣܘ̈ܓܝܬܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܥܒܝܕ ܠܗ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡܨܐ܇ ܠܐ ܐܗܡ̣ܝ ܐܦܠܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܗܘܬ ܠܗ. ܐܠܐ ܟܬ̣ܒ ܐܝܓܪ̈ܬܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܟܕ ܡ̇ܬܟܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܠ̇ܒܒ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܥ̣ܪܩܘܢ. ܐܦ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܫ̇ܕܪ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢ̇ܣܬܘܢ ܒܗ̈ܝܢ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܢܛ̣ܪܘܢ ܐܢܝܢ. ܠܩܘܕ ܕܝܢ ܠܐ ܣܦ̣ܩܬ̇ ܠܗ ܒܙܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܒ̣ܙ ܘܫܒ̣ܝܬܐ ܕܫܒ̣ܐ. ܘܠܐ ܣܒ̣ܥ ܡܢ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܫ̣ܕ. ܐܠܐ ܫ̇ܕܪ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܫ̇ܕܪ ܠܝ ܕܗܒܐ ܠܐ ܫ̇ܕܪ. ܐܠܐ ܐܬܛ̇ܝܒ ܠܡܬܢܩܡܘ ܘܠܡܬ̣ܒܥ ܥܝ̇ܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܒ̣ܕܘ. ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܫ̇ܕܪ ܥܠܘܗܝ ܬܠ̈ܬܐ ܪ̈ܝܫܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܘܦܛܪܝܩ ܘܗܘܦܛ. ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܢܚ̣ܬ ܐܪܒܝܢܕܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܠܘܬ ܕܪܐ ܘܥܡ̈ܘܕܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܢܨܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ̣ ܬܪܥܣܪ̈ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܦܛܪܝܩ ܘܗܘܦܛܣ ܫ̣ܪܘ ܥܠ ܐܡܕ. ܠܡ̇ܦܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܡܛܪܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܢܚ̣ܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܦܝܘܢ ܗܘܦܪܟܐ̣ ܘܝܬ̣ܒ ܒܐܘܪܗܝ ܠܡ̣ܐܨܦ ܕܬܪܣܝܬܗ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̇ܡܕܝܢ ܗܘܘ ܢܚ̈ܬܘܡܐ ܠܡܥ̣ܒܕ ܠܚܡܐ܇ ܦ̣ܩܕ ܕܢܬܝ̈ܗܒܢ ܚ̈ܛܐ ܠܟܠܗܝܢ ܕܪ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܗܝ ܘܢܥܒܕܘܢ ܒܘܩܠܛܢ ܒܢܦ̈ܩܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܐܦܩܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܡܕܘ̈ܬܐ.

ܩܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܙܥܘܪܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܒܝܢܕܐ. ܫ̇ܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܒܫܝܓܕ ܥܣܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܪܕܦ̣ ܐܢܘܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܙܒܢܬܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܬܚܝܘ ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܕܢܨܒܝܢ܇ ܟܕ ܡܬܚ̣ܪܒܝܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܥܪ̈ܘܩܐ ܒܬܪܥܐ ܐܬܚ̇ܢܩܘ ܟܕ ܚ̇ܒܨܝܢ ܠܡܥܠ. ܒܐܪܚ ܬܡܘܙ ܕܝܢ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܥܡ ܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܐܦ ܗܘ̈ܢܝܐ ܘܛܝ̈ܝܐ ܠܡܐ̣ܬܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܒܪܝܫܗܘܢ. ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ ܗܕܐ ܡܢ ܓܫܘ̈ܫܐ܇ ܫ̇ܕܪ ܠܩܠܝܘܦ ܚܠܒܝܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܩ ܘܗܘܦܛ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܬܘ ܠܘܬܝ ܘܗܘ̣ܘ ܠܝ ܡܥ̇ܕܪ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܥܬܝܕ ܠܡܐ̣ܬܐ ܥܠܝܢ. ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܬܡ̣ܥܘ. ܐܠܐ ܥܠ ܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ ܩ̇ܘܝܘ ܠܘܬ ܐܡ̇ܪ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬ̣ܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܒܝܢܕܐ܇ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ. ܐܠܐ ܫܒ̣ܩ ܡܫܪܝܬܗܘܢ܇ ܘܐܬܦ̇ܠܛ ܠܬܠܐ ܘܠܐܘܪܗܝ. ܘܟܠܗ ܥܒ̇ܕܗܘܢ ܐܬܒ̣ܙܙ ܘܐܫܬ̣ܒܝ.

ܕܒܝܬ ܦܛܪܝܩ ܕܝܢ ܘܗܘܦܛ ܡܪܟܒܝܢ ܗܘܘ ܬܠ̈ܬܐ ܡܓܕ̈ܠܝܢ ܕܩܝܣܐ ܠܡܣܩ ܒܗܘܢ ܠܫܘܪܐ ܕܐܡܕ. ܘܟܕ ܐܫܬܡܠܝ ܬܘܩܢܗܘܢ ܕܡܓ̈ܕܠܐ ܒܢܦ̈ܩܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܇ ܘܐܬܚ̣ܙܩ ܒܦܪܙܠܐ ܕܠܐ ܢܬܢ̣ܟܘܢ ܡܢ ܡܕܡ܇ ܗܝܕܝܢ ܐܬܒ̇ܕܩ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܕܓܕܫ̣ ܒܬܚܘܡܐ. ܘܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܠܡ̈ܓܕܠܐ. ܘܫܩ̣ܠ ܡܢ ܬܡܢ܇ ܘܐܙ̣ܠ ܒܬܪ ܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܠܐ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܫܡܗ ܦܪܙܡܢ ܘܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܬܐܕܘܪܐ܇ ܫ̇ܕܪ ܒܨܢܥܬܐ ܥܢܐ ܕܬܥ̣ܪܒܪ ܠܘܬ ܐܡܪ. ܘܗܢ̣ܘܢ ܘܚܝܠܗܘܢ ܝܬܒ ܒܟܡܝܢܐ܇ ܘܟܕ ܚܙܐܘܗ̇ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܥܢܐ ܡܢ ܓܘ ܐܡܕ. ܢܦ̣ܩܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܓܒܪ̈ܐ ܓܒ̈ܝܐ ܕܢܚ̣ܛܦܘܢܗ̇. ܘܩ̣ܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܗܘܘ ܒܟܡܐܢܐ̣ ܘܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ ܘܠܪܝܫܗܘܢ ܐܚ̣ܕ ܟܕ ܚܝ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ܇ ܕܢ̇ܫܠܡܝܗ̇ ܠܗܘܢ ܠܐܡܕ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܦ̣ܟ ܠܗܘܢ ܠܬܡܢ ܦܛܪܝܩ ܘܗܘܦܛ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܡܪܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܢܫܡܠܐ ܫܘܘܕܝܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܦܩ̣ܕ ܥܠܘܗܝ ܐܣܛܪܛܝܠܛܣ̣ ܕܢܙܕܩ̣ܦ.

ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܐܬ̣ܘ ܠܚܒܘܪܐ ܘܢܦ̣ܩ ܥܠܝܗܘܢ ܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ ܕܩܠܢܝܩܘܣ. (ܘܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ). ܐܦ ܛܝ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܕܒܝܬ ܬܥܠܒܐ܇ ܐܙܠ̣ܘ ܠܘܬ ܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ ܘܐܫܟܚ ܫܝܪܬܐ ܕܣ̇ܠܩܐ ܠܘܬܗ. ܘܓܡ̈ܠܐ ܕܡ̇ܣܩܝܢ ܠܗ ܝܚܢܬ. ܘܢܦ̣ܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܚ̣ܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܠܓܡ̈ܠܐ ܫܒ̣ܘ. ܥܠܝܗ̇ ܕܝܢ ܕܚܝܪܬܐ ܠܐ ܩܡ̣ܘ. ܡܛܠ ܕܥܠ̣ܬ̇ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܠܡܕܒܪܐ ܓܘܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܒܐܝܪܚ ܐܒ̣ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܘ̈ܢܝܐ ܘܩܕܫ̈ܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܐܬ̣ܘ ܥܕܡܐ ܠܐܘܦܕܢܐ. ܘܫܡ̣ܥܘ ܕܒܝܬ ܛܦܪܝܩ̣ ܘܩ̣ܡ ܠܡܐ̣ܙܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܘܠܩܪܒܐ ܠܐ ܣ̣ܕܪܘ ܗܘܘ܇ ܐܪܥ̣ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܘܡ̣ܚܘ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܗܦ̣ܟ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܠ̣ܥܘ܇ ܚ̣ܙܘ ܫܪܟܗ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܕܐܬܡܚܝܘ ܘܢܦ̣ܠܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ. ܘܠܐ ܟ̇ܬܪ ܠܡܬܟ̇ܬܫܘ. ܐܠܐ ܗܦ̣ܟ ܦܛܪܝܩ ܩܕܡܝܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܐ ܒܬܪܗ. ܘܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ̣ ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܠܫܡܝܫܛ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܠ̣ܥ ܕܝܢ ܒܩܪܒܐ ܗܢܐ̣ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܫܡܗ ܦܛܪܐ ܥܪܩ ܠܚܣܢܐ ܕܐܫܦܪܝܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܕܪܘܗܝ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܚܣܢܐ܇ ܕܚ̣ܠܘ ܡܢܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܣܢܐ. ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܗܘܢ. ܘܕܒܪܘܗܝ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܟܕ ܐܣܝܪ܇ ܘܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ̣ ܩ̣ܛܠܘ. ܠܒܢ̈ܝ ܚܣܢܐ ܕܝܢ ܒܡܕܡ ܠܐ ܐܟܝܘ.

ܩܘܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܡܓ̇ܪܓ ܗܘܐ ܠܗ̣ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓ̣ܕܫ ܠܫܝ̇ܪܬܗ. ܚܕ ܕܝܢ ܪܝܫ ܝܗܠܐ ܡܢ ܚܝܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ܇ ܥܢ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܕܠܐ ܬܫܬ̣ܚܩ ܡܠܟܘܬܟܘܢ ܬܐܙܠ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܠܩܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܣ̇ܓܕܝܢ ܠܗ. ܐܝܬ ܥܠܝܗ̇. ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܫܬ̇ܠܛ ܒܗ̇ ܠܥܠܡ. ܢܥܡܢ ܕܝܢ ܟܕ ܗܕܐ ܫܡ̣ܥ ܓܙ̣ܡ ܕܕܒܝ̈ܫܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܡܕ ܐܣܬ̣ܥܪ ܢܥܒ̣ܕ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܓܘܕܦܐ ܡ̇ܠܠ. ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܐܬܐ ܓܠܝ̣ܬܐ ܚ̇ܘܝ ܒܗ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܥܕܢܐ ܕܓ̇ܕܦ܇ ܐܬܥܒܝܬ ܡܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܠ̣ܥ ܗܘܐ ܒܪܝܫܗ܇ ܘܐܬܢ̇ܦܚܬ̇ ܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܩܪܩܦܬܗ. ܘܩ̣ܡ ܐܙ̣ܠ ܠܡܫܟܢܗ. ܘܟ̇ܬܪ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܡܝ̣ܬ. ܠܡܪܚܘܬܗ ܕܝܢ ܕܩܘܕ ܐܦܠܐ ܐܬܐ ܗܕܐ ܬܟܣܬ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܒܝܫܐ. ܐܠܐ ܐܩܝܡ ܡ̇ܠܟܐ ܚܠܦ ܢܥܡܢ ܘܩ̣ܡ ܕܢܐ̣ܬܐ ܠܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܡ̣ܛܐ ܠܘܬ ܬܠܐ. ܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗ̇. ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܬܚ̇ܫܒܘ ܕܢ̇ܫܠܡܘܢܗ̇ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܡܓܕܠܐ ܕܒܝܬ ܣܓܕܬܗܘܢ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡ̇ܫܠܡ ܗܘܐ ܕܢܛܪܘܢܝܗܝ܇ ܥܒ̣ܕ ܚܠܠܐ. ܘܐܘܕܥܘ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܛܠܬܗ܇ ܕܢܦܠ̣ܫܘܢܝܗܝ ܘܢܥ̣ܠܘܢ ܒܗ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܬܒ̇ܕܩܬ̇ ܠܩܡܝܣ ܦܛܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܒܝܬܐ܇ ܘܐܦܝܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܩ̇ܪܒܘܢܝܗܝ ܠܘܬ ܫܘܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ܇ ܕܠܒܘ̈ܫܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܥ̣ܐ ܕܢܦܝܣ ܠܬܠ̈ܝܐ ܡܛܘܠܬܗܘܢ ܕܢܬ̣ܠܘܢ ܠܗ. ܘܐܬܛܦܝܣ ܠܗ ܢܛܘܪ̈ܐ ܘܩ̇ܪܒܘܗܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܦܠ̈ܚܐ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܫܘܪܐ܇ ܕܢܩܪܘܢ ܠܗ ܠܩܡܣ ܠܐܢܛܝ܇ ܗ̇ܘ ܕܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܩ̣ܪܐܘܗܝ ܠܗ ܘܠܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܡ̇ܠܠ ܥܡܗܘܢ ܦܛܪܐ ܪܗܘܡܐܝܬ ܘܓܠ̣ܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܢܟܠܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܬܬܝ̣ܕܥ ܨܒܘܬܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܫܐ̣ܠ ܡܢܗܘܢ ܕܢܬ̣ܠܘܢ ܠܗ ܙܘܓܐ ܚܕ ܕܡܐܢܐ. ܘܗܢ̣ܘܢ ܩܕܡܐܝܬ ܚ̇ܘܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܝܪܝܢ ܒܗ. (ܗܝܕ)ܝܢ (ܫ̣)ܕܘ ܠܗ ܡܢ ܫܘܪܐ ܙܘܓܐ ܚܕ ܕܡ̈ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ (ܒܫ)ܪܪܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܡ̈ܐܢܐ ܕܢܠ̣ܒܫ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܫܘܪܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܢܟܠܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝ̇ܕܐ ܗܝ ܕܘܟܬܐ. ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܒ̇ܩܝܢ ܒܫ̈ܬܐܣܘܗܝ ܕܟܠܗ ܫܘܪܐ܇ ܐܝܟ ܨ̇ܒܝܢ ܕܢܚ̣ܙܘܢ ܕܕܠܡܐ ܠܡ ܒܥ̇ܐ ܬܘܩܢܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܦܛܪܐ. ܕܕܠܡܐ ܢܕܥ̣ܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܗ̣ܘ ܦܪܣܝܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ܇ ܘܢܣ̣ܓܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܘ̈ܠܨܢܐ. ܠܚܪܬܐ ܐܬ̣ܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܘܐܫܟܚ ܕܚܦܝܪ ܘܡܛܝܒ ܠܗܘܢ ܒܓܘ ܡܓܕܠܐ ܚܦܪܐ ܥܫܝܢܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ܇ ܢܦ̣ܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܬܟ̣ܪܟܘ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܚ̣ܪܒ ܠܟܠ ܕܐܫܟܚ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢܫ̈ܐ ܘܠܣܒ̈ܐ ܘܠܛܠ̈ܝܐ. ܘܗܕܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܗܘܘ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܠܡܚܣܢ ܫܠ̣ܝܘ ܡܢ ܚܘܒܠܗܘܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܩܡܣ ܠܐܢܛ ܘܒܦܝ̇ܣܐ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܗܕܕ ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܟܕ ܡܬܟܪ̣ܟ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܪܗܕܕ ܘܣ̇ܥܪ ܠܗܘܢ ܘܡܨ̇ܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܗܘܢ. ܘܡܫ̇ܒܚ ܠܝܨܝܦܘܬܗܘܢ. ܘܡܚ̇ܦܛ ܠܗܘܢ. ܘܪܐܝܣ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܡ̇ܟܪܟ ܥܡܗ ܐܦ ܩܘܕܫܐ܇ ܠܡܫܘܬܦܘ ܐܢܘܢ ܒܐܪܙܐ ܥܠ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ܇ ܕܕܠܡܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬܐ܇ ܢܫܒܘܩ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܪܬܗ ܘܢܚܘܬ ܡܢ ܫܘܪܐ. ܢܦ̣ܩ ܕܝܢ ܒܬܟܝܠܘܬܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܡ̇ܠܠ ܥܡܗ ܘܪܝ̇ܚܡܗ. ܩܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܝܩܝܪܘܬܗ ܕܓܒܪܐ܇ ܘܐܪܓܫ ܐܦ ܒܥܝܪܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܠܐ ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܠܗ ܕܦܩܚܐ ܕܢܒ̣ܛܠ ܠܘܬ ܬܠܐ ܒܟܠܗ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܠܗ ܬܪܣܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܚܪܝܒ ܗܘܐ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܕܩ̇ܢܛ ܗܘܐ ܕܕܠܡܐ ܢܬܟ̇ܢܫܘܢ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ܇ ܘܢܐ̣ܬܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܟܚܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܩܠ ܠܐܦ̈ܝ ܐܘܪܗܝ. ܘܫ̣ܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܓܠܒ ܕܡܬܩܪܐ ܕܡܕܝ̈ܐ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ.

ܡܪ̈ܚܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܝ̈ܠܘܬܗ܇ ܡܬܟܪܟܝܢ ܒܐܬܪܐ ܘܡܚܪܒܝܢ ܠܗ. ܒܝܘܡ ܫ̈ܬܐ ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ܇ ܥܩ̣ܪܘ ܐܘܪܗܝܐ ܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܦܘ̈ܬܘܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܨܝܕ ܫܘܪܐ. ܘܐܘܩܕ ܠܟܦܪ ܨܠܡ ܩܪܝܬܐ ܕܗ̣ܝ ܢܓܒܬ. ܘܓܡ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܣܝ̈ܓܐ ܕܓ̈ܢܐ ܘܠܦܪ̈ܕܝܣܐ ܕܠܕܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܦܣ̣ܩܘ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܒܓܘܗܘܢ. ܘܐܥܠܘ ܓܪ̈ܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܐܣܩ ܙܝܢܐ ܠܫܘܪܐ. ܘܩܛ̣ܪ ܦܪ̈ܣܐ ܕܣܥܪܐ ܠܥܠ ܡܢ ܥܥ̈ܝܬܐ. ܒܝܘܡ ܬܫ̈ܥܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ ܫܠ̣ܚ ܠܗ ܩܘܕ ܠܐܪܒܝܢܕܐ. ܕܐܘ ܢܩ̇ܒܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܠܡܪܙܒܢܐ ܕܝܠܗ܇ ܐܘ ܢܦܘܩ ܠܘܬܗ ܠܦܩܥܬܐ܇ ܐܝܟ ܨ̇ܒܐ ܠܡ ܕܢܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝ̇ܡܐ ܕܫܝܢܐ. ܒܟܣܝܐ ܕܝܢ ܦܩܕ ܠܚܝܠܗ. ܕܐܢ ܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܢܥܠ̣ܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܢܬܗܦ̣ܟܘܢ ܘܢܐ(ܚ̣ܕܘܢ ܬܪܥܗ̇) ܘܡܥܠܢܗ̇. ܥܕ ܐܬܐ ܗ̣ܘ ܘܥ̇ܐܠ ܒܬܪܗܘܢ܇ ܘܐܢ ܠܒܪ ܢܦܘܩ ܠܘܬܗܘܢ ܢܟܡ̣ܢܘܢ ܠܗ. ܘܢܚ̣ܛܦܘܢܝܗܝ ܒܚܝ̈ܐ܇ ܘܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܘܬܗ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܩ̇ܢܛ ܗܘܐ ܕܢܬ̣ܠ ܠܗܘܢ ܕܢܥ̣ܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ܇ ܢܦ̣ܩ ܠܘܬܗܘܢ ܠܒܪ. ܟܕ ܠܐ ܐܪܚܩ ܣܓܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ. ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܒܐܘܝ ܕܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܛܒܝܕ܇ ܕܡܬܦ̇ܫܩ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܪܒܝܢܕܐ. ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥ̣ܝܬ ܕܢܥܒ̣ܕ ܫܝܢܐ ܗܒ ܠܢ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ܇ ܘܐܩܝܡ ܠܢ ܩܝ̇ܡܐ̣ ܕܫ̇ܩܠܝܢܢ ܟܠ ܫܢܬܐ ܕܗܒܐ ܗ̇ܘ ܕܥܝ̇ܕܐ. ܐܫܬܘܕܝ ܕܝܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܡܬܠ̣ ܥܕܡܐ ܠܫܒ̈ܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ ܘܠܐ ܨܒ̣ܘ ܠܡܩ̇ܒܠܘ. ܘܗܘ̣ܘ ܟܕܡܬܚ̣ܪܝܢ ܥܡܗ. ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܥܗܝܢܐ ܠܢܟܝܠܘܬܗܘܢ܇ ܡܛܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܇ ܘܕܩ̇ܢܛܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ̣ ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡ ܐܘܪܗܝ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܠܢܥܡܢ܇ ܫܒ̣ܩܘܗܝ ܠܐܪܒܝܢܕܐ ܒܐܘܪܗܝ ܘܐܙܠ ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡ ܚܪܢ. ܘܠܛܝ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܫ̇ܕܪ ܠܣܪܘܓ. ܪܝܦܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܪܢ ܢܦ̣ܩ ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܢܦ̣ܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܩ̣ܛܠ ܡܢܗܘܢ ܫ̈ܬܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܠܒ̣ܟ ܒܚܝ̈ܐ ܠܪܝܫܗܘܢ ܕܗܘ̈ܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘ̣ܐ ܝܕܝܥܐ܇ ܘܣܓܝ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ̣ ܐܫܬܘܕܝ ܠܚܪ̈ܢܝܐ܇ ܕܐܢ ܢܬܠܚܘܢܝܗܝ ܠܗ ܒܚܝ̈ܐ̣ ܠܐ ܡ̇ܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚ̣ܠܘ ܡܢ ܩܪܒܐ ܘܝܗ̣ܒܘܗܝ ܠܗܘܢܝܐ ܗ̇ܘ. ܟܕ ܫ̇ܕܪ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܐܠܦ ܘܚܡܫ̈ܡܐܐ ܕܟܪ̈ܐ ܕܥܢܐ. ܥܡ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ.

ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬ̇ܕܪ ܠܣܪܘܓ. ܐܙܠ̣ܘ ܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܟܕ ܡ̇ܚܪܒܝܢ ܘܫ̇ܒܝܢ ܘܒ̇ܙܝܢ ܟܠ ܕܡܫܟܚܝܢ. ܦܛܪܝܩܝܘܠܝܣ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܒܛܠܝܢܘܣ ܒܪܗ܇ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕܢܚܘܬ ܠܩܪܒܐ. ܘܒܠܒܝܒܘܬܐ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬ̣ܥܪ ܒܩܕܡܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ̣. ܐܪܥ̣ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܥܡܗ ܚ̣ܪܒ. ܘܣ̣ܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܢܐܬܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܫ̣ܡܥ ܡܢ ܥܪ̈ܘܩܐ ܕܚ̣ܕܪܗ̇ ܩܘܕ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܦ̣ܟ ܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ. ܘܒܫܡܝܫܛ ܒ̇ܬܪ. ܒܝܘܡ ܫܒܬܥܣܪ̈ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܫܒܐ܇ ܚܙ̣ܝܢܢ ܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܠܫܘܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܠܘܬ ܐܒܓܪ ܟܕ ܒܥܒ̇ܕܐ ܡܬܓ̇ܡܪܝܢ. ܟ̇ܢܫ ܓܝܪ ܩܘܕ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ܇ ܘܫܩܠ ܡܢ ܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܐܬ̣ܐ ܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ. ܡܬܝܚܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܫܪܝܬܗ ܡܢ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܕܡܪܝ ܕܘܡܝܢܐ܇ ܟܕ ܫܪܝܢ ܥܠ ܓܢ̈ܐ ܟܠܗ̈ܝܢ ܘܥܠ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܥܠ ܒܟܝܢ ܩܪܝܬܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܡܘܕܝܢܐ. ܘܦܬܝܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܫܚܘܪܬܐ ܕܨܪܝܢ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܚܚܕܪܗ̇ ܠܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡܐ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܡܛܪ̈ܬܐ ܕܣܝ̣ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܪ̈ܡܬܐ. ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܦܩܥܬܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܦܬܝܚܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܢܥܠ̣ܘܢ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܢܦ̣ܠܬ̇ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ܇ ܘܩ̇ܘܝܘ ܥܠ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܡ̇ܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܦ̈ܝ ܬܫ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܢܦ̣ܩ ܚܕܚ̈ܕܢܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܩܛ̣ܠ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐ ܢܦ̣ܠ ܐܠܐ ܚܕ ܓܒܪ. ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܛܥܝ̈ܢܢ ܗܘ̈ܝ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܡ̇ܦ̈ܩܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܐ ܕܢܫ̣ܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̇ܩܪܒܝܢ. ܘܛܠ̈ܝܐ ܫܒܪ̈ܐ ܒܩܠ̈ܥܐ ܫ̇ܕܝܢ ܗܘܘ. ܛܪܕܘ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܢܦ̣ܩ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܐܪܚܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܠܘܬ ܫܘܪܐ. ܡܛܠ ܕܠܘܣܓܝ ܦܪܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ. ܘܐܙ̣ܠܘ ܫ̣ܪܘ ܥܠ ܓܢܒ ܩܘ̈ܒܐ ܩܪܝܬܐ.

ܠܒܬܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ܇ ܢܦ̣ܩ ܬܘܒ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܩ̇ܐܡ ܠܘܩܒܠ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܩܘܕ. ܕܗ̇ܐ ܚܙ̣ܝܬ ܒܢܣܝܢܐ. ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܗܘ̣ܬ ܕܝܠܟ. ܘܠܐ ܕܐܢܣܛܘܣ. ܐܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒ̇ܪܟܗ̇. ܘܩ̣ܡ ܠܘܩܒܠ ܚܝܠ̈ܘܬܟ. ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠܝܗ̇. ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܩܘܕ ܕܗܒ ܠܝ ܗܡܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢ̇ܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܝ ܡܐ ܕܫ̇ܩܠܬ ܕܐܙ̇ܠ܇ ܘܫ̇ܕܪ ܠܝ ܐܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܠܒ̣ܟܬܘܢ ܐܬܡܠܝ. ܘܕܗܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܘܕܝܬ܇ ܘܡ̇ܪܚܩ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܩܡܣ ܒܣܝܠ. ܘܠܐܢܫ̈ܐ ܕܐܬܠܒܟ̣ܘ ܡܢܗ. ܕܗܘ̣ܘ ܐܪܒܬܥܣܪ̈ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܐܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝ̇ܡܐ̣ ܕܢܬ̣ܠ ܠܗ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܗܒܐ ܥܠ ܕܬܪܣܪ̈ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܫܩ̣ܠ ܩܘܕ܇ ܘܐܙ̣ܠ ܫ̣ܪܐ ܒܕܗܒܢܐ. ܠܦܪܬܙܡܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟ̇ܬܪ. ܐܠܐ ܫ̇ܕܪ ܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ܇ ܠܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ ܕܫܡܗ ܗܘܪܡܝܙܕ܇ ܘܦܩ̣ܕܗ ܕܢ̇ܝܬܐ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܗܒܐ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܟ̇ܢ̣ܫ ܠܘܬܗ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܕܢܬܚ̇ܫܒܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܓܒ̣ܐ ܕܗܒܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐܘܗܝ ܠܗܘܪܡܙܕ ܕܐܬܐ ܠܗ ܒܥܓܠ܇ ܐܬܚ̇ܝܠ ܥܠ ܬܘܟܠܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܬܠܒܒܘ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܪܒܝܢܕܐ. ܕܚܢܢ ܠܓܒܪܐ ܕܓܠܐ̣ ܠܐ ܡܫ̇ܕܪܝܢܢ ܕܗܒܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܗܦ̣ܟ ܒܡܠܬܗ܇ ܘܠܐ ܩ̇ܘܝ ܥܕ ܡ̇ܛܐ ܝܘܡܐ ܕܐܩܝ̣ܡܬ ܠܗ܇ ܗܟܢܐ ܗ̇ܦܟ ܘܡܕܓܠ̣ ܡܐ ܕܫܩ̣ܠ ܕܗܒܐ. ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܢ ܡܩܪܒ ܥܡܢ ܬܘܒ̣ ܡܬܟ̇ܐܪ. ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܩ̇ܐܡ ܒܐܦ̈ܝ ܡܕܝܢܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܚ̇ܝܠ ܐܦ ܐܪܒܝܢܕܐ܇ ܘܫܠ̣ܚ ܠܗ ܠܩܘܕ. ܕܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܘ ܡ̄ܠܟܐ ܐܢܬ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܘܗ̇ܦܟ ܡܕ̇ܓܠ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܕ̇ܓܠ ܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ. ܡܟܝܠ ܕܡܢܟ ܐܬܚ̣ܙܝܬ ܕܓܠܘܬܐ܇ ܫ̇ܕܪ ܠܝ ܠܩܡܣ ܒܣܝܠ. ܘܡܕܡ ܕܣ̇ܦܩܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܠܡܥ̣ܒܕ ܥ̇ܒܕ.

ܗܝܕܝܢ ܐܬܡܪܡܪ ܩܘܕ. ܘܙ̇ܝܢ ܠܦܝ̈ܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܘܫܩ̣ܠ ܗܘ̣ ܘܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ. ܘܐܬ̣ܐ ܬܘܒ ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡ ܐܘܪܗܝ. ܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ. ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ. ܘܚ̣ܕܪܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܝ̈ܗ̇. ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ. ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ̇ ܦܬܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܗܘ̣ܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ̣. ܕܠܐ ܢ̇ܩܪܒܘܢ ܥܡܗ. ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܬܬܚ̣ܙܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡܢܗ ܕܝܠܗ. ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܢܦܩ̣ܘ ܠܩܘܒܠܗ̣ ܒܩܠ̈ܥܐ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܠܒܝ̈ܫܐ ܕܥܡܗ ܐܪܡܝܗ. ܘܡܢܗܘܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܢܦ̣ܠ. ܡ̇ܚܨܦܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܠܓܝܘܢ̈ܘܗܝ ܠܡܥ̣ܠ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܐ ܕܩ̣ܪܒܘ ܠܘܬ ܬܪ̈ܥܝܗ̇܇ ܒܕܡܘܬ ܓ̇ܠܐ ܙܩܝܦܐ ܕܡܢ ܚ̣ܠܐ܇ ܡܬܡ̇ܟܟܝܢ ܡܫܬܗܝܢ ܗܘܘ ܘܥ̇ܛܦܝܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܪܝܦܘܬܗ ܕܫܒ̣ܩܐ ܕܪ̈ܟܫܗܘܢ܇ ܩ̇ܠ̈ܥܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܬܚ̇ܠܛܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܓܐܪ̈ܐ ܫ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܘܦܘܪ̈ܘܢܐ ܡܢܝ̣ܦܝܢ ܗܘܘ ܗܘ̈ܢܝܐ܇ ܘܪ̈ܘܡܚܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܬ̇ܪܨܝܢ ܗܘܘ ܛܝܝ̈ܐ܇ ܠܡ̇ܟܝܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܠܐ ܡܬܡ̣ܨܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܠ̣ܩܘ ܥܠ ܫܡܫܘܢ܇ ܕܟܕ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܘܡܙ̇ܝܢܝܢ܇ ܠܡܩ̣ܛܠܗ ܠܐ ܐܫܟܚ܇ ܗܘ̣ ܕܝܢ ܟܕ ܥܪܛܠܝ ܡܢ ܙܝܢܐ ܒܦܟܐ ܕܚܡܪܐ ܠܐܠܦ ܡܢܗܘܢ ܩܛ̣ܠ ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܗܘ̈ܢܝܐ ܘܛܝ̈ܝܐ܇ ܟܕ ܗܢ̣ܘܢ ܘܪ̈ܟܫܗܘܢ ܢ̇ܦܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟ̈ܐܦܐ ܕܫ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܩ̇ܠ̈ܥܐ܇ ܐܦܠܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܫܟܚ ܠܡܩ̣ܛܠ. ܘܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܕܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܥ̣ܠ܇ ܘܠܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܥܪ̈ܛܠܝܐ ܕܚܠܝܛܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܠܡ̇ܗܪܘ܇ ܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܝܬ ܡܘܕ̈ܝܢܐ. ܘܒܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܐܫܬܚ̣ܪ. ܘܒܥܕܬܐ ܕܢܓܒܬ. ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܫܒ̣ܩܘܗ̇ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ.

ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܣܛܪܛܠܛܝܣ܇ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܕܩܘܪ̈ܝܝܐ ܘܕܠܐ ܐܥܦܪܘ ܘܠܥܘܕܪܢܐ ܕܠܘ̣ܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܇ ܟ̇ܢ̣ܫ ܐܢܘܢ ܠܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ܇ ܠܟܠܗܘܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ ܠܥܕܬܐ. ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ. ܩܘܕ ܕܝܢ ܫܩܠ ܡܢ ܐܘܪܗܝ܆ ܘܐܙܠ̣ ܫ̣ܪܐ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܦܪܬ ܘܡܢ ܬܡܢ ܫ̇ܕܪ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ̣ܕܢܘܕܥܘܢܝܗܝ ܥܠ ܡܬܝܬܗ. ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܥܒ̣ܪܘ ܢܗܪܐ ܠܡܥܪܒܐ ܘܒ̣ܙܘ ܘܐܚܪܒܘ ܘܫܒ̣ܘ ܘܐܘܩܕ ܟܠ ܕܐܫܟܚܘ. ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪ̈ܫܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܙܠ̣ ܠܒܛܢܢ ܘܡܛܠ ܕܬܪܝܥ ܗܘܐ ܫܘܪܗ̇܇ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܩ̇ܒܠ ܐܢܘܢ܇ ܘܡܕܝܢܬܐ ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ܀

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ܥܣܪܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̣̈ܝ. ܠܩܠܠܪ ܡܓܣܛܪܘܣ ܕܝܠܗ ܫ̇ܕܪ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܩܘܕ ܗ̣ܝ ܗܕܐ. ܥܒܕ ܡܫܩܠ̈ܢܘܗܝ ܥܡܗ ܕܢܗܪܐ ܦܪܬ܇ ܐܝܟ ܕܢܐܙ̣ܠ ܢܬ̣ܒ ܒܐܬܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܬܩ̣ܪܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ. ܘܟܕ ܡ̇ܛܝ ܠܐܦ̈ܝ ܩܠܢܝܩܘܣ܆ ܫ̇ܕܪ ܠܬܡܘܢ ܡܪܙܒܢܐ ܚܕ ܕܢ̇ܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܢܦ̣ܩ ܥܠܘܗܝ ܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ܆ ܘܚ̣ܪܒ ܠܚܝܠܗ ܟܠܗ. ܘܠܗ ܐܚܕ ܒܚܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡ̇ܢܥ ܩܘܕ ܠܡܕܝܢܬܐ܆ ܣ̣ܕܪ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܟܠܗ ܚܝܠܗ ܟܕ ܓ̇ܙܡ ܕܢܥܩ̣ܪܝܗ̇ ܘܢ̇ܦܩ ܠܟܠܗܘܢ ܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܒܚܪܒܐ ܘܒܫܒܝܐ܇ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܢܬ̣ܠܘܢܝܗܝ ܠܗ. ܕܚ̣ܠ ܕܝܢ ܕܘܟܣ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ̣ ܘܝܗ̣ܒܗ.

ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܝܢ ܩܠܠܪܝܣ ܟܕ ܡ̇ܢܥ ܠܡܒܘܓ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ܇ ܘܚ̣ܙܐ ܕܐܫܩܠܗ ܩܘܕ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܕܡ̇ܢܥ ܠܗ ܬܘܒ ܥܕܢܗ ܕܣܬܘܐ܇ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡ̣ܐܙܠ ܒܬܪܗ܆ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܘܫ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬ̣ܡܥܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܦ̇ܠܓ ܠܗܘܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܢ̇ܣܬܘܢ ܒܗ̈ܝܢ ܥܕ ܗܘ̇ܐ ܝܘܡܐ ܕܩܪܒܐ.

ܘܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡ̈ܫܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ܆ ܐܬ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܬܫܬ̣ܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ ܠܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܡܕ܇ ܟܕ ܚ̣ܙܘ ܕܐܒܥܕ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܦܬ̣ܚ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܡܕ. ܘܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܥܠ ܠܟܪ ܕܨ̇ܒܝܢ. ܘܡܙ̇ܒܢܝܢ ܗܘܘ ܠܬܓܪ̈ܐ ܢܚܫܐ ܘܐܢܟܐ ܘܦܪܙܠܐ. ܘܡ̈ܐܢܝ ܐܘܪ̈ܩܥܬܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܐܦ ܐܦܬܛܢ. ܦܛܪܝܩ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܕܐ ܫܩ̣ܠ ܡܢ ܡܠܛܝܢܐ ܕܬܡܢ ܡ̇ܣܬܐ ܗܘܐ܆ ܘܐܬ̣ܐ ܫ̣ܪܐ ܥܠ ܐܡܕ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܬܓܪ̈ܐ ܕܐܫܟܚ ܕܡ̇ܚܬܝܢ ܗܘܘ ܠܬܡܢ ܥܒܘܪܐ ܘܡܫܚܐ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܙܒ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܢ ܬܡܢ ܩ̣ܛܠ ܐܢܘܢ. ܐܫܟܚ ܕܝܢ ܐܦ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܐܫܬ̇ܕܪܘ ܡܢ ܩܘܕ ܕܢ̇ܝܬܘܢ ܠܬܡܢ ܙܝܢܐ ܘܥܒܘܪܐ ܘܚ̈ܝܘܬܐ ܘܚ̣ܪܒ ܐܢܘܢ. ܘܫܩ̣ܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܝܕܥ ܩܘܕ ܫ̇ܕܪ ܥܠܘܗܝ ܠܡܪܙܒܢܐ ܚܕ ܕܢܬܢ̇ܩܡ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ ܠܡܬܟ̇ܬܫܘ܇ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܚܘܒܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܡܠ̣ܟܘܗܝ ܠܦܛܪܝܩ̣ ܕܢܥܪܘܩ. ܘܗܘ̣ ܐܫܬܡܥ ܠܗܕܐ. ܘܒܣܘܪܗܒܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܟܐ ܐܙ̇ܠܝܢ܆ ܐܙܠ̣ܘ ܦܓܥ̣ܘ ܒܢܗܪܐ ܚܕ ܕܡܬܩ̣ܪܐ ܟܠܬ. ܘܡܛܠ ܕܣܬܘܐ ܗܘ̣ܐ. ܘܡܠܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ܆ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܒ̣ܪܘܢܝܗܝ. ܐܠܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܣܬܪܗܒ ܠܡܥܒܪ ܒܢܗܪܐ ܐܬܚ̣ܢܩ ܥܡ ܣܘܣܝܗ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܦܛܪܝܩ̣ ܠ̇ܒܒ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܐܘ̈ ܓܒܪ̈ܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܠܐ ܢ̇ܒܗܬ ܛܘܗܡܢ ܘܦܠܚܘ̣ܬܢ܆ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܢ ܐܠܐ ܢܬܦ̣ܢܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܟܒܪ ܢܬܡ̣ܨܐ ܚܝܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܢܬܥ̇ܫܢܘܢ ܥܠܝܢ܆ ܦܩܚ ܠܡܡ̣ܬ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ ܒܫܡܐ ܛܒܐ ܕܚܠܝܨܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܠܡܐ̣ܒܕ ܐܝܟ ܫܦ̈ܠܐ ܒܚܢܘܩܝܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡ̣ܠܟܗ܆ ܡܛܠ ܐܢܢܩܐ ܕܢܗܪܐ. ܘܗܦ̣ܟ ܥܠ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܒܚܡܬܐ ܘܚ̣ܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܠܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܐܚ̣ܕܘ ܒܚܝ̈ܐ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܗܦ̣ܟ ܘܫ̣ܪܩ ܥܠ ܐܡܕ. ܘܫ̇ܕܪ ܦܛܪܝܩ ܟ̇ܢܫ ܠܘܬܗ ܐܘܡ̈ܢܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܆ ܘܩܘܪ̈ܝܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܕܢܚ̣ܦܪܘܢ ܒܐܪܥܐ̣ ܘܢܥܒ̣ܕܘܢ ܚܠܠܐ ܬܚܝܬ ܫܘܪܐ. ܕܢܬܪܦܐ̣ ܘܢܦ̣ܠ.

ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܟܕ ܡܬܟ̇ܢܫܝܢ ܗܘܘ ܫܪܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡ̣ܚܬ ܥܡ ܡܓܣܛܪܘܣ ܐܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗ̣ܒܬ̇ ܠܗܘܢ ܕܢܬܠ̇ܒܒܘܢ ܘܢܬܬ̣ܟܠܘܢ ܥܠ ܙܟܘܬܐ. ܒܟܬܒܐ ܕܝܢ ܐܬܝܕܥܬ̇ ܠܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܕܙܘܓܡܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܬܣܬ̣ܒܪ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܕܡ. ܐܘ̇ ܕܠܫܡܥܐ ܕܓܠܐ ܐܬܛ̇ܦܝܣܬ ܕܐ̇ܫܪ. ܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬ̣ܬ ܠܢ ܣ̇ܝܡ ܐܢܐ̣. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ.

ܫܡ̣ܥ ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܚܕܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ܇ ܕܠܐ ܗܘ̣ܬ ܐܟܘܬܗ̇. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܝܠܢ ܗܝ̣ ܘܕܝܠܟܘܢ ܘܕܟܠܗܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܬܡܝܗܐ܇ ܕܥܣܩܐ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܒܣܪܐ ܕܢ̇ܫܪܘܢܝܗܝ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܥܝܢ̈ܝܢ ܚܙܝܢ ܘܠܒܟܢܝܗܝ ܘܒܣܦ̈ܘܬܢ ܩ̣ܪܝܢ. ܕܠܐ ܟܫܠܐ ܕܡܕܡ ܙ̇ܕܩ ܠܟܘܢ ܕܬ̇ܫܪܘܢ. ܒܬܫܬܥܣܪ̈ ܒܐܕܪ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡ ܩܛܠܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܝܠ̣ܕܬ ܘܙܬܐ ܒܝܥܬܐ ܒܥܓܪ ܩܪܝܬܐ ܕܒܟܘܪܐ ܕܙܘܓܡܐ. ܘܟܬܝܒ ܒܗ̇ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܝܘ̈ܢܝܬܐ ܕܫܦܝܪ̈ܢ ܘܡܬܩܪܝܢ. ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܒܝܥܬܐ ܘܪ̈ܡܢ ܒܚܙܘܗܝܢ ܘܒܓܫܬܗܝܢ. ܒܕܡܘܬ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܗܠܝܢ ܕܟ̇ܬܒܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܥܠ ܦܬܕܪ̈ܐ ܕܒܘܪܟܬܐ܇ ܘܡܬܪܓܫܐ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܐܦ ܠܣܡ̈ܝܐ. ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ. ܪܫܝܡ ܨܠܝܒܐ ܒܓܒܗ̇ ܕܒܝܥܬܐ. ܘܡܢܗ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̣ܐ ܡ̣ܛܐ ܠܗ ܟܕ ܚ̇ܕܪ ܘܟ̇ܪܟ ܠܒܝܥܬܐ. ܘܟܬܝܒ ܪܗܘܡܝܬ. ܘܬܘܒ ܪܫܝܡ ܨܠܝܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܡܢܗ ܥܕܡܐ ܕܐܬ̣ܐ ܡ̣ܛܐ ܠܗ ܟܬܝܒ ܙܟ̇ܝܢ. ܨܠ̈ܝܒܐ ܚܕ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ ܪܫܝܡܝܢ. ܘܫܡ̈ܗܐ ܚܕ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ ܟܬܝܒܝܢ. ܘܠܝܬ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܕܢܚ̣ܙܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܇ ܘܢܫ̣ܠܐ ܦܘܡܗ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܠܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬ̣ܒܬ̇ ܝܡܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ܇ ܕܢܕ̇ܡܐ ܒܗܝܢ ܠܐ ܡ̇ܡܪܚܝܢܢ ܕܣܓܝ ܫܦܝܪ̈ܢ. ܟܠ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܫ̇ܡܥ ܬܫ̣ܪ ܠܗ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ. ܗܠܝܢ ܐܢ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܐܝܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܙܘܓܡ̈ܛܝܐ. ܠܗ̇ ܕܝܢ ܠܒܝܥܬܐ ܝܗܒ̣ܘܗ̇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܠ̣ܕܬ̇ ܒܩܪܝܬܗܘܢ ܠܐܪܒܝܢܕܐ.

ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܢܚ̣ܬܘ ܫ̣ܪܘ ܠܘܬ ܪܝܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܦ ܡܢ ܩܘܕ ܕܝܢ ܐܫܬ̇ܕܪܘ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦܝܢ ܕܢܐ̣ܬܘܢ ܥܠ ܦܛܪܝܩ. ܘܥ̣ܠܘ ܫ̣ܪܘ ܒܢܨܒܝܢ ܕܢܬܬܢܝܚܘܢ ܬܡܢ. ܘܫ̇ܕܪܘ ܒܥܝܪܗܘܢ ܕܬܪܥܐ ܒܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܫ̇ܕܪ ܠܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ ܕܩܠܢܝܩܣ܆ ܥܡ ܫ̈ܬܐ ܐܠܦܝܢ ܦܪ̈ܫܝܢ. ܘܐܙܠ̣ܘ ܢܦ̣ܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܪܥ̇ܝܢ ܗ̇ܘܘ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܟܫܐ ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ. ܘܕܒ̣ܪ ܡܢ ܬܡܢ ܪ̈ܟܫܐ ܘܥܢܐ ܘܒܙܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܗܦ̣ܟ ܠܘܬ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܪܝܫܥܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܩ̣ܠ ܟܠܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ܆ ܘܐܙܠ̣ ܫ̣ܪܘ ܥܠ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܩ.

ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܗ̣ܘܐ ܩܠܝܘܦ ܚܠܒܝܐ ܗܘܦܪܟܐ. ܘܐܬ̣ܐ ܝܬ̣ܒ ܒܐܘܪܗܝ ܘܝܗ̣ܒ ܚ̈ܛܐ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܢܥܒ̣ܕܘܢ ܒܘܩܠܛܢ ܒܢܦܩ̈ܬܗܘܢ. ܘܐܦ̣ܘ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܚ̈ܛܐ ܡܕܘ̈ܬܐ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܐܦܝܘܢ ܕܝܢ ܐܙܠ̣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܆ ܕܐܦ ܬܡܢ ܢܥܒ̣ܕ ܒܘܩܠܛܢ ܘܢܫ̇ܕܪ ܠܚܡܐ.

ܦܛܪܝܩ ܕܝܢ ܟܕ ܡ̇ܛܝ ܒܚܠܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܦ̣ܪ ܗܘܐ ܬܚܝܬ ܫܘܪܐ ܕܐܡܕ. ܣܡ̣ܟܗ ܒܩܝ̈ܣܐ ܘܐܪܡܝ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ. ܘܐܬܪܦܝ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܘܢܦ̣ܠ. ܘܓ̇ܘ̈ܝܬܐ ܩ̇ܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܐܬܪܥܝ ܕܒܗ ܒܚܠܠܐ ܢܚܦܘܪ ܘܢܥܘܠ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܦܠ̣ܫܗ ܠܚܦܪܐ ܘܫܪܝܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡܣ̣ܩ܆ ܚ̣ܙܬ̇ ܐܢܘܢ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܐܡܕܝܬܐ. ܘܡܢ ܚܕܘܬܗ̇ ܩܥ̣ܬ̇ ܫܠܝ ܕܗܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥ̇ܠܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܫܡܥ̣ܘܗ̇ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܪܗ̣ܛܘ ܥܠ ܩܕܡܝܐ ܕܣܠ̣ܩ ܘܕܓ̣ܫܘܗܝ. ܘܒܬܪܗ ܣܠ̣ܩ ܓܘܬܝܐ ܕܫܡܗ ܐܠܕ. ܘܥܒܝܕ ܗܘܐ ܛܪܝܒܘܢܐ ܒܚܪܢ. ܘܠܬܠܬܐ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓ̣ܫ. ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐ ܣܠ̣ܩ ܒܬܪܗ. ܡܛܠ ܕܐܪܓܫܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܐܠܕ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܣܠ̇ܩ ܕܚ̣ܠ ܘܗܦ̣ܟ ܠܒܣܬܪܗ. ܘܐܬܪܥܝ ܕܠܫܠܕܗ ܕܪܗܘܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܠ܆ ܥܡܗ ܢ̇ܚܬܝܗ̇ ܕܠܐ ܢܒ̇ܙܚܘܢ ܒܗ̇ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܓ̇ܐܪ ܠܗ̇ ܠܫܠܕܐ ܘܢ̇ܚܬ ܒܦܘܡܗ ܕܚܦܪܐ ܡܚ̣ܐܘܗܝ ܦܪ̈ܣܝܐ ܐܦ ܠܗ ܘܨܠܦ̣ܘܗܝ. ܘܬ̣ܪܨ ܠܬܡܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܥܝܢܐ ܪܒܬܐ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗ܆ ܘܚ̣ܢܩܘ ܬܡܢ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܢ ܠܒܝ̈ܫܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܛ̇ܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣ̣ܩ. ܘܫܪܟܗܘܢ ܥ̣ܪܩܘ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܦܘܪ̈ܣܝܐ ܟܢ̣ܫ ܟ̈ܐܦܐ ܡܢ ܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܘܣܟ̣ܪܘܗܝ ܠܚܦܪܐ. ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܟܫ̣ܘ ܡܕܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܙܗܝܪܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܕܪ̈ܘܗܝ܆ ܕܕܠܡܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܢܬܦܠ̣ܫ. ܚܦ̣ܪ ܕܝܢ ܦܣ̈ܐ ܡܢ ܠܓܘ ܥܡ ܟܠܗ ܫܘܪܐ ܟܕ ܚ̇ܕܪ ܘܡܠ̣ܘ ܐܢ̈ܝܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܢ ܗܘ̣ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܠܠܐ ܐܚܪܢܐ ܢܕܘܒܘܢ ܡܝ̈ܐ ܠܓܘܗ ܘܢܬ̣ܝܕܥ. ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ ܦܛܪܝܩ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܢ ܡ̇ܫܠܡܢܐ ܕܢܚ̣ܬ ܠܘܬܗ܆ ܐܗܡܝ ܡܢ ܚܠ̈ܠܐ.

ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫ̣ܪܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܒܗܝܠ. ܓܘܪܓܐ ܗܘ̣ܐ ܠܩܪܒܐ ܗܟܢܐ. ܛܠܝܐ ܚܕ ܪܥܐ ܗܘܐ ܓܡ̈ܠܐ ܘܚܡܪ̈ܐ. ܘܗ̇ܠܟ ܚܡ̇ܪܐ ܟܕ ܪܥ̇ܐ ܘܥ̣ܠ ܠܗ ܠܘܬ ܫܘܪܐ. ܘܛܠܝܐ ܕܚ̣ܠ ܕܢܥܘܠ ܢ̇ܝܬܝܘܗܝ. ܘܚܕ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܟܕ ܚ̣ܙܝܗܝ ܢܚ̣ܬ ܒܚ̇ܒܠܐ ܡܢ ܫܘܪܐ. ܘܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܦܣ̣ܩܝܘܗܝ܆ ܘܢ̇ܣܩܝܘܗܝ ܕܢܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܠܡܟܘܠܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܣܪܐ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܡܪ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܦܠ̈ܚܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܛܘܗܡܗ ܓܠܝܠܝܐ̣. ܫܡ̣ܛ ܣܝܦܗ ܘܣܟܪܗ ܫܩ̣ܠ ܒܣܡܠܗ ܘܪܗܛ ܥܠ ܦܪܣܝܐ ܕܢܩܛ̣ܠܝܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܡ̇ܢܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܫܘܪܐ܇ ܫ̣ܕܘ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܫܘܪܐ ܟܐܦܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܦ̣ܥܘܗܝ ܠܓܠܝܠܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܦܘܪܣܝܐ ܫܪܝ ܕܢܣ̣ܩ ܠܕܘܟܬܗ ܒܚ̇ܒܠܐ. ܘܟܕ ܡ̇ܛܝ ܠܦܠܓܗ ܕܫܘܪܐ܆ ܩܪܒ̣ ܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܟܕ ܐܙ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܬܪ̈ܝܢ ܫܩܝ̈ܠܝ ܣܟܪ̈ܐ܆ ܘܫ̣ܕܐ ܓܐܪܐ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܡ̣ܚܝܗܝ ܠܦܘܪܣܝܐ ܗ̇ܘ ܘܫ̣ܕܝܗܝ ܠܘܬ ܓܠܝܠܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܩܥܬܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܗܘ̣ܬ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܩ̣ܡܘ ܠܡ̇ܩܪܒܘ. ܘܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܠܡܕܝܢܬܐ ܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܟܢܝܫܐܝܬ ܘܣܒܝܣܐܝܬ. ܘܢܦ̣ܠ ܡܢܗܘܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܐܬܡܚ̣ܝܘ. ܘܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܥܠ ܫܘܪܐ ܬܫܥܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܚ̣ܙܝܘ ܕܡܝ̣ܬ. ܘܕܠܝ̈ܠܐ ܗܘ̣ܘ ܡܡܚ̈ܝܐ. ܥܣ̣ܩ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡ̇ܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ܇ ܟܡܐ ܕܒܪܘܡܐ ܕܫܘܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܒ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܢ̣ܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܠܗ ܫܘܪܐ. ܘܒܓܘܗܘܢ ܩ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡ̇ܩܪܒܝܢ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܠܐ ܡܬܚ̣ܙܝܢ ܗܘܘ.

ܡܝܓܣܛܪܘܣ ܘܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܐܬܚ̇ܫܒܘ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢ̇ܩܪܒܘܢ ܥܡܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܩܛܠܗܘܢ ܗܘ̇ܝܐ ܙܟܘܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܩܪܒܐ ܕܥܡ ܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܩ̇ܝܡ ܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܗܘ̣ ܕܩܘܕ ܡܙܕܟ̣ܐ܆ ܗܢ̣ܘܢ ܡ̇ܫܠܡܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐܘ ܣ̇ܝܦܝܢ ܒܚܒܘܫܝܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܩ̣ܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢ̇ܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܕܕܠܡܐ ܒܥܠܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܝܢ܇ ܐܘ ܡܬܡ̣ܚܝܢ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܚܝܠܐ ܬܬܦܠܗܕ.

ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܙܠ̣ ܗܘܐ ܥܡ ܦܪ̈ܣܝܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܐܨܠܚܬ̇ ܨܒܘܬܗܘܢ܆ ܥܪܩ̣ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܗܘ̣ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܢܫ̈ܝܢ ܝܕܝ̈ܬܐ ܡܢ ܐܡ̣ܕ܇ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܝ̣ܗܒ ܗܘ̈ܝ ܠܗ. ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪܒܬܥܣܪ̈܆ ܪܕܐ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܒܡܕܒܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܐܢܫ ܥܡ ܕܠ̈ܝܠܐ ܕܥܡܗ. ܘܟܕ ܡ̇ܢܥ ܠܘܬ ܫܝܢܐ. ܫܘܕܥ ܢܦܫܗ ܠܛܝ̈ܝܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܘܕܒܪܘܗܝ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܩܣܛܪܐ ܕܡܬܩ̣ܪܐ ܫܘܪܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܫ̇ܕܪܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܬܝܬܗ܆ ܫ̇ܕܪ ܒܬܪܗ. ܘܟܕ ܡ̇ܢܥ ܕܢܣ̣ܩ ܠܘܬܗ. ܦܩ̣ܕ ܠܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ. ܕܢܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ. ܘܢ̣ܐܙܠ ܢܬ̣ܒ ܒܢܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܢܬܚ̣ܙܐ. ܘܐܦܠܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܢܬܩ̇ܪܒ.

ܩܘܕ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܟܒ̣ܫܗ̇ ܠܐܡܕ܆ ܥܠ ܐܦ ܠܕܝܡܣܝܢ ܕܝܠܗ̇. ܘܢ̇ܣܝ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܡܣܚܘܬܐ܆ ܦܩ̣ܕ ܗܘܐ ܡܚܕܗ̇ ܕܢܚ̣ܬ ܠܐܬܪܗ܆ ܕܢܬܒܢ̈ܝܢ ܒܠ̈ܢܣ ܒܟܠܗܘܢ ܡܚܘ̈ܙܐ ܕܒܝܬ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܥܕܝܕ ܕܝܢ ܛܝܝܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܐܫܠܡ ܗܘ̣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ܆ ܐܩܪܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܡ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܒܐܡܕ. ܘܓܢܐܣ ܕܘܟܣ ܕܐܪܒܝܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܚܝ ܒܓܐܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܡ ܝܘܡܐ ܪܬ̣ܚ ܥܠܘܗܝ ܙܝܢܗ ܘܫ̣ܪܐ ܚܙܩܐ ܕܫܪܝܢܗ ܩܠܝܠ. ܘܫ̣ܕܘ ܡܢ ܐܡܕ ܓܐܪ̈ܐ ܕܒܠܣܛܣ ܘܡܚ̣ܐܘܗܝ ܘܡܝ̣ܬ. ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܝܢ ܡܓܣܛܪܘܣ܆ ܕܣܘܓܦܢܐ ܗܘ̇ܐ ܠܗ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝ̇ܬܒ ܥܠ ܐܡܕ܆ ܕܒ̣ܪ ܚܝܠܗ ܘܢܚ̣ܬ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܠܦܛܪܝܩ ܫܒܩ̣ܗ ܠܘܬ ܐܡܕ. ܘܐܦ ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܒ̣ܪ ܚܝܠܗ܆ ܘܥ̣ܠ ܠܐܪܡܢܝ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܚ̣ܪܒ ܡܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܫܒ̣ܘ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒ̣ܙܘ ܘܐܘܩܕ. ܘܟܕ ܗܦ̣ܟܘ ܕܢ̣ܐܬܘܢ ܠܘܬ ܐܡܕ ܥܢܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܒܥܝܪܐ ܕܒ̣ܪ܆ ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܥ̇ܒܪܝܢ ܥܠ ܓܢܒ ܢܨܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܝܬ̣ܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܟܡܐܢܐ. ܘܠܫܒܝܬܐ ܡ̇ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܠܝ̈ܠܐ ܕܢ̇ܩܦܝܢ ܠܗ̇. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܪܙܒܢܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܕܙܥܘܪܝܢ ܐܢܘܢ܆ ܙ̇ܝܢ ܚܝܠܗ ܘܢܦ̣ܩ ܕܢ̇ܥܕܝܗ̇ ܡܢܗܘܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܚ̇ܘܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܐܝܟ ܥ̇ܪܩܝܢ ܘܦܘܪ̈ܣܝܐ ܐܬܠ̇ܒܒܘ ܘܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܪܚܩ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܩܡ̣ܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܟܡܐܢܐ ܘܚ̣ܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܬܦ̇ܠܛ ܡܢܗܘܢ. ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܫ̈ܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܐܦ ܡܘܫܠܩ ܕܝܢ ܐܪܡܢܝܐ܇ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܐܫܠܡ ܗܘ̣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܪܗܘܡܝܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐ. ܣܪ̈ܝܕܐ ܕܝܢ ܘܦܠ̈ܝܛܝ ܚܪܒܐ܇ ܕܒܐܡܕ ܐܫܬ̣ܚܪܘ ܡܢ ܥ̇ܡܘܪ̈ܝܗ̇܆ ܒܛܘܪܦܐ ܘܒܫܘܢܩܐܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܕܚܠܘ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܕܠܡܐ ܢ̇ܫܠܡܘܢܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܦܟ̣ܪ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܐܢܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܫܕܘ ܐܢܘܢ ܒܩܘܢܝܓܝܢ ܘܗܟܢܐ ܣ̣ܦܘ ܒܟܦܢܐ ܘܐܦ ܒܦܟܪ̈ܐ ܕܠܥܡܡ. ܠܢ̈ܫܐ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܟܘܠܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܓ̇ܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̈ܝܢ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܡܬܒܥܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܠܡܛܚܢ ܘܠܡ̣ܦܐ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܣ̣ܪܬ̇ ܠܗ̇ ܠܗܘܢ ܬܪܣܝܬܐ ܐܒܣܝܘ ܒܗ̈ܝܢ ܘܫܒܩܘ ܐܢܝ̈ܢ ܕܠܐ ܣܝܒܪܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܫ̇ܩܠ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܠܐ ܚܘܦܢܗ ܣܥܪ̈ܐ ܒܝܘܡܐ. ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܘܚܡܪܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܡܟܘܠܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܣ̇ܓܝ ܕ̇ܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܡܛܪ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܡܫܢܝܢ ܗܘܘ ܠܓܡܪ. ܐܠܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܬܢܘܪ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܥܠ ܫܘܪܐ ܘܐܣܩ ܠܗܘܢ ܪ̈ܚܘܬܐ ܕܐܝ̈ܕܝܐ. ܘܥܠ ܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ ܛ̇ܚܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܚܘܦܢܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܘܐܦ̇ܝܢ ܘܐܟ̇ܠܝܢ. ܐܣܩ ܕܝܢ ܐܦ ܥܪ̈ܒܐ ܕܘܪ̈ܒܬܐ ܕܠܝܫܐ ܘܣܡ ܐܢܝ̈ܢ ܒܝܬ ܥܥ̈ܝܬܐ ܘܡܠܘ̣ ܐܢܝ̈ܝܢ ܡܕܪܐ. ܘܕܪܥ̣ܘ ܒܗ̈ܝܢ ܝܪ̈ܩܘܢܐ. ܘܡܕܡ ܕܝܥܐ ܗܘܐ ܒܗ̈ܝܢ ܐܟ̇ܠܝܢ ܗܘܘ.

ܠܡܬ̣ܢܐ ܡܕܡ ܕܣ̇ܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܢܫ̈ܐ ܕܬܡܢ ܟܒܪ ܡܬܗܝܡܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܓܡܢ ܒܬܪܢ. ܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܦܝܛܝܢ ܠܡ̣ܕܥ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܡܝ̈ܥܢ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ. ܐܦܢ ܢܗ̣ܘܐ ܕܒܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܡ̇ܒܥܕ ܡܢ ܠܘܬܢ. ܐܬܟ̇ܢܫ ܗܟܝܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܩܛ̣ܪ ܐܪ̈ܙܐ ܒܝܢܬܗܝܢ̣ ܘܢ̇ܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܡܓ̇ܢܒܐܝܬ ܠܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܒܪܡܫܐ ܐܘ ܒܨܦܪܐ. ܘܠܡܢ ܕܡܫܟ̇ܚܢ ܗܘ̈ܝ ܐܢ ܐܢܬܬܐ. ܘܐܢ ܛܠܝܐ. [ܘܐܢ ܣܒܐ] ܕܡܨܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܚܝܠܗ̣. ܚܛܦ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܠܓܘ ܒܝܬܐ ܘܩ̇ܛܠ̈ܢ ܘܐܟ̇ܠܢ ܠܗ. ܒܫܠܩܐ ܐܘ ܒܛܘܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܦܪܣܝ ܡܢ ܪܝܚܐ ܓܛܘܝܐ ܘܐܬܝܕܥܬ ܨܒܘܬܐ ܠܡܪܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܫܬܢܕ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢܗܝܢ ܘܩܛܠ ܐܢܝܢ. ܘܐܬܠܚܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܫ̣ ܕܬܘܒ̣ ܠܐ ܢܣ̣ܥܪ̈ܢ ܗܕܐ ܘܢܩ̣̈ܛܠܢ ܠܐܢܫ. ܐܦܣ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܠܡ̣ܐܟܠ ܠܐܝܠܝܢ ܓܡܝ̈ܬܝܢ. ܘܗܕܐ ܣ̇ܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܐܟ̇ܠ̈ܢ ܒܣܪܐ ܡܝ̣ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܪܟܗܝܢ ܣܘ̈ܢܐ ܕܪ̈ܓܠܝܗܝܢ ܘܟܣ̈ܣܐ ܒܠ̈ܝܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܢܕܝ̈ܕܬܐ ܡܠ̇ܩ̈ܛܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܫܘ̈ܩܐ ܘܡܢ ܕܪ̈ܬܐ ܘܐܟ̇ܠܢܘ ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܝܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܠܐܠ ܟܠܡܕܡ ܡܬܝ̣ܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܥܕܢܗ. ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܓܒܡܓܝ̈ܢܬܐ ܫܟܝ̈ܚܝܢ ܗܘ̈ܝ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܙܕ̇ܒ̈ܢܢ ܒܡܫܪ̈ܝܬܗܘܢ. ܕܡܐܟܠܐ ܘܕܡܫܬܝܐ ܘܕܣܘܢܐ ܘܕܠܒܘܫܐ. ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐ̇ܦ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܘܩܠܛܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܚ̈ܬܘܡ̣ܐ. ܘܡܫ̇ܕܪ̈ܢ ܠܗܘܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܘܪ̈ܝܝܐ. ܐܦ̣ܘ ܓܝܪ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܕܪ̈ܬܐ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܩܠܝܘܦ ܗܘܦܪܟܐ. ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠܗܬܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܡܕܘ̈ܬܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܡܕܡ ܕܐܦ̣ܘ ܩܘܪ̈ܝܐ ܒܟܘܠܗ̇ ܟܘܪܐ ܘܢܚ̈ܬܘܡܐ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ.

ܣܠ̣ܩ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ ܠܡܫ̣ܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ. ܘܥܢ̣ܝܗܝ ܡܠܟܐ ܩܫܝܐܝܬ. ܘܐܬܥܕܠ ܒܗ ܥܠ ܕܫܒ̣ܩ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܘܣܠܩ̣ ܠܘܬܗ. ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗܘ̣ ܐܠܗܐ ܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܒܠܒܗ. ܐܢ ܗܘ̣ ܕܘ̇ܠܐ ܕܠܐ ܦܝܣܐ ܕܐܢܫ. ܠܡܣ̣ܥܪ ܫܦܝܪܬܐ ܠܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܪܟܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܫܘܒܩܢܐ ܠܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܗܘ̣ ܠܐ ܪܓܝܫ. ܐܦ ܠܒܝܬ ܡܒܓ̈ܝܐ ܫܒ̣ܩ ܚܕܐ ܡܢ ܬܠ̈ܬ ܕܣܘܢܛܠܝܐ.

ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܓܫܪ̣ܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܡܕ ܢ̇ܚܬܝܢ ܗܘܘ ܒܓܝ̈ܣܐ ܒܐܪܥܐ ܕܦܪܣܝܐ ܘܒ̇ܙܝܢ ܘܫ̇ܒܝܢ ܘܡ̇ܚܪܒܝܢ. ܘܓ̇ܠܝܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܕܩܠܬ. ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܦܪ̈ܫܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܡܬܟ̇ܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐ̣ܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܬܠ̇ܒܒܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܦܫ̣ܘ ܒܥܒܪ ܕܩܠܬ. ܘܥܒ̣ܪ ܒܬܪܗܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝ̣ܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܫܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܚܪܒܘ. ܕܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܩܢܝܢܠ ܕܟܘܠܗ̇ ܓܠܘܬܐ ܒܙ̣ܘ. ܘܐܘܩܕ ܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܩܛܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܕܒܗ̈ܝܢ. ܡܢ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܥܠ. ܘܢܫ̈ܐ ܘܛܠ̈ܝܐ ܫܒ̣ܘ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܦܩ̣ܕ ܗܘ̣ ܡܝܓܣܛܪܘܣ ܠܟܠܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܕܐܢ ܗܘ̣ ܕܡܫܬܟܚ ܐܢܫ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܫܘܙܒ ܕܒܪܐ ܡܢ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܥܠ ܗܘ̣ ܢܬܩܛܠ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܒܟܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܐ ܢܫܒܩܘܢ ܒܗ̇ ܐܦܠܐ ܚܕ ܒܝܬܐ ܕܩܐܡ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܦ̣ܪܫ ܐܢܫܐ ܚܝܗܠܬܢܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܬܠ̈ܘܝܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܢܚܬܝܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܩܕܝܢ ܗܘܘ ܬܛܠ̈ܝܠܐ ܘܕܥܟܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ. ܥܩܪܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܠܗ̈ܝܢ ܠܐܣ̈ܐ. ܦܣܩܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܘܡܚܒܠܝܢ. ܐܦ ܟܪ̈ܡܐ ܘܙܝ̈ܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܐ. ܐܦ ܛܝܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ ܥܒܪ ܕܩܠܬ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܒܙܘ ܘܫܒܘ ܘܐܚܪܒ ܟܠ ܕܐܫܟܚ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܟܕ ܝܕܥܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܠܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܒܫܩܠ ܬܥܢܐ ܡܒܚܢ ܐܢܬ. ܬܬܒܝܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܐܦ ܒܗܕܐ. ܕܠܛܝ̈ܝܐ ܕܬܪܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܥܠܬ ܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܩܪܒܐ ܗܢܐ ܗܘܐ. ܘܓܡܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ. ܩܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܡܚܒܠܝܢ ܠܗ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܬܪܐ ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܩܐܡ ܠܘܩܒܠܗܘܢ [ܨܒܐ] ܕܢܐܬܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܫܕܪ ܠܐܣܛܒܝܕ ܠܘܬ ܡܝܓܣܛܪܘܣ ܕܢ[ܡܠܠ] ܥܠ ܫܝܢܐ. ܟܕ ܐܢܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܚܝܠܐ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܠܟܘܠܗܘܢ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܫܒܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܡܕ. ܘܠܦܛܪܐ ܗܘ ܕܕܒܪ ܡܢ ܐܫܦܪܝܢ. ܘܠܒܣܝܠ ܗܘ ܕܫܩܠ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܒܗܡܝܪ̈ܐ. ܐܦ ܠܫܠܕܗ ܬܘܒ ܕܐܠܘܡܦܝܣ ܕܘܟܣ܇ ܕܢܚܬ ܗܘܐ ܒܐܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬܗ ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܫܕܪܗ ܗܘܐ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܟܕ ܛܒܝܥܐ. ܕܢܚܘܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܘܬܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ ܡܝܬ. ܘܣܗܕܝܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܐܝܠܝܢ ܕܢܚܬ ܥܡܗ. ܘܫܩܠ ܐܢܘܢ ܡܓܝܣܛܪܘܣ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܐܘܪܗܝ. ܣܛܪ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܐܡܕ ܘܩܡܣ ܦܛܪܐ. ܪܓܙ ܓܝܪ ܘܐܬܚܡܬ. ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܝܬ ܐܢܘܢ. ܐܡܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܒܪܦܝܘܬܗܘܢ ܐܫܬܠܡ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܣܗܕܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܠܐ ܡܬܟܒܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܐ ܕܐܡܕ. ܐܣܛܒܝܕ ܕܝܢ ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܡܬܟܫܦ ܠܗ ܕܢܬܠ ܠܗ ܚܠܦܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܐܡܕ ܚܟܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܡܚܡܣܢܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܡܓܝܣܛܪܣ ܕܝܢ ܐܡܕ. ܕܫܪܒܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܬܬܟܪ ܠܝ. ܡܛܠ ܕܒܡܕܢܬܐ ܕܝܠܢ ܚܒܝܫܝܢ ܘܥܒ̈ܕܝܢ ܐܢܘܢ. ܐܡܪ ܠܗ ܐܣܛܒܝܢ. ܡܕܝܢ ܫܒܘܩܝܢܝ ܐܫܕܪ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ. ܬܠ ܓܝܪ ܦܐܐ ܠܟ ܕܢܣܘܦܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܒܟܦܢܐ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܨܒܐ ܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܠܡܩܛܠ ܐܢܘܢ. ܐܡܪ ܠܗ ܫܕܪ. ܐܡܪ ܐܣܛܒܝܕ. ܝܡܝ ܠܝ ܐܢܬ ܘܟܠܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܩܛܠ ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ. ܘܐܝܡܝܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܢܘܢܝܣܐ ܕܘܟܣ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܐܦܪܣܢܐ. ܡܛܠܗܕܐܓܝܪ ܫܒܩܗ ܗܘܐ ܡܓܝܣܛܪܣ ܕܐܢ ܗܘܝܐ ܡܘܡܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܢܬܬܚܕ ܒܗ. ܫܕܪ ܗܟܝܠ ܐܣܛܒܝܕ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܓܡܠ̈ܝܢ ܛܥܝܢܝܢ ܫܠ̈ܝܦܐ ܕܠܚܡܐ. ܘܒܓܘܗܘܢ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܓܐܪ̈ܐ. ܘܩܡ ܥܠܝܗܘܢ ܢܘܢܝܣܐ ܘܢܣܒ ܐܢܘܢ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܩܛܠ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܒܓܢ ܗܘܐ ܐܣܛܒܝܕ ܥܠ ܗܕܐ ܘܫܐܠ ܗܘܐܡܢ ܡܓܝܣܛܪܣ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܕܥ ܡܢܘ ܗܕܐ ܣܥܪ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܥܡܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܝܕܥܬ ܡܢܘ ܘܐܝܬ ܒܟ ܚܝܠܐ ܠܡܬܢܩܡܘ ܡܢܗ ܐܠ ܒܠܐ ܐܢܐ ܠܟ. ܐܣܛܒܝܕ ܕܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܚܠ. ܘܥܠ ܫܝܢܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ.

ܘܟܕ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܠܐ ܥܒܪ ܡܢ ܕܡܦܝܣ ܩܘܪܫܐ ܪܒܐ ܗܘܐ. ܘܬܠܓܐ ܘܓܠܝܕܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܫܒܩ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܫܪ̈ܝܬܗܘܢ ܚܕ ܚܕ ܘܟܠܢܫ ܛܥܢ ܡܕܡ ܕܡܛܝܗܝ ܡܢ ܒܙܬܐ ܘܐܙܠ ܕܢܘܒܠ ܠܐܬܪܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܦܫܘ ܘܠܐ ܐܙܠܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܥܠܘ ܠܬܠܐ ܘܠܪܝܫ ܥܝܢܐ ܘܠܐܘܪܗܝ ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܡܛܠ ܩܘܪܫܐ. ܐܣܛܒܝܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܐܬܪܦܝܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܠܐ ܚܡܣܢܘ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܥܪܝܐ. ܫܠܚ ܠܡܓܣܛܪܣ. ܕܐܘ ܥܒܕ ܫܝܢܐ ܘܫܒܘܩ ܪܦܩܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܡܕ ܐܘ ܩܒܠ ܩܪܒܐ ܡܓܝܣܛܪܣ ܕܝܢ ܦܩܕ ܠܩܡܣ ܝܘܣܛܝܢܐ ܕܢܟܢܫܗ ܠܚܝܠܐ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܐܬܦܠܗܕ ܠܗܘܢ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܠܘܬܗ ܥܒܕ ܫܝܢܐ ܘܫܒܩ ܐܢܘܢ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܡܦܩ ܡܢ ܐܡܕ ܒܗܕܐ ܬܢܘܝ ܕܐܢ ܗܘ ܕܫܦܪ [ܠܬܪ̈ܝ]ܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܡܚܬܡܝܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܘܐܠܐ ܢܗܘܐ ܩܝܡ [ܒܝܡܬܗܘܢ] ܩܪܒܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܝܠܦ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܦܩܕ ܕܢܬܬܣܝܡ ܐܦܬܛܢ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܡܕ. ܐܝܟ ܡܢ ܕܝܢ ܕܢܫܪܝܗ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܢܚܝܨܝܘܗܝ ܠܫܝܢܐ. ܐܝܩܪ̈ܐ ܘܕܫ̈ܢܐ ܫܕܪ ܠܗ ܠܩܘܕ ܒܝܕ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܠܐܘܢ. ܘܡܐܢ̈ܝ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܬܘܪܗ ܟܠܗܘܢ ܕܕܗܒܐ.

 

ܕܟܡܐ ܕܝܢ ܐܬܠܨܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܬܝܢ ܗܘܘ ܥܒܘܪܐ ܠܐܡܕ ܠܝܬ ܐܢܫ ܕܝܕܥ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܣܘܓܗܘܢ ܓܝܪ ܒܐܘܪܚܐ ܡܝܬܘ ܗܢܘܢ ܘܒܥܝܪܗܘܢ. ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ ܐܬܬܢܝܚ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܫܪܘܢ ܥܠܝܗ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܣܠܩ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܩܠܪܘܣ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ ܘܕܡܨܒܬ ܒܟܠ ܫܘܦܪ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܚܠܝܨܐ ܘܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܦܠܘܝܢܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܕܢܣܝܡ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܠܒܟ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܗܘܘ ܬܡܢ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܬܦܠܛ ܡܢ ܫܒܝܐ ܡܝܬܪܐ ܢܘܢܐ ܩܫܝܫܐ ܘܪܒܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܡܕ ܐܦܝܣܘܗܝ ܩܠܪ̈ܝܩܘܣ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܘܥܒܕܗ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܗܘ ܡܝܬܪܐ ܢܘܢܐ ܟܕ ܩܒܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܫܕܪ ܠܬܘܡܐ ܟܘܪܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܣ ܕܢܕܒܪ ܠܬܡܕ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܘܕܢܫܐܠ ܡܘܗܒܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܠܟܐ. ܘܐܫܬܘܝܘ ܥܡܗ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܘܐܦܝܣܘ ܠܡܠܟܐ ܕܗܘ ܬܘܡܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܒܥܘܬܗܘܢ. ܘܫܠܚ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܠܐ ܢܥܨܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܕܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܫܐܠ. ܝܗܒ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܐܡܕ ܘܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܦܠܓ ܠܡܣ̈ܟܢܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܟܢܫܘ ܠܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܦܗܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܫܠ̈ܕܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܟܠܝܘܡ ܡܢ ܐܡܕ ܘܗܝܕܝܢ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܡܬܦܩܕ ܠܗܘܢ.

 

ܐܦ ܐܘܪܒܝܩ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܕܙܕܩ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܗ ܥܒܝ̈ܕܢ ܗܘ̈ܝ ܒܐܪܥܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܢܚܬ ܠܬܡܢ ܘܝܗܒ ܬܡܢ ܕܝܢܪܐ ܕܝܢܪܐ. ܘܐܬܐ ܡܢ ܬܡܢ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܝܗܒ ܠܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܨܒܬ ܕܬܣܒ ܛܪܡܣܝܢ. ܘܠܟܠ ܛܠܝܐ ܙܘܙܐ ܚܕ. ܫܩܠ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܟܠܗ̈ܝܢ ܢܫ̈ܐ. ܕܣ̈ܢܝܩܢ ܘܕܠܐ ܣܢܝ̈ܩܝܢ.

ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܐ ܩܪܒܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܬܓܪܝ ܒܢ. ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠ̈ܕܐ ܕܡܦܠ ܗܘ̈ܝ ܒܦܪ̈ܒܐ ܗܢܘܢ ܐܛܥܢ ܗܘ̈ܝ ܠܡܐܟܠ ܦܓܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܟܕ ܪܒܚ ܘܐܘܦܝ ܫܠ̈ܕܐ ܕܩܛܝ̈ܠܐ. ܥܠ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܓܘ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܚܛܦ̈ܢ ܗܘ̈ ܛܠ̈ܝܐ ܘܐܟܠ̈ܢ. ܘܢܦ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ ܥܠ ܓܒܪ̈ܐ ܡܫܘܚ̈ܕܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܡܣܪ̈ܚܢ ܠܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܕܒܙܒܢܐ ܕܐܕܪܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܒܟܠܗ ܟܘܪܐ ܕܢܒܘܬ ܒܐܕܪܗ ܕܠܐ ܥܪܙܠܐ. ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܚܝܘ̈ܬ ܫܢܐ. ܒܡܥܕܪܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܗܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠܝܢ ܘܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘ̈ܢܝܢ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܡܦܨܐ ܠܢ ܢܦܠ ܡܢܗܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܘܕܓܫ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܫܕܪ ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܟܕ ܡܝܬܢ ܠܐܘܪܗܝ. ܐܦ ܨܝ̈ܕܐ ܠܒܟ ܡܢܗ̈ܝܢ ܘܦܟܪܘ ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܝܢ ܟܕ ܚܝ̈ܢ. ܘܚܙܐ ܟܠܢܫ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܡܪ ܕܕܚܠܐܟܘܢ ܘܙܘܥܬܟܘܢ ܐܬܠ ܥܠ ܟܠܗ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܢ ܚܪܒܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܘܫܒܝܐ ܘܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܟܬܝܒ̈ܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ. ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܪܩܢ.

ܘܐܦ ܠܝ ܒܨܝܪܐ ܚܝܠ ܢܛܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܒܝܕ ܨܠ̈ܘܬܟ ܕܐܝܟ ܚܝܠܝ ܐܟܬܘܒ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܣܒܠܘ ܐܢܝܢ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ ܗܘܝܢ. ܕܐܢ ܨܒܝܢ ܒܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܕܟܬܒܬ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܬܚܟܡܘ. ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܬ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܒܬܘ ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܐܡܪܬ ܕܠܘ ܠܟܠܗܝܢ ܣܦܩ ܐܢܐ. ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܓܝܪ ܕܚܕ ܚܕ ܐܢܫ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܒܠ ܐܠܘ ܐܬܟܬܒܘ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܗܘܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܕܟܬܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܣܦܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܟܬܒܝܢ. ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪ̈ܘܩܐ ܠܥܘܕܪܢܢ ܐܬܘ ܟܕ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ ܘܟܕ ܣܠܩܝܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܒܙܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܡܣ̈ܟܢܐ ܐܚܬܘ ܡܢ ܥܪ̈ܣܬܗܘܢ ܘܕܡܟܘ ܒܗܝܢ ܘܡܪ̈ܝܗܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܓܣܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܝܐ. ܘܠܐܚܪ̈ܐ ܛܪܕܘ ܘܐܦܩܘ ܡܢ ܒ̈ܬܝܗܘܢ ܘܥܠ ܫܪܘ ܒܗܘܢ. ܘܒܥܝܪ ܕܐܚܕ̈ܢܐ ܒܩܛܝܪܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܒܝܐ ܕܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܬܟܣܝܬܐ ܕܐܪ̈ܢܐ ܡܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܠܚܝܢ ܗܘܘ ܘܫܩܠܝܢ. ܘܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܡܚܘ̈ܬܐ ܩܫ̈ܝܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ. ܘܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܫܘ̈ܩܐ ܡܬܩܛܪܓܝܢ ܗܘܘ ܘܡܚܣܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܡܟܘܠܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܕܟܠܢܫ ܘܐܣܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܚܕܚ̈ܕܢܐ ܒܩܘܪܗܝܐ ܘܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܒܙܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܝܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܠ ܣ̈ܦܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܕܪ̈ܬܐ ܘܦܘ̈ܬܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܡ ܐܘܡ̈ܢܐ ܒܚܢܘ̈ܬܗܘܢ ܫܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܥܝܢ ܟܠܢܫ ܒܢ̈ܫܐ ܡܫܠܛܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܒ̈ܬܐ. ܘܡܢ ܢܫ̈ܐ ܣܒ̈ܬܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܡܣܟ̈ܢܝܬܐ ܡܫܚܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܘܡܠܚܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܢܦܩ̈ܬܗܘܢ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܬܫܡܫܬܗܘܢ ܡܢ ܦܘܠܚܢܗܝܢ ܠܗܝܢ ܡܒܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܣܟܐ ܠܟܠܢܫ ܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܪ̈ܘܪܒܐ ܘܠܕܩ̈ܕܩܐ. ܘܠܐ ܐܫܬܒܩ ܐܢܫ ܕܠܐ ܡܛܝܗܝ ܡܢ ܒܝܫܬܗܘܢ. ܘܐܦ ܪ̈ܝܫܢܐ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܡܛܟܣܘ ܘܠܡܫܪܝܘ ܐܢܘܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܠܫܘܚܕܐ ܦܫ̈ܝܛܢ ܗܘ̈ܝ ܘܟܕ ܡܢ ܟܠܢܫ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢܫ ܠܐ ܚܣܟܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܕܡܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܥܠ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܛܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܩܪܐ ܕܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܫܪܘܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܡܢܐ ܠܐܐ ܐܢܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡܣܕܪ. ܕܟܒܪ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪ̈ܒܝܢ ܡܢܝ ܣܦܩܝܢ ܠܗ̈ܝܢ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝ ܘܦܛܪܝܩ ܠܡܠܛܝܢܐ ܘܦܪܙܡܢ ܠܐܦܡܝܐ ܘܬܐܕܘܪܐ ܠܕܪܡܣܘܩ ܘܩܠܝܘܦ ܠܡܒܘܓ. ܘܗܘܐ ܢܦܝܫܐ ܩܠܝܠ ܒܐܘܪܗܝ ܘܒܣܡܬ ܠܗ ܙܥܘܪܘܬ ܐܢܫ̈ܐ ܕܦܫ ܒܗ. ܘܐܘܠܘܓ ܗܓܡܘܢܐ ܝܨܦ ܗܘܐ ܠܡܒܢܝܘܬܗ........ ܡܠܟܐ ܡ̈ܬܝܢ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܠܢܦܩ̈ܬܐ ܕܒܢܝܢܐ. ܘܒܢܐ ܘܚܕܬ..... ܒܪ ܫܘܪܐ ܕܒܪܟ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܚܕܬ ܬܘܒ ܘܐܬܩܢ ܬܓܘܓܐ ܬܪ̈ܝܢ ܕܥܠܝܢ ܡܢ ܬܠܙܡ̈ܐ ܩܪܬܐ ܘܡܢ ܡܘܕܕ. ܘܒܢܐ ܘܫܟܠܠ ܐܦ ܕܝܡܣܝܢ ܗܝ ܕܢܦܠܬ. ܚܕܬ ܕܝܢ ܐܦ ܦܪܘܛܪܝܢ ܕܝܠܗ. ܘܒܢܝ ܣܘܓܐܐ ܒܟܠܗ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܦ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܝܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܠܢܦ̈ܩܬܐ ܘܠܚܘܕܬܐ ܕܫܘܪܐ. ܘܐܘܪܒܝܩ ܡܗܝܡܢܐ ܥܣܪ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܕܢܒܢܐ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ. ܡܫܚܐ ܕܗܘܐ ܗܘܐ ܫ̈ܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡܢ̈ܡܐܐ ܩܣ̈ܛܐ. ܫܩܠܗ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܗܓܡܘܢܐ ܘܦܩܕ ܕܢܢܗܪ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܕܡܕܝܢܐ. ܘܣܓܝ ܒܥܘ ܡܢܗ ܦܪܡܘܢܪ̈ܐ ܡܛܠܬܗ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ. ܘܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܠܗܝ̈ܟܠܐ ܕܒܢ̈ܝܢ ܠܐܠܗܐ ܫܐܛ ܝܗܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܟܠ ܒܝܬ ܣ̈ܗܕܐ ܡ̈ܬܝܢ ܩܣ̈ܛܐ. ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܪ̈ܒܥ ܡܕ̈ܝܢ ܚܛ̈ܐ ܒܕܢܪܐ ܡܙܕ̈ܒܢܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܫܬ̈ܐ. ܘܚܡܪܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟ̈ܝܠܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܐܙܕܒܢܝܢ ܫܬ̈ܐ ܡܕ̈ܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܥܣܪ̈ܐ܀

ܛܝܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܫܠܝܘ ܐܘ ܫܟܬܘ. ܐܠܐ ܥܒܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܫܒܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܝܠܦ ܗܕܐ ܡܪܙܒܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܢܨܒܝܢ ܠܒܟ ܠܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ. ܐܦ ܛܝܝ̈ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܒܪ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܫܒܘ ܐܓܘܪܣܐ ܚܕ. ܘܟܕ ܐܫܬܡܥܬ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܠܡܓܝܣܛܪܘܣ ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܒܫܘܠܡܗ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ ܠܐܦܡܝܐ. ܫܠܚ ܠܗ ܠܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ ܕܩܠܢܝܩܘܣ. ܘܠܒܟ ܚ̈ܡܫܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܩܛܠ ܒܣܝܦܐ ܘܬܠ̈ܬܐ ܙܩܦ ܥܠ ܩܝ̈ܣܐ. ܦܪܙܡܢ ܕܝܢ ܫܩܠ ܡܢ ܐܦܡܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܬ ܠܬܡܢ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܘܐܬܐ ܫܪܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܩܒܠ ܕܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܗܘܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܚܠܦ ܗܘܦܛܝܣ܀

ܫܘܪܐ ܕܝܢ ܕܒܛܢܢ ܩܣܛܪܐ ܕܒܣܪܘܓ ܕܢܦܝܠ ܗܘܐ ܘܡܬܪܥ ܟܠܗ ܐܬܒܢܝ ܘܐܬܚܕܬ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܐܘܠܓܝܣ ܗܓܡܘܢܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܗܕܣ ܩܫܝܫܐ ܩܪܡ ܒܢܚܫܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܝܬ ܓܒܪ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ.

ܫܢܐ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐ. ܫܘܕܥܘ ܕܝܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡܠܟܐ. ܕܣܘܓܦܢܐ ܪܒܐ ܗܘܐ ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܬܒܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܒܥܪܒ ܡܛܠ ܓܝ̈ܣܐ ܒܩܬܛܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܢܟܠܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܓܕܫ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܦܟ ܠܒܬܪܗܘܢ. ܥܡܠܐ ܪܒܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝ ܕܠܐ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܒܗ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܕܢܬܒܢܐ ܫܘܪܐ ܠܕܪܐ ܩܪܝܬܐ ܕܝܬܒܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܦܩܕ. ܘܐܬܓܒܝܘ ܦܣ̈ܘܠܐ ܡܢ ܟܠܗ ܣܘܪܝܐ ܘܢܚܬܘ ܠܬܡܢ ܘܒܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܝܢ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܢܨܒܝܢ ܘܡܒܛܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܫܩܠ ܦܪܙܡܢ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܢܚܬ ܝܬܒ ܒܐܡܕ. ܘܢܦܩ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܝܢ ܘܡܣܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܦ ܢܚܫܝܪܐ ܪܒܐ ܒܚܝܘ̈ܬܐ ܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܡܢ ܕܚܪܒ ܐܬܪܐ. ܨܐܕ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܒܝܘܡܐ ܚܕ. ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܢܚܫܝܪܬܢܘܬܗ ܐܦ ܠܬܘܪܗܝ ܫܕܪ ܡܢܗܘܢ ܕܚܝܝܢ ܘܕܩܛܝܠܝܢ܀

ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܣܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܒܝܪܬܐ ܩܣܛܪܐ ܕܝܬܒܐ ܠܘܬܢ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܫܪܝ ܕܢܒܢܐ ܐܦ ܗܘ ܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܠܢܦ̈ܩܬܗ. ܐܦ ܠܐܘܪܘܦܘܣ ܕܝܬܒܐ ܡܥܪ̈ܒܝ ܢܗܪܐ ܒܗܦܪܟܝܐ ܕܡܒܘܓ ܦܩܕ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܢܬܒܢܐ ܠܗ ܫܘܪܐ. ܘܠܐܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܚܬ ܦܪܙܡܢ ܠܐܡܕ ܐܬܐ ܚܠܦܘܗܝ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣ. ܘܝܬܒ ܒܐܘܪܗܝ ܗܘ ܘܚܝܠܗ. ܘܙܕܩ̈ܬܐ ܣܓܝ̈̄ܐܬܐ ܒܡ̈ܣܟܢܐ ܥܒܕ ܗܘܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܐܘܣܦ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܘܫܕܪ ܫܘܒܩܢܐ ܕܣܘܢܛܠܝܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܚܕܝܘ ܟܠܗܘܢ ܡܪܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܠܡܠܟܐ ܡܩܠܣܝܢ ܗܘܘ.

ܩܘܛܢܐ ܕܝܢ ܕܥܡܐ ܪܛܢܝܢ ܗܘܘ ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܫܪܘܢ ܥܠܝܢ ܓܘ̈ܬܝܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܡܪܝ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܢܘܢ ܐܬܥܕܪܘ ܒܫܘܒܩܢܐ ܗܢܐ. ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܢ ܦܩܕ ܕܬܗܘܐ ܫܠܬܗܘܢ.ܘܟܕ ܫܪܝܬ ܗܕܐ ܕܬܣܬܥܪ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܘܬ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣ ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܦܩܘܕ ܪܒܘܬܟ ܡܢܐ ܘܠܐ ܕܢܣܒ ܟܠܚܕ ܡܢ ܓܘ̈ܬܝܐ ܒܝܪܚܐ ܕܠܡܐ ܡܐ ܕܥܠܘ ܠܒ̈ܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܟܫܪ̈ܬܚܐ ܢܒܙܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܩܘܛܢܐ ܒܙܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܘ ܩܒܠ ܦܝܣܗܘܢ ܘܦܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܣܒܘܢ ܐܣܦܕܬ ܕܡܫܚܐ ܒܝܪܚܐ. ܘܡ̈ܬܝܢ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܩܝܣܐ. ܘܥܪܣܐ ܘܬܫܘܝܬܐ ܠܒܝܬ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ܀

ܘܗܢܘܢ ܓܘ̈ܬܝܐ ܟܕ ܫܡܥܘ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ. ܪܗܛܘ ܥܠ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣ ܠܕܪܬܐ ܕܒܝܬ ܒܪܣܐ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܣܠܩܝܢ ܒܣܒܠ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܡܫܪܝܗ. ܫܡܥ ܩܠ ܪܘܒܗܘܢ ܘܫܓܝܫܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܐܣܬܟܠ ܡܢܐ ܨܒܝܢ ܠܡܣܥܪ. ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܙܝܢܗ ܠܒܫ ܘܫܩܠ ܡ̈ܐܢܘܗܝ. ܘܣܝܦܗ ܫܡܛ. ܘܩܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܥܠܝܐ ܕܒܗ ܫܪܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܠܚܕ ܡܢ ܓܘ̈ܬܝܐ ܠܐ ܩܛܠ ܐܠܐ ܣܝܦܗ ܡܢܝܦ ܗܘܐ ܘܟܠܐ ܗܘܐ ܠܩܪ̈ܡܝܐ ܕܣܠܩܝܢ ܡܢ ܕܠܡܥܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܥܨܝܢ ܗܘܘ ܒܚܡܬܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܠܡܣܩ ܘܠܡܥܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܒܝܕ ܣܒ̈ܠܬܐ ܕܝܢ ܕܕܪܬܐ ܗܝ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܕܘ ܐܝܟ ܕܡܦܣܐ ܚܣܝܘܬܟ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܣܠܩܘ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܠ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܚܪܒܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ ܠܗܘܢ ܚܒܨܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܚܕܘ ܣܒ̈ܠܬܐ ܘܡܢ ܝܘܩܪܐ ܐܬܬܒܪ ܘܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܡܝܬܘ ܕܠ̈ܝܠܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܐܣܬܪܚܘ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܘܗܘܘ ܣܓܝ̈ܦܐ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܐܣܝܘ. ܪܘܡܢܣ ܟܕ ܗܘܬ ܠܗ ܐܦܬܐ ܒܝܕ ܡܦܘܠܬܐ ܗܕܐ ܥܠ ܐܓܪܐ ܥܪܩ ܡܢ ܕܪܬܐ ܠܚܒܪܬܗ ܘܐܬܦܠܛ. ܘܬܘܒ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܦܫܘ ܠܗܘܢ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܡܬܕܒܪܝܢ ܒܨܒܝܢ̈ܝ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܢܫ ܕܬܟܣ ܠܗܘܢ ܠܝܬ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܕܟܠܐ ܐܘ ܡܪܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ.

ܐܦܝܩܘܦܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܒܟܪܗܢܐ ܩܫܝܐ ܘܥܣܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠܗ ܗܕܐ ܫܢܬܐ. ܒܐܪܚ ܢܝܣܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܫܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܢ. ܟܢܫ ܓܢܪ ܡܓܣܛܪܘܣ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ. ܘܩܡ ܕܢܚܘܬ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܢܐ ܕܢܩܝܡ ܘܢܚܕܬ ܥܡܗܘܢ ܩܝܡܐ ܕܫܝܢܐ ܘܟܕ ܥܠ ܠܐܘܪܗܝ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܐܕܥܘܗܝ ܕܐܣܛܒܝܕ ܗܘ ܕܐܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܢܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܡܝܬ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܪܝܢ ܕܙܕܩ ܠܗ ܐܢ ܗܘ ܕܠܫܝܢܐ ܢܚܬ ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܥܕܡܐ ܕܐܣܛܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܢܫܬܕܪ ܡܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܘ ܒܥܘܬܗܘܢ ܩܒܠ ܘܒܐܘܪܗܝ ܝܬܒ ܝܪ̈ܚܐ ܚܡ̈ܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܘ̈ܬܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܦ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܫܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܟܢܐ. ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܚܝܕܝܘܬܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܫܬܒܩܘ ܕܢܕܝܪܘܢ ܒܫܠܝܐ ܕܡܚܒܝܢ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܬܦ ܥܠܝܗܘܢ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܝܪ̈ܠܗܘܢ.

ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܬܠܥܒܘ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܝܐ ܒܗܝ ܕܠܘ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܘ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܟܕ ܒܒ̈ܬܐ ܥܠܝܐ ܐܬܒܣܡܘ ܢܦܩܘ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܡܬܒܘܪܪܝܢ ܡܢ ܗܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܕܪܟܘ ܥܠ ܐܬܪܐ ܣܦܝܩܐ ܘܠܥܘܡܩܐ ܐܣܬܗܦܘ. ܘܒܫܘܠܡܐ ܒܝܫܐ ܡܢ ܗܝ̈ܐ ܫܢܝܘ܀ ܐܗܪ̈ܢܐ ܕܢ ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܘܫܬܝܢ ܐܬܛܒܥܘ ܒܫܢܬܐ ܘܢܦܠܘ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܥ̈ܠܝܐ ܘܡܝܬܘ ܥܠ ܕܘܟ̈ܬܗܘܢ܀ ܐܗܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܥܪ̈ܣܬܗܘܢ ܐܬܩܠܝܘ ܡܢ ܡܟܘܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܀ ܐܗܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܫܗܝ̈ܢܠ ܕܪܬܗܝܢ ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܒܐܕܢ̈ܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܣܘܪ̈ܗܢܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܀ ܐܗܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠܘ ܠܓܢܬܐ ܕܢܣܒܘܢ ܝܪܩܐ ܘܩܡ ܓܢܢܐ ܕܢܟܠܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܣܒܘܢ ܡܘܬܐ ܒܝܕ ܓܐܪܐ ܐܘܫܛ ܠܗ. ܘܕܡܗ ܠܐ ܐܬܬܒܥ܀ ܐܗܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܪܒܝܐ ܒܝܫܬܗܘܢ ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܬܟܣ ܐܗ ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܕܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܘܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܠܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܒܐܫܘ ܠܗܘܢ ܐܙܕܟܝܘ ܡܢ ܗܡܬܗܘܢ ܘܠܗܕ̈ܕܐ ܩܛܠ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܐܗܪ̈ܢܐ ܕܡܛܟܣܐܝܬ ܗܐܝܢ ܠܐ ܟܣܝܐ ܡܢ ܝܕܥܬܟ. ܠܐܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܐܦ ܗܟܢܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܒܗ. ܒܝܫܬܗܘܢ ܕܒܝ̈ܫܐ ܗܟܢܐ ܥܫܢܬ ܠܡܒܐܫܘ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܐܫܝܚܘ ܕܡܕܡ ܕܠܐ ܘܠܐ ܢܣܥܪܘܢ. ܕܛܢܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܒܟܪ̈ܛܝܣܐ ܕܫܡܘ ܘܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܣܝܐܝܬ ܩܒܥܘ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܠܐ ܐܬܚܡܬ ܐܝܟܢܐ ܕܡܨܐ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܥܩܒ ܥܠ ܗܘ ܡܢ ܕܗܕܐ ܣܥܪ ܠܦܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܐܬܚܫܒ ܠܡܣܥܪ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ. ܐܠܐ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܕܒܥܓܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܢܫܢܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐ܀ ܕܒܪ ܗܟܝܠ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܘܢܚܬ ܠܬܚܘܡܐ. ܘܐܬܐ ܠܘܬܗ ܐܝܙܓܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܦ ܗܡܝܪ̈ܐ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܐܣܛܒܝܕ. ܘܬܘܒ ܐܦܝܣܘܗܝ. ܕܐܢ ܗܘ ܕܫܝܢܐ ܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܙܕܩ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܐܦ ܗܘ ܗܡܝܪ̈ܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܩܒܠ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܢܬܩܪܒܘܢ ܒܚܘܒܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܢܩܒܠܘܢ ܐܦ̈ܐ ܕܚ̈ܕܕܐ ܒܚܡ̈ܫܡܐܐ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܦܪ̈ܫܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܙܝܢܝܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܒܘܢ ܒܐܦܪܣܢܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܘܠܐ ܢܣܥܪܘܢ. ܘܩܒܠ ܦܝܣܗܘܢ. ܘܗܡܝܪ̈ܐ ܫܕܪ ܘܠܐܘܪܥܗ ܕܐܣܛܒܝܕ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܐܙܠ ܕܠܐ ܙܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܩܢܛ ܗܘܐ ܕܕܠܡܐ ܢܟܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܐܩܝܡ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܩܒܘܠ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ. ܘܐܬܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ. ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܐܢܗܘ ܕܐܬܐ ܗܝ ܡܬܚܙܝܐ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢܡܢܥܘܢ ܠܘܬܗ܀ ܟܕ ܐܬܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܣܛܒܝܕ ܠܐܘܪܥܗ ܘܝܬܒ ܒܐܦܪܣܢܐ ܗܢܘܢ ܪܗܘܡܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܥܡܗܘܢ ܣܡ ܠܟܠܗ ܐܢܫ ܡܢ ܦܠ̈ܚܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܚܙܐ ܕܙܝܢܐ ܠܒܝܫܝܢ ܡܢ ܠܓܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ ܥܡ ܐܣܛܒܝܕ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܘܕܥ ܠܦܪܙܡܢ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܘܠܛܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ. ܘܗܢܘܢ ܐܬܐܗܝ ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܚܘܝܘ ܘܡܚܕܗ ܝܒܒܘ ܘܡܛܘ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܠܐܣܛܒܝܕ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܒܡܨܥܬܐ ܚܒܫܘ. ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܒܡܫܪܝܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܟܕ ܝܕܥ ܕܐܬܚܒܫ ܐܣܛܒܝܕ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܥܪܩܘ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ. ܘܥܠܘ ܠܢܨܒܝܢ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܐܣܛܒܝܕ ܠܡܚܕ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܠܡܩܛܠ. ܘܡܓܝܣܛܪܣ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܥܠܬܐ ܠܚܪܒܐ ܘܢܬܚܩܘܢ ܠܫܝܢܐ. ܘܠܡܚܣܢ ܐܨܛܒܝܘ. ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܫܬܡܥܘ ܠܗ ܘܫܒܩܘܗܝ ܠܐܣܛܒܝܕ ܠܡܦܩ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܐܟܝܘ ܐܢܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܒܙܟܘܬܗܘܢ ܡܫܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܣܛܒܝܕ ܕܝܢ ܟܕ ܫܢܝ ܠܡܫܪܝܬܗ ܘܚܙܐ ܕܥܠܘ ܠܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܢܨܒܝܢ ܕܚܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܦܩ ܥܡܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܫܕܪ ܐܣܛܒܝܕ ܐܝܬܝ ܒܪܬܗ ܠܢܨܒܝܢ. ܘܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܦܪܣܝܐ ܫܩܠܗ ܒܢܫ̈ܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܚ ܠܗ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܒܡ̈ܘܡܬܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܟܐ ܠܟ ܐܦܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕܝܟ ܬܦܘܩ ܦܢܝ ܗܘ ܦܬܓܡܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܠܐ ܢܦܩ ܐܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܡܠܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܡܫܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܟܠܗ ܨܒܘܬܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܝܕܥ ܡܗܡܐ ܗ[ܘܐ].

ܒܐܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦܩ ܐܣܛܒܝܕ ܠܘܬܗ. ܠܟܠܗܝܢ ܥܠ̈ܬܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܕܢܬܒܥ ܐܢܝܢ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܒܛܠ ܒܪܚܡܬ ܫܝܢܐ. ܘܩܝܡܐ ܐܩܝܡ ܥܡܗܘܢ ܘܫܝܢܐ ܥܒܕ ܘܟܬܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܬܒܘ. ܘܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܬܚܡܘ ܒܗܘܢ ܕܩܪܒܐ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܠܐ ܢܙܝܥܘܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܚܕܝܢ ܗܘܘ ܘܪܘܙܝܢ ܒܫܝܢܐ ܕܗܘܐ.

ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܬܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܬܚܘܡܐ ܩܒܠ ܗܘ ܩܠܠܪܣ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܘܩܠܝܘܦܝܣ ܐܝܓܪ̈ܬܐ ܕܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܬܪܐ ܟܠܗ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡ̈ܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܘܗܟܢܐ ܟܬܒ ܠܗܘܢ. ܕܐܢ ܗܘ ܕܝܕܥܝܢ ܕܘܠܐ ܕܬܫܬܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ. ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܕܠܐ ܥܘܟܪ ܢܫܒܩܘܢ. ܘܗܢܘܢ ܐܬܚܫܒܘ ܕܬܫܬܒܩ ܠܒܝܬ ܐܡ̈ܕܝܐ ܟܠܗ ܣܘܢܛܝܐ. ܘܠܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܦܠܓܗ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܫܕܪܘ ܐܘܕܥܘ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܠܦ ܠܢ̈ܓܪܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܫܕܪܘ ܕܥܠ ܫܝܢܐ ܕܗܘܐ ܡܘܕܥ̈ܢ ܗܘ̈ܝ.

ܘܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܕܒܪ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܘܣܠܩ ܡܢ ܬܚܘܡ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܐܘܪܗܝ ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗ ܡܛܠ ܪܛܢܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ ܘܛܘܒܢܐ ܒܪܗܕܕ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܬܠܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܬܠܐ ܐܦܝܣܗ ܕܠܐ ܢܬܠ ܐܬܪܐ ܠܚܡܬܐ ܕܬܫܬܠܛ ܒܗ. ܘܠܐ ܢܫܒܘܩ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܩܬܐ ܐܘ ܡܪܢܝܬܐ ܠܐܢܫ. ܘܗܘ ܡܛܝܒܐܝܬ ܠܦܝܣܗ ܩܒܠ. ܘܐܦ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܢܦܩܘ ܠܩܘܒܠܗ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܩܪ̈ܝܘܢܐ ܡܢ ܪܒܐ ܘܥܡܐ ܥܡܗܘܢ ܢܦܩܘ. ܘܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܕܒܬܐ. ܘܠܚܝܠܐ ܟܠܗ ܫܪܝܗܝ ܒܪ ܝܘܡܐ ܠܡܚܙܩ. ܘܗܘ ܩܘܝ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬܠ̈ܬܐ ܘܝܗܒ ܠܗܓܡܘܢܐ ܡ̈ܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܕܢܦܠܓ ܡܘܗ̈ܒܬܐ. ܘܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܚܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܕܗܘܐ ܘܪܘܙܝܢ ܒܓܗܝܬܐ ܕܡܟܝܠ ܗܘܝܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ ܘܕܝܨܝܢ ܒܣܒܪܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܡܣ̈ܬܟܝܢ ܠܡܐܬܐ ܘܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܘܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܐܪܡܝ ܫܝܢܗ ܥܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ ܒܬܫܒܚ̈ܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܠܗ ܘܠܡܢ ܕܫܕܪܗ ܠܘܝܘܗܝ ܟܕ ܚܙܩ܀

ܐܢܗܘ ܕܐܚܪܢܐܝܬ ܐܬܚܙܝ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܥܣܩ ܥܠ ܩܘܠ̈ܣܘܗܝ. ܐܠܐ ܢܬܥܗܕ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܐܣܬܥܪ ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ܀ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡܨܝܬ ܟܬܒܬ ܠܚܘܒܟ. ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܘܟܕ ܨܒܐ ܐܢܐ. ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܐܢܐ ܡܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܠܐܐ ܗܘܝܬ ܠܝܕܘܥܐ ܚܟܝܡܐ. ܕܝܬܝܪ ܡܢܝ ܡܦܣ ܒܗ̈ܝܢ ܒܗܠܝܢ. ܟܕ ܨܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕܢܟ.ܘܡܟܝܠ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܡܠܐ ܫܘܕܝܐ ܕܒܐܝܓܪܬܟ ܕܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܩܪܒ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܚܛܝܘܬܝ. ܗܘܝܐ ܠܝ ܓܝܪ ܒܛܝܠܘܬܐ ܡܟܝܠ ܕܝܠܦܬ ܨܒܝܢܟ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܙܒܢܐ ܕܐܬܝܢ ܘܫܘܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܪܫܡ ܐܢܐ ܘܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܐܒܗܘܬܟ ܐܢܗܘ ܕܡܩܘܐ ܐܢܐ ܒܚܝ̈ܐ. ܢܨܠܐ ܕܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܘܐܒܗܘܬܟ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ ܡܢ ܟܠܕܘܟ. ܕܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܪܒܐ ܕܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ ܡܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܙܒܗܢܐ ܒܝ̈ܫܐ ܣܦܩܢܢ ܠܡܬܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܩ̈ܬܗܝܢ. ܐܦܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ܢ ܢܫܟܚ ܠܡܫܬܥܝܘ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܛܒ̈ܬܗܝܢ. ܐܦܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ܢ ܢܫܟܚ ܠܡܫܬܥܝܘ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܛܒ̈ܬܗܝܢ. ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܚܝܒܐ ܡܠܬܢ ܡܢ ܕܠܡܐܡܪ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܛܒܐ ܕܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܢ ܘܥܠ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܕܡܡܠܟ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܥܠ ܣܒܥܐ ܪܒܐ ܕܗܘܐ ܘܡܫܪܬܚܘܬܐ ܥܩ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܐܦ ܢܬܒܣ̈ܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝ. ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

ܫܠܡ܀


Transcribed by Fr. Mathew Koshy Modisseril. Constructive feedback is welcomed to Roger Pearse.


This page has been online since 27th April 2007.


Return to Roger Pearse's Pages